HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huviharidust omandavate õpilaste toetamise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2015, 1

Huviharidust omandavate õpilaste toetamise kord

Vastu võetud 13.03.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab huviharidust omandavate õpilaste huvihariduse teenuse (edaspidi huvihariduse toetus) eest tasumise korra Meremäe valla eelarvest.

§ 2.   Huvihariduse toetamise eeldused

  Meremäe vald toetab õpilase huvihariduse omandamist, kui on täidetud järgmised eeldused:
  1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja elukoha andmetena on Eesti Rahvastikuregistrisse kantud Meremäe vald;
  2) avaldus toetuse saamiseks on õpilase seadusliku esindaja poolt esitatud vallavalitsusele;
  3) toetust sooviva isiku andmed huvihariduse teenuse kasutamise kohta on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  4) Meremäe Vallavalitsusel on teenuse osutajaga huviharidusliku teenuse osutamiseks sõlmitud leping.

§ 3.   Huvihariduse teenuse eest tasumise määrad

  (1) Huvihariduse teenuse kulud kaetakse vallaeelarvest järgmiselt:
  1) Meremäe Kooli õpilase eest 100% huvihariduse teenuse osutaja kohamaksust;
  2) muu omavalitsuse põhikoolis õppiva õpilase eest 50% huvihariduse teenuse osutaja kohamaksust;
  3) gümnaasiumiastmes õppiva õpilase eest 100% huvihariduse teenuse osutaja kohamaksust.

  (2) Huvihariduse õppetasusid ja sõidukulusid ei kompenseerita.

§ 4.   Huvihariduse toetuse ulatus

  Meremäe Vallavalitsus toetab õpilasel ühe huvihariduse omandamist ühe õppeaasta jooksul taotleja valikul.

§ 5.   Huvihariduse toetuse taotlemine ja menetlemine

  (1) Huvihariduse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusele avalduse, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvihariduse teenust osutava asutuse nimetus ja eriala.

  (2) Avaldused vaatab läbi Meremäe Vallavalitsus ja võtab vastu toetuse maksmise korralduse.

  (3) Huvihariduse teenuse toetamiseks sõlmib Meremäe Vallavalitsus huvihariduse teenuse osutajaga lepingu.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Määruse rakendamist korraldab Meremäe Vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvihariduse omandamisel.

  (3) Huvihariduse omandamise lõpetamise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima vallavalitsust.

  (4) Huvihariduse teenuse osutaja teavitab vallavalitsust kui õpilane ei ole huvihariduse teenust kasutanud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

  (5) Käesoleva korra sätete või lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Rakendussätted.

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 30.11.2011 määrus nr 19 „Huvikoolide õpilaste toetamise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2015 a.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa Õpilase huvihariduse toetamise avaldus

/otsingu_soovitused.json