ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 3

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 14.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ning elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi taotlemise, üürile andmise, üürilepingu pikendamise ja lõpetamise ning sotsiaaleluruumi kasutamise tingimused.

§ 2.  Sotsiaaleluruum

  Sotsiaaleluruum käesoleva määruse tähenduses on Tõlliste valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse sotsiaalteenusena üürile isikule, kes sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt ei ole võimeline seda endale ja oma perekonnale tagama.

§ 3.  Sotsiaaleluruumi taotleja

  Sotsiaaleluruumi saab taotleda isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub Tõlliste vallas.

§ 4.  Sotsiaaleluruumi üürile andmise eeldused

  Sotsiaaleluruum antakse üürile isikule:
 1) tema kõrgest vanusest, tervisekahjustusest või psüühilisest erivajadusest lähtuvalt;
 2) kelle eluruum on muutunud kasutamiskõlbmatuks vääramatu jõu tagajärjel ning puuduvad vahendid uue soetamiseks;
 3) kui see on hädavajalik isiku iseseisva toimetuleku tagamiseks.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi taotluse esitamine ja menetlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotleja (edaspidi taotleja) esitab Tõlliste Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjaliku taotluse, milles märgib:
 1) enda isiku-, elukoha- ja kontaktandmed;
 2) sotsiaaleluruumi vajaduse põhjenduse;

 3) andmed oma perekonnaliikmete ja ülalpidamiskohustuslaste kohta;
 4) andmed enda ja oma perekonnaliikmete sissetulekute ning varalise seisundi kohta.

 (2) Ametiasutuse vastava valdkonna ametnikul on õigus abivajaduse väljaselgitamiseks kontrollida esitatud andmeid ning vajadusel nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (3) Sotsiaaleluruumi taotluse vorm kinnitatakse Tõlliste Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

§ 6.  Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürile andmine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Sotsiaaleluruumi andmisest keeldutakse, kui:
 1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid;
 2) taotleja ei võimalda kontrollida taotluses esitatud asjaolusid;
 3) taotleja ei esita nõutavaid andmeid ja/või dokumente;
 4) taotleja või tema perekonnaliikmete omandis olevate vahendite abil on võimalik tagada taotleja vajadustele vastav eluruum;
 5) eluruumi tagamine on võimalik korraldada teiste sotsiaalteenuste, -toetuste või muu abi andmisega.

§ 7.  Sotsiaaleluruumi üürile andmine ja üürilepingu pikendamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürile andmiseks sõlmib vallavanem või tema volitatud isik kirjaliku lepingu (edaspidi üürileping) lähtudes võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktist 4.

 (2) Üürilepingu sõlmimisel koostatakse sotsiaaleluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse üürile antavate ruumide, ruumides olevate seadmete ja inventari seisukord.

 (3) Üürilepingu vorm kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (4) Üürileping sõlmitakse tähtajaga üks kuni viis aastat.

 (5) Sotsiaaleluruumi vajaduse jätkumisel võib vallavalitsuse korralduse alusel üürilepingut pikendada.

 (6) Üürilepingut pikendatakse juhul, kui üürnik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad nõuded ja kohustused ning vastab kä esoleva määruse paragrahvides 3 ja 4 sätestatud nõuetele.

 (7) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (8) Üürilepingu pikendamiseks peab üürnik vähemalt 30 päeva enne üürilepingu lõppemist esitama ametiasutusele vastava taotluse.

§ 8.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine

 (1) Üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, esitades ametiasutusele vastava taotluse.

 (2) Vallavalitsus võib üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt, kui üürnik rikub üürilepingu tingimusi, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva.

§ 9.  Sotsiaaleluruumi üürniku kohustused

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik on kohustatud:
 1) järgima sotsiaaleluruumis, selle juurde kuuluvates üldkasutatavates ruumides ja kinnistul sanitaar-, tuleohutuse ja teisi kehtivaid nõudeid;

 2) hüvitama enda või oma perekonnaliikmete süül sotsiaaleluruumi, selle juurde kuuluvate üldkasutatavate ruumide ja/või nendes paiknevate seadmete ja/või inventari rikkumisega tekitatud kahju;
 3) rakendama avariide ja rikete avastamisel viivitamatult abinõusid nende kõrvaldamiseks ning teatama neist ametiasutusele;
 4) lubama ametiasutuse esindajal avariide ja rikete kõrvaldamiseks ning vajadusel sotsiaaleluruumi sihipärase kasutamise kontrollimiseks siseneda eluruumi;
 5) andma üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi üle mitte halvemas seisundis, kui see oli üürilepingu sõlmimisel, arvestades eluruumi normaalset kulumist;
 6) vabastama sotsiaaleluruumi 10 päeva jooksul pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või ennetähtaegset lõpetamist;
 7) tasuma õigeaegselt sotsiaaleluruumi üüri ja kõrvalkulud.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürnikul on keelatud:
 1) anda sotsiaaleluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele;
 2) teha ametiasutuse loata sotsiaaleluruumi või selle seadmete ümberehitust või – paigutust;
 3) korraldada sotsiaaleluruumis koosviibimisi, mis häiriksid teiste elanike rahu.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tõlliste Vallavolikogu 27. mai 2013. a määrus nr 10 „ Sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord “ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees