HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 49

Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele

Vastu võetud 21.01.2020 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kehtestatakse Rae valla eelarvest Rae valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 14-19. aastaste üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivate õpilaste välismaal vahetusõppe osalemise osaliseks (edaspidi välisõpe) toetuseks.

  (2) Stipendium on Rae valla eelarvest makstav rahaline toetus.

§ 2.   Stipendiumi määramise üldised alused

  (1) Taotlejaks võib olla 18-19. aastane noor, võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav lapsevanem või lapse eestkostja, kui nad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

  (2) Stipendiumi on õigus saada isikul, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel stipendiumi taotlemise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga Rae vald.

  (3) Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni kaheksasada (800) eurot üheks õppepoolaastaks või kuni üks tuhat kuussada (1600) eurot õppeaastaks.

  (4) Õpingute katkestamise korral vähendatakse makstavat stipendiumi proportsionaalselt välisõppes viibitud ajaga ühe semestri põhiselt. Enammakstud osas on Rae Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) toetuse saaja suhtes tagasinõude õigus.

  (5) Stipendiumi maksmiseks moodustatakse taotluse esitanud õpilastest pingerida järgnevate kriteeriumite alustel:
  1) stipendiumi saaja keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal, mis taotluse esitamisel peab olema vähemalt 4,0 viiepallises hindesüsteemis või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  2) osalemine viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus ning saavutanud koha esikuuikus ja lõppvoorudes jõudnud esikümne hulka;
  3) osalemine aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.

  (6) Erandjuhtumina käsitletavate taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse vallavalitsuse otsusega komisjon. Komisjoni üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Vallavalitsuse otsuses komisjoni moodustamise kohta sätestatakse ka komisjoni töökord.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele Rae valla taotluste esitamise iseteenindus keskkonnas vormikohase taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja stipendiumi kasutamise sihtotstarve. Taotlus esitatakse stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks või 1. oktoobriks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) toetuse saaja CV ja motivatsioonikiri;
  2) õpilasvahetust vahendava organisatsiooniga sõlmitud leping;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  4) koopiad dokumentidest või muud tõendid, mis kinnitavad taotleja vastavust § 2 lõikes loetletud ühele või mitmele tingimusele;
  5) õppeasutuse soovituskiri.

  (3) Stipendiumi saab taotleda üheks õppeaastaks.

  (4) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi vaatab läbi ja teeb nende kohta ettepanekud mittetulunduslike tegevuste sihtotstarbelise toetuse ja mittetulundusühenduste sihtotstarbeliste investeeringutoetuste taotluste menetlemise komisjon. Komisjoni kaasatakse noortevolikogu liige, kelle pädevuses on õpilasvahetuse taotluste läbivaatamine ja tagasisidestamine.

  (2) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui taotleja ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente ei esita, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 5.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määramise ja selle suuruse või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast § 3 lõikes 1 määratud taotluse esitamise tähtaega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus keelduda stipendiumi määramisest kui:
  1) taotleja on varasemalt kasutanud stipendiumit mittesihtotstarbeliselt, esitanud vale-andmeid või muul viisil rikkunud temaga stipendiumi kasutamiseks sõlmitud lepingu tingimusi;
  2) valla eelarves stipendiumiks ettenähtud vahendid on ära kasutatud.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saaja või alaealise isiku seadusliku esindajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu.

  (2) Vallavalitsus esitab taotlejale lepingu allkirjastamiseks hiljemalt ühe (1) kuu jooksul stipendiumi määramise korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) stipendiumi suurus ja sihtotstarve;
  2) stipendiumi maksmise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) stipendiumi kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

§ 7.   Stipendiumi väljamaksmine

  Stipendium makstakse välja vastavalt taotleja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele esitama aruande toetuse kasutamise kohta 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu lõppu.

  (2) Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet stipendiumi sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet.

  (2) Järelevalve käigus avastatud stipendiumi kasutamise lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda makstud stipendium tagasi;
  2) vähendada stipendiumi suurust;
  3) peatada ajutiselt stipendiumi väljamaksmine.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Rae Vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 01. veebruarist 2020 taotluse vorm.

  (2) Avaldada määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid kokkuvõtval kujul.

  (3) Käesolev määrus jõustub 01. veebruarist 2020.a.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json