HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 50

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 73
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 5 ja 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 69 „Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ alusel.

§ 1.   Lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

  (1) Jõelähtme valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteaed) rahastamisel osalevad lapsevanemad käesoleva määrusega kehtestatud ulatuses.

  (2) Lapsevanema poolt kaetavat osa kasutatakse lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaliseks katmiseks.

  (3) Kehtestada lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, lasteaias lapsevanema poolt kaetava osa määraks (edaspidi osalustasu) 35 eurot kuus.

  (4) Kehtestada lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, osalustasuks 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (5) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus erandkorras kehtestada valla hallatavate asutuste töötajatele, kelle lapsed käivad valla lasteaias kuid kelle elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, käesoleva määruse § 1 lõikes 4 sätestatud summast väiksem osalustasu.

  (6) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus erandkorras kehtestada lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald ja kes kasutab lasteasutuses osaajalist kohta, käesoleva määruse § 1 lõikes 3 sätestatud summast 50% väiksem osalustasu.

  (7) Lasteaia direktor teavitab lapsevanemaid osalustasu suurusest lasteaias kehtiva korra alusel.

§ 2.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu makstakse täiskuu eest olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust.

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse, kui soovitakse kohta kasutada pikemalt, näidates avalduses ära täiendava koha kasutamise perioodi. Jõelähtme Vallavalitsuse poolt esitatakse osalustasu ja toiduraha kohta ettemaksuarve kogu avalduses märgitud perioodi kohta.

  (4) Osalustasu ei maksta üldjuhul lasteaia ajutise sulgemise ajal (töötajate kollektiivpuhkus, remont jne.), mis vältab vähemalt 28 kalendripäeva.

  (5) Juhul kui laps, kes käib Jõelähtme valla lasteaias, mis on kollektiivpuhkuse tõttu suletud, soovib kasutada põhjendatud alusel teise lahtioleva Jõelähtme valla lasteaia teenust, esitab vanem vastava avalduse oma lasteaia direktorile hiljemalt 01. maiks. Osalustasu tasutakse ettemaksuna täiskuu eest, sõltumata sellest mitu päeva laps teises Jõelähtme lasteaias kohta kasutab.

§ 3.   Soodustused vähekindlustatud leibkondadele toiduraha ja osalustasu maksmisel

  Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ja osalustasu maksmiseks esitab vanem vallavalitsusele vormiskohase avalduse ning seda menetletakse vastavalt Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määrusele nr 69 „Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“.

§ 4.   Võlgnevused

  (1) Vanema poolt osalustasu ja toiduraha tähtajaks tasumata jätmisel kahel järjestikusel kalendrikuul teeb lasteaia direktor vanemale kirjaliku meeldetuletuse ning hoiatuse, et võlgnevuse mittetasumise korral arvatakse laps lasteaiast välja.

  (2) Üle kolme järjestikuse kalendrikuu osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral arvatakse laps lasteasutusest välja, kusjuures vanemalt nõutakse võlgnevus sisse kohtu korras.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 määrus nr 23 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json