HaridusKool

Teksti suurus:

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 46

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord

Vastu võetud 13.03.2019 nr 4
RT IV, 03.04.2019, 54
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2020RT IV, 24.01.2020, 4427.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, huvikooli seaduse § 17 ja Tapa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 14 ,,Haridusvaldkonnas kohaliku omavalituse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Tapa valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus);
  2) põhikool;
  3) gümnaasium;
  4) huvikool;
  5) punktides 1 kuni 3 nimetatud ühe asutusena tegutsev haridusasutus.

  (3) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses käesolevast määrustest, haridusasutuse põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteasutuse personaliga.

  (3) Huvikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) haridusasutuse direktori ettepanekul.

  (2) Hoolekogu liikmete arv sõltub haridusasutuse tegevusest ning õppe- ja kasvatuskorraldusest:
  1) üldhariduskoolis kooliastmete arvust;
  2) ühe asutusena tegutsevas põhikoolis ja lasteasutuses kooliastmete ja rühmade arvust;
  3) lasteasutuses rühmade arvust;
  4) huvikoolis osakondade arvust.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluva lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindaja ei või olla sama haridusasutuse töötaja.

§ 4.   Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  3) viis kuni seitse õpilaste vanemate esindajat;
[RT IV, 24.01.2020, 44 - jõust. 27.01.2020]
  4) õpilaste esindaja.

  (2) Hoolekogu koosseisu võivad kuuluda:
  1) vilistlaste esindaja;
  2) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Hoolekogusse kuuluvate lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 41.   Põhikooli hoolekogu
[RT IV, 24.01.2020, 44 - jõust. 27.01.2020]

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) viis õpilaste vanemate esindajat;
  4) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (2) Hoolekogu koosseisu võivad kuuluda:
  1) vilistlaste esindaja;
  2) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
[RT IV, 24.01.2020, 44 - jõust. 27.01.2020]

§ 5.   Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse hoolekogu

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) vallavalitsuse esindaja;
  3) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
  4) vähemalt viis kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajat.

  (2) Hoolekogu koosseisu võivad kuuluda:
  1) vilistlaste esindaja;
  2) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (3) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (4) Hoolekogusse kuuluvate lastevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 6.   Lasteasutuse hoolekogu

  Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindaja;
  2) õpetajate esindaja;
  3) iga rühma lastevanemate esindaja.

§ 7.   Huvikooli hoolekogu

  (1) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) vallavalitsuse esindaja;
  3) igast osakonnast õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
  4) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja;
  5) lastevanemate esindajad.

  (2) Hoolekogu koosseisu võib kuuluda haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

3. peatükk HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMINE 

§ 8.   Lastevanemate esindaja valimine

  (1) Lapsevanemate esindaja valitakse kooli, lasteasutuses rühma, vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaate võib esitada ja kandidaadiks võib olla iga lapsevanem. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (2) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

§ 9.   Vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Haridusasutust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk lepingu või põhikirja kohaselt on kooli toetamine, võivad valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (3) Ettepaneku vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonidele oma esindaja valimiseks teeb haridusasutuse direktor.

  (4) Vilistlaste ja haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitatakse haridusasutuse direktorile kirjalikult vastavasisuline taotlus koos esindaja nõusolekuga ning andmetega hiljemalt 31. augustiks.

§ 10.   Õpilaste esindaja valimine

  (1) Õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja vastavalt haridusasutuse põhimääruses sätestatud korrale.

  (2) Kandidaadi võib üles seada iga õpilane. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (3) Hoolekogu liige valitakse häälteenamusega avaliku või salajase hääletamise tulemusena.

  (4) Õpilasesinduse juht esitab haridusasutuse direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 11.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (3) Hoolekogu liikmed valitakse häälteenamusega avaliku või salajase hääletamise tulemusena.

§ 12.   Kooli pidaja esindaja valimine

  (1) Kooli pidaja esindaja hoolekogusse nimetatakse vallavolikogu liikmete hulgast volikogu otsusega.

  (2) Vallavalitsus valib ja nimetab oma esindaja haridusasutuse hoolekogusse.

  (3) Kui vallavolikogu ei otsusta teisiti, kehtivad volikogu esindaja volitused hoolekogus kuni tema kui volikogu liikme volituste lõppemiseni.

§ 13.   Valitud esindaja tagasikutsumine

  Hoolekogusse oma esindaja valinud määruse § 8-11 nimetatud institutsioonil on õigus oma valitud või nimetatud esindaja igal ajal tagasi kutsuda. Esindaja tagasi kutsumise otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekul osalejate häälteenamus.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 14.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Haridusasutuse direktor esitab vallavalitsusele ettepaneku hoolekogu arvulise suuruse ja valitud kandidaatide nimekirja kinnitamiseks igal õppeaastal hiljemalt 31. oktoobriks.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus haridusasutuse ettepanekul.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kehtima hakkamisest kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu koosseis ja kontaktandmed avalikustatakse ja haridusasutuse kodulehel.

  (5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) hoolekogusse valitud vanema lapse välja arvamisel haridusasutuse laste või õpilaste nimekirjast;
  2) õpetajate esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  3) õpilaste esindajaks valitud õpilase välja arvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  4) volikogu liikme volituste peatumisel või lõppemisel;
  5) vallavalitsuse esindajaks määratud ametniku teenistusest vabastamisel;
  6) hoolekogu liikme surma korral;
  7) hoolekogu liikme tagasiastumisavalduse alusel,
  8) hoolekogu liikme tagasikutsumisel.

5. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 15.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning protokollija.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning protokollija valimine toimub hääletamise teel. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 16.   Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles sätestatakse:
  1) koosolekute toimumise orienteeruv aeg,
  2) tegevuste eesmärk ja sisu,
  3) tegevuste vastutaja.

  (3) Hoolekogu tööplaan avalikustatakse kooli veebilehel ja sellest teavitatakse vanemaid kahe nädala jooksul pärast tööplaani kinnitamist.

§ 17.   Hoolekogu koosolek

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Huvikooli hoolekogu koosolekud vähemalt üks kord poole aasta jooksul.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või vallavalitsuse ettepanekul, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest, nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks.

  (4) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest teavitatakse hoolekogu liikmeid telefoni või e- posti teel vähemalt kolm päeva varem.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa haridusasutuse direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostaval ametiisikul. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

  (10) Hoolekogul on õigus vajadusel kaasata oma töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks isikuid, kes ei kuulu hoolekogu koosseisu.

  (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (12) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed;
  8) esitatud ettepanekud;
  9) vastuvõetud otsused;
  10) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (13) Allkirjastatud protokoll edastatakse hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele ja haridusasutuse direktorile. Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate dokumentidega säilitatakse vastavalt haridusasutuse asjaajamiskorrale.

§ 18.   Hoolekogu e-koosolek

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu korraldada erandkorras e-koosoleku (edaspidi e-koosoleku) infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks, koosolekut kokku kutsumata, saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad üle poole hoolekogu liikmetest.

  (5) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) E-koosoleku protokollile lisatakse elektroonilisel istungil osalemise tõestamiseks digitaalselt allkirjastatud registreerimisleht.

§ 19.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega haridusasutuses tutvuda või saada hoolekogult sellega seotud teavet, kui sellega ei kahjustata isikuandmekaitse töötlemise üldpõhimõtteid ja hoolekogu või haridusasutus ei ole konkreetsel juhul otsustanud teisiti.

  (4) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel või vaidlusküsimuse korral on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda 10 tööpäeva jooksul arvates talle otsuse teatavakstegemisest haridusasutuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 20.   Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord aastas hiljemalt haridusasutuse lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.septembril 2019.

/otsingu_soovitused.json