Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Anija Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2015, 16

Anija Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 17.03.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike värbamise ja valiku korraga kehtestatakse ametnike värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga ametnike teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ametikohale (edaspidi koos nimetatud ametikoht).

  (4) Valiku käigus valitakse ametikohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerija vastavust ametikoha nõuetele ning kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Ametikoha vabanemisel vallavanem analüüsib koostöös vallavalitsuse struktuuriüksuse juhiga ametnike koormust, töökorraldust, ametnike kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali, otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab vallasekretär, tema äraolekul asendaja.

  (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel. Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet.

  (4) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.   Vaba ametikoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või ametniku tähtajalise üleviimisega.

  (3) Konkursi liigid on:
  1) avalik konkurss – ametiasutusest väljapoole suunatud konkurss;
  2) sisekonkurss – ametiasutuse ametnikele suunatud konkurss.

  (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse ametnike haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

2. peatükk KONKURSI KORRALDAMINE 

§ 4.   Konkursikuulutus

  (1) Konkursikuuluttus (edaspidi kuulutus) avaldab vallavalitsus vaba ametikoha ametijuhendi või ametikohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Kuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormuse korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) ametikoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi kuulutus ametniku koha täitmiseks avaldatakse vallavalitsuse veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada veebipõhises otsingukanalis ja teistes ajakirjandusväljaannetes.

  (2) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse siselistis. Ametikoha nõudmistele vastavaid ametnikke võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (3) Mitme sarnaste ülesannetega ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades kuulutusse sellekohase teabe.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursi viib läbi komisjon, mis moodustatakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud vallavalitsusse kuulutuses märgitud tähtajaks.

  (3) Kandidaatide esitatud dokumendid fikseeritakse protokollis ning kandidaatide vastavust ametikohale ja kuulutuses esitatud nõuetele kontrollib komisjoni sekretär. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab komisjoni sekretär vastavasisulise teate.

  (4) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele ning otsustatakse kandidaatide vestlusele kutsumine.

  (5) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemusest. Vestluse käigustäpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (6) Vajadusel viiakse läbi praktiline ülesanne.

  (7) Vajadusel viiakse läbi taustauuring kandidaadi eelneval nõusolekul.

3. peatükk KONKURSI TULEMUSED 

§ 7.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt ametikoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) esitatud dokumentide analüüs;
  2) vestlus;
  3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);

  (3) Valiku tegemisel kandidaatide ametikohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad ja võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (4) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

  (5) Ametikohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (6) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul konkursi võitnud isikule ametikohale ettepaneku tegemisest arvates ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või ametnik vabastatakse teenistusest katseaja jooksul. Enne kandidaadile teenistusse asumise ettepaneku tegemist konsulteerib vallavanem vaba ametikoha struktuuriüksuse juhiga.

§ 8.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Komisjoni sekretär teeb värbamisest ja valikust protokolli ning säilitab selle vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

  (2) Protokoll sisaldab ametikoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerivate isikute arvu, vestlusele kutsutud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust ning muud vajalikku teavet.

  (3) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

§ 9.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) vallavanem loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära komisjoni ettepanekud.

§ 10.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitab komisjoni sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 11.   Ametisse nimetamine

  Pärast valiku tegemist korraldab vallavalitsus ametniku ametisse nimetamise kooskõlas vallavalitsuse palgajuhendiga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvi Karotam
Vallavanem

Ilsia Väli
Vallasekretäri kohusetäitja

/otsingu_soovitused.json