HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 29

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord

Vastu võetud 13.05.2008 nr 10
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.201001.03.2010
09.11.201001.01.2011
21.01.2014RT IV, 28.01.2014, 731.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014.
14.04.2020RT IV, 16.04.2020, 1319.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2020.
19.05.2020RT IV, 26.05.2020, 429.05.2020, rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.05.2020.
16.03.2021RT IV, 25.03.2021, 101.04.2021, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021 ja 14.03.2021.
20.04.2021RT IV, 27.04.2021, 2930.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.04.2021.
10.05.2022RT IV, 21.05.2022, 324.05.2022, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 24.02.2022
17.01.2023RT IV, 24.01.2023, 1327.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023.

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia (edaspidi koos munitsipaallasteaiad) kuludes lastevanemate poolt tasumisele kuuluvate summade määrad ja tasumise protseduur.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määrusega nr 2 – jõust. 01.03.2010]

  (2) Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu, on:
  1) õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe- ja kasvatustöö vahenditele;
  2) osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks.

  (3) Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht.

  (4) Toitlustusteenuse sisseostmisel tasub lapsevanem toidukulu hoolekogu poolt otsustatud ja asutuse juhi poolt kinnitatud summa piires ning ülejäänud summa võib kompenseerida Viimsi Vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale.

§ 2.   Lasteaiatasu määrad

  (1) Lasteaiatasu suurus ühe lapse kohta on 58 (viiskümmend kaheksa) eurot kuus.
[RT IV, 28.01.2014, 7 - jõust. 31.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014.]

  (2) Lasteaiatasu suurus tehakse lapsevanemale teatavaks Viimsi Vallavalitsuse poolt nädala jooksul peale lasteaiatasu suuruse kehtestamist.
[RT IV, 28.01.2014, 7 - jõust. 31.01.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014.]

§ 21.   Soodustused lasteaiatasu tasumisel

  (1) Kui ühest perest käib lasteaias 2 või enam last, on teise ja järgnevate laste lasteaiatasu suurus 50% käesoleva määruse § 2 lõikes 1 kehtestatud määrast.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrusega nr 26 – jõust. 01.01.2011]

  (2) Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi ja taotluse esitamise korra kehtestab Viimsi Vallavalitsus.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määrusega nr 2 – jõust. 01.03.2010]

  (3) Viimsi Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja poolt esitatud andmete õigsust.
[Muudetud Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määrusega nr 2 – jõust. 01.03.2010]

  (4) Soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine käesolevas määruses käsitletud munitsipaallasteaedades või mõnes Viimsi Vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või lapsehoius ning laste ja mõlema lapsevanema, üksikvanema, lepingulise hooldaja või eestkostja elukohana on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.
[RT IV, 25.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021]

§ 3.   Lasteaiatasu tasumise protseduur

  (1) Lasteaiatasu tuleb lasteaia kohta kasutava lapse nimel tasuda eelmise kuu eest (aluseks koha kasutamise tabel) jooksval kuul Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (2) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitatakse lõpparve hiljemalt 31. maiks.

  (3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse, kui soovitakse kasutada kohta suvekuudel. Viimsi Vallavalitsuse poolt esitatakse ettemaksuarve kogu perioodi kohta ning tasaarveldus tehakse peale avalduses esitatud kuupäeva (kasutamata raha tagastatakse).

  (4) Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, ei ole lasteaiatasu maksmise kohustust. Soodustus kehtib ka Viimsi vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või lapsehoius.Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, pole lasteaiatasu maksmise kohustust.
[RT IV, 25.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021]

  (5) Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel tehakse ettemakstud lasteaiatasu osas tasaarvestus avalduse alusel.

  (6) Lasteaiatasu võlgnemise korral toimub lasteaiast väljaarvamine Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (7) Lasteaiatasu tasumata jätmisel arve tasumise tähtajast enam kui 2 (kaks) kuud, arvatakse laps lasteaiast välja ning antakse nõue üle inkasso firmale.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub alates 01.09.2008 a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

  (4) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.

  (5) Vabastada munitsipaallasteasutuste, Viimsi vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või lapsehoius käivate laste vanemad kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
[RT IV, 25.03.2021, 1 - jõust. 01.04.2021, rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.01.2021.]

  (6) Vabastada munitsipaallasteasutustes, Viimsi valla hankelepinguga, valla toetuslepinguga eralasteaedades, valla vabatahtliku toetusega eralasteaedades või lapsehoidudes käivate Ukrainast sõja eest põgenenud ja Eestis ajutise kaitse saanud laste vanemad toiduraha ja lapsevanema tasutava lasteaiatasu maksmisest perioodil 01. jaanuar 2023 kuni 31. august 2023, tingimusel, et lapse andmed on kantud UA märkega Eesti Hariduse Infosüsteemi või andmed on edastatud vallavalitsuse poolt otse Haridus – ja Teadusministeeriumile.
[RT IV, 24.01.2023, 13 - jõust. 27.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023.]

  (7) [Kehtetu - RT IV, 21.05.2022, 3 - jõust. 24.05.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json