Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 12

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruses nr 3 "Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 "Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Valla toetuslepinguga ostetud teenuse toetus eralasteaia teenuse pakkujale, kes rakendab põhimõtet, et lapsevanema poolt tasutav lasteaia kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta on võrdne Viimsi valla munitsipaallasteaedades kehtestatud lapsevanema tasutava lasteaia kohatasuga, on kuni 450 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohatasu lapse kohta kuus, millest on maha arvestatud lapsevanema tasutav lasteaia kohatasu.“
  2) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Valla toetuslepinguga ostetud teenuse toetus täisajaga lapsehoiu teenuse pakkujale, kes rakendab põhimõtet, et lapsevanema poolt tasutav lapsehoiu kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta on võrdne Viimsi valla munitsipaallasteaedades kehtestatud lapsevanema tasutava lasteaia kohatasuga, on kuni 385 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohatasu lapse kohta kuus, millest on maha arvestatud lapsevanema tasutav lapsehoiu kohatasu.“
  3) paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Valla toetuslepinguga ostetud teenuse toetus osaajaga lapsehoiu teenuse pakkujale, kes rakendab põhimõtet, et lapsevanema poolt tasutav lapsehoiu kohatasu ühes kuus teenusel lapse kohta on võrdne Viimsi valla munitsipaallasteaedades kehtestatud lapsevanema tasutava lasteaia kohatasuga, on 80% kohatasust, aga mitte rohkem kui 285 eurot kalendrikuus, millest on maha arvestatud lapsevanema tasutav lapsehoiu kohatasu. Lapsevanema tasutavat kohatasu osaaja puhul ei vähendata.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json