HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 2

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 08.03.2016 nr 6
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja § 113 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korda Raasiku vallas.

§ 2.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
 1) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
 2) psühholoogi teenus;
 3) logopeedi teenus;
 4) füsioteraapia;
 5) muud teenused, mis soodustavad sügava või raske puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

 (2) Sotsiaalteenuse saamiseks esitatakse Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale vormikohane taotlus (lisa 1), millele lisatakse:
 1) lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta;
 2) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
 3) teenuse kasutamise kulusid tõendavad dokumendid.

 (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Raasiku vallavalitsus.

 (4) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi väljamaksmine isikule toimub vallavalitsuse korraldusega või teenuse pakkujale arve alusel.

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Raasiku Vallavolikogu 09.09.2014 määrus nr 18 „Sügava ja raske puudega laste riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2016. a

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

Lisa 1 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse asendamise taotlus