Teksti suurus:

Tapa Vallavalitsuse 13.03.2019 määruse nr 4 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord“ muutmine

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 44

Tapa Vallavalitsuse 13.03.2019 määruse nr 4 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord“ muutmine

Vastu võetud 22.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse Tapa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 14 ,,Haridusvaldkonnas kohaliku omavalituse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ ja haldusmenetluse seaduse § 92 lg 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tapa Vallavalitsuse 13.03.2019 määruses nr 4 ,,Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) viis kuni seitse õpilaste vanemate esindajat;“
  2) määrust täiendatakse paragrahviga 4 järgmises sõnastuses:
„§ 4¹. Põhikooli hoolekogu
(1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) vallavolikogu esindaja;
2) õppenõukogu esindaja;
3) viis õpilaste vanemate esindajat;
4) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu õpilasesinduse nimetatud esindaja.
(2) Hoolekogu koosseisu võivad kuuluda:
1) vilistlaste esindaja;
2) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.
(3) Hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Riho Tell
vallavanem

Margit Halop
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json