HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja töö kord

Väljaandja:Kastre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 18

Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja töö kord

Vastu võetud 15.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 73 lõike 1, Kastre Vallavolikogu 24.04.2018. a määruse nr 29 „Haridusasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamine ja hoolekogu töökord.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on Melliste Algkool-Lasteaia (edaspidi MAL) juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on MAL-i õpilaste, pedagoogide, vallavolikogu, õpilaste vanemate, lasteaia laste vanemate ja MAL-i toetavate organisatsioonide ühistegevus MAL-i õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogul on õigus saada oma tööks vajalikku informatsiooni MAL-i direktorilt ja vallavalitsuselt.

2. peatükk Hoolekogu liikmete valimine 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, 2 õppenõukogu esindajat (1 kooli ja 1 lasteaia poolt), 2 kooli õpilaste vanemate, 4 lasteaiarühma lastevanemate esindajat ja MAL-i toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate laste ja õpilaste vanemate esindajad ning MAL-i toetavate organisatsioonide esindaja ei tohi kuuluda MAL-i töötajate hulka.

§ 4.   Esindajate valimine

  (1) Vallavolikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega.

  (2) Õppenõukogu esindajate valimised toimuvad õppenõukogu koosolekul:
  1) kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Kandidaatideks võivad olla kõik õppenõukogu liikmed, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  2) esindaja valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel;
  3) enim hääli saanud kandidaat osutub valituks hoolekogusse.
  4) õppenõukogu koosolek ja otsus protokollitakse.

  (3) Õpilaste lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse üldkoosolekul:
  1) kandidaadid seatakse üles õpilaste lastevanemate poolt. Kandidaatideks võib olla iga lapsevanem, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  2) esindajate valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel;
  3) enim hääli saanud kandidaadid osutuvad valituks hoolekogusse;
  4) üldkoosolek ja otsused protokollitakse.

  (4) Lasteaiarühmade lastevanemate esindajad valitakse rühmade koosolekutel:
  1) kandidaadid seatakse üles lastevanemate poolt. Kandidaatideks võib olla iga lapsevanem, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  2) esindaja valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel;
  3) enim hääli saanud kandidaat osutub valituks hoolekogusse;
  4) rühmakoosolek ja otsus protokollitakse.

  (5) MAL-i tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna, võib valida hoolekogusse esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (6) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimiseks korraldatakse hoolekogu koosolekul valimised:
  1) kandidaadid seatakse üles hoolekogu liikmete poolt. Kandidaatideks võivad olla kõik hoolekogu liikmed, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks;
  2) valimine toimub üldjuhul avaliku hääletamise teel.

3. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 5.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine

  (1) MAL-i direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kooskõlastamiseks.

  (2) MAL-i direktor kinnitab peale vallavalitsuse kooskõlastust MAL-i hoolekogu koosseisu.

§ 6.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Lastevanemate esindaja volitused lõpevad lapse kooli õpilaste või lasteaia rühma nimekirjast väljaarvamisel või MAL-i tööle asumisel;

  (3) Õppenõukogu esindaja volitused lõpevad töösuhte lõppemisel;

  (4) Toetava organisatsiooni volitused lõpevad ennetähtaegselt esindaja MAL-i tööle asumisel.

  (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (6) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel või volituste lõppemisel esitab
MAL-i direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

  (7) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus kooli direktori taotluse alusel.

4. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 7.   Tegutsemise alused

  Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, MAL-i põhimäärusest ja käesolevast korrast.

§ 8.   Hoolekogu koosolekud

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (3) Õppeaasta esimese hoolekogu kutsub kokku MAL-i direktor. Järgnevad hoolekogu koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (4) Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui 5 päeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide teatavakstegemist hoolekogu liikmetele korraldab koosoleku kokkukutsuja.

  (6) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või vallavanema ettepanekul kokku erakorralise koosoleku viivitamata. Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Hoolekogu võib koosoleku korraldada elektroonilises vormis. Sel juhul peab see selgelt olema märgitud hoolekogu kokkukutsumise teates.

  (8) Elektroonilises vormis koosoleku korraldamisel määrab kokkukutsuja tähtaja, mille jooksul hoolekogu liige peab esitama oma seisukoha arutlusel olevate küsimuste kohta. Kui hoolekogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuste poolt või vastu, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks.

  (9) Elektroonilise koosoleku puhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 9.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku § 8 lg-s 6 sätestatud korras.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa MAL-i direktor. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (4) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta MAL-i õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad isikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (5) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

§ 10.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast protokollija.

  (2) Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (3) Hoolekogu protokolle säilitatakse ühtsetel alustel muude MAL-i dokumentidega.

§ 11.   Hoolekogu otsused

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused vormistatakse protokolli lisana. Hoolekogu otsused avaldatakse MAL-i veebilehel.

  (3) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (4) Hoolekogu protokollidega on asjast huvitatud isikul õigus MAL-is tutvuda.

  (5) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega MAL-i hoolekogu poole või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest või sellest teadasaamisest.

§ 12.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaasta jooksul MAL-i lastevanemate üldkoosolekule ja see avalikustatakse MAL-i veebilehel. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määrus jõustumine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 15.12.2015 määrus nr 5 „Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu moodustamise ja töö kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Lomp
vallavanem

Annika Pajumaa-Murov
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json