Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengukavade koostamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 39

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Arengukavade koostamise kord

Vastu võetud 08.03.2016 nr 4
RT IV, 24.03.2016, 1
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.08.2018RT IV, 17.08.2018, 2320.08.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §37² lg 1 ja Raasiku valla põhimääruse § 38 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Raasiku valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamise ja muutmise korra ning täitmise kontrolli ning eelarvestrateegia ja investeeringute kava kui arengukava osade koostamise korra.

§ 2.   Arengukavade koostamine ja täitmise kontroll

  (1) Valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade (kõik koos edaspidi arengukavad) koostamisele ja täitmise kontrollile kohalduvad käesolevas paragrahvis sätestatud nõuded, kui seadusest, Raasiku valla põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Arengukavade koostamine algatatakse vallavolikogu otsusega. Sama otsusega kehtestatakse lähteülesanne, mis peab vastama määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele.

  (3) Arengukavade koostamist korraldab vallavalitsus, kui vallavolikogu ei otsusta teisiti. Vallavalitsus võib arengukavade koostamiseks moodustada komisjone.

  (4) Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukavade koostamisse. Teated avalike arutelude kohta tuleb avaldada valla veebilehel vähemalt seitse päeva enne nende toimumist. Avalikud arutelud protokollitakse.

  (5) Arengukavad peavad vastama määruse paragrahvis 6 sätestatud nõuetele, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (6) Arengukavad kehtestatakse vallavolikogu määrusega.

  (7) Arengukavade täitmise eest vastutab vallavalitsus volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegia ja eelarve ulatuses.

§ 3.   Eelarvestrateegia ja investeeringute kava

  (1) Eelarvestrateegia kajastab valla eelarve eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks, valla majandusliku olukorra analüüsi ja prognoosi, valla tulude prognoose ja kavandatavate kulude ning investeeringute mahtusid, valla laenustrateegia põhisuundi, ülevaadet valla osalusega äriühingutest ning valla osalusel asutatud sihtasutustest ja mittetulundusühingutest, muud valla finantsjuhtimiseks olulist informatsiooni. Eelarvestrateegia võib koostada kas valla arengukava osana või eraldi dokumendina.
[RT IV, 17.08.2018, 23 - jõust. 20.08.2018]

  (2) Vallavalitsus koostab eelarvestrateegia valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, lähtudes kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest. Eelarvestrateegia peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat ja on aluseks valla eelarve koostamisel.

  (3) Valla arengukava osaks on investeeringute kava. Investeeringute kava koosneb valla arengukavale vastavatest arengueesmärkidest ja ülesannetest, neile vastavatest tegevustest ehk investeerimisprojektide nimistust, mis on jaotatud aastate lõikes vastavalt nende kavandatavale teostamise ajale. Investeeringute kavas näidatakse ka kavandatud tegevuste hinnangulised maksumused, finantseerimisallikad ja teostajad.

§ 4.   Valdkonnapõhiste arengukavade koostamine

  (1) Lisaks vallale seaduse alusel koostatavatele kohustuslikele valdkonnapõhistele arengukavadele võib vallavolikogu otsustada arengukavade koostamise ka muudes valdkondades, mille korraldamine on seadusega pandud omavalitsusüksusele.

  (2) Valdkonnapõhised arengukavad peavad hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, kui seadusest ei tulene pikemat tähtaega.

§ 5.   Nõuded lähteülesandele

  Arengukavade koostamise aluseks olev lähteülesanne peab sisaldama:
  1) arengukava koostamise eesmärki;
  2) arengukavaga hõlmatavat perioodi;
  3) arengukava koostamise etappe ja ajakava;
  4) vajadusel arengukava struktuuri;
  5) vajadusel arengukava koostamisse kaasatavaid konkreetseid ametiasutusi ja isikuid.

§ 6.   Nõuded arengukavadele

  (1) Kui seadustest ega muudest õigusaktidest ei tulene teisiti, peavad arengukavad sisaldama:
  1) hõlmatavat perioodi;
  2) olukorra analüüsi;
  3) arengukava elluviimisega soovitud tegevuse visiooni, eesmärke ja strateegilisi valikuid nende saavutamiseks;
  4) tegevuskava (investeeringute kava) vähemalt neljaks järgnevaks aastaks;
  5) tegevuskava elluviimiseks vajalike vallaeelarveliste ja vallaeelarveväliste vahendite mahtu;
  6) meetmete, tegevuste ja mõõdikute juures vastutajat/ täitmise korraldajat;
  7) võimalikke riske arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisel ning nende riskide maandamise võimalusi;
  8) muid valdkonna või territooriumi osa eripärast tulenevaid teemasid.

  (2) Arengukavades kasutatakse võimalikult värskeid statistilisi andmeid. Andmete esitamisel tuleb eelistada avalikust andmebaasist saadavaid andmeid.

  (3) Arengukavad peavad sisaldama loetelusid kõigist viidatud allikatest.

  (4) Arengukavade graafilised lisad nummerdatakse ja pealkirjastatakse.

  (5) Arengukavades esitatav täiendav teave esitatakse arengukava lisana.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2016. a.

/otsingu_soovitused.json