Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

2015. aasta vallaeelarve

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2015, 9

2015. aasta vallaeelarve

Vastu võetud 17.03.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ning “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  2015. aasta vallaeelarve vastuvõtmine

  2015. aasta vallaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.  Hooldajatoetuse suuruse kehtestamine

  2015. aasta vallaeelarvest makstava hooldajatoetuse suuruseks on:
 1) 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hooldamisel 16 eurot kuus;
 2) 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hooldamisel 30 eurot kuus;
 3) keskmise, raske või sügava puudega 3-15-aastase lapse hooldamisel 23 eurot kuus;
 4) raske puudega 16-17-aastase lapse hooldamisel 16 eurot kuus;
 5) sügava puudega 16-17-aastase lapse hooldamisel 30 eurot kuus.

§ 3.  Puudega inimese täiendava toetuse suuruse kehtestamine

  2015. aasta vallaeelarvest makstava puudega inimese täiendava toetuse suuruseks on 16 eurot kuus.

§ 4.  Toimetulekutoetuseks määratud vahendite ülejäägi kasutamine

  Toimetulekutoetuseks määratud vahendite ülejäägi korral võib vallavalitsus maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi volikogu 26. märtsi 2009. a määruse nr 4 “Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord” alusel.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Rando Undrus
Volikogu esimees

Lisa