SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 51

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 74
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 15 p 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14, § 16 lg 1 ja § 17 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab koduteenuse ja selle osutamise tingimused ja korra Jõelähtme vallas.

 (2) Koduteenust on õigustaotleda isikul, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald ning kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas.

§ 2.  Koduteenuse mõiste ja loetelu

 (1) Koduteenus on Jõelähtme Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

 (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

 (3) Koduteenused on:
 1) eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega;
 2) riiete korrastamine (triikimine, parandamine või parandamise korraldamine) ja pesemine või pesemise korraldamine;
 3) abistamine küttematerjali tuppa toomisel, kütmisel ja tuha väljaviimisel;
 4) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ostmine lähimast müügikohast; toiduainete tuppa toomine hoidlast;
 5) abistamine toidu valmistamisel;
 6) abistamine vee tuppa toomisel;
 7) terviseabi korraldamine;
 8) muu asjaajamine ja abistamine ühekordsetel asjaajamistel.

 (4) Koduteenuste täpne loetelu ja maht lepitakse kokku hoolduskavas.

§ 3.  Koduteenusele õigust omavad isikud

 (1) Koduteenust on õigus saada isikutel kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel ning:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks või
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks või
 3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita või
 4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud soodushinnaga on koduteenust õigus saada isikul, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

 (3) Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hooldaja või sotsiaaltoetus teenuse ostmiseks.

§ 4.  Koduteenuse taotlemine

 (1) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja, perearst või sotsiaaltöötaja Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse.

 (2) Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
 1) isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
 2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
 3) koduteenuse vajaduse põhjendus;
 4) isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta.

 (3) Taotlusele lisatakse arstitõend selle kohta, et teenuse taotleja ei põe nakkushaigusi.

 (4) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.  Koduteenuste osutamise otsustamine

 (1) Koduteenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist kuni viie tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist kodukülastuse, mille käigus hindab teenuse taotleja toimetulekuvõimet, selgitab välja teenuse osutamise soovitava algusaja, koha ja mahu ning esitab sotsiaalnõunikule kirjalikult ettepaneku teenuse osutamiseks või osutamisest keeldumiseks.

 (2) Koduteenuse määramise otsustab vallavalitsuse sotsiaalnõunik seitsme tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.

 (3) Koduteenuste osutamise või sellest keeldumise otsuses märgitakse järgmised andmed:
 1) otsuse teinud isiku nimi;
 2) otsuse tegemise kuupäev;
 3) lühikokkuvõte taotlusest;
 4) asjaolud, mille põhjal otsus tehakse või selle tegemisest keeldutakse;
 5) resolutsioon, mis sisaldab seisukohta koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta;
 6) koduteenuste hind ja selle muutmise alused kui teenust osutatakse tasu eest;
 7) koduteenuste vahetu osutaja;
 8) otsuse vaidlustamise kord;
 9) otsuse teinud isiku allkiri.

 (4) Sotsiaalnõunik teeb lõikes 3 nimetatud otsuse teatavaks taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale isiku vanust ja arengutaset arvestaval ning talle arusaadaval viisil viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 (5) Sotsiaalnõunik lepib teenust vajava inimesega või tema seadusliku esindajaga kokku abivajaja hoolduskava, määrab teenuse osutamiseks koduhooldustöötaja, kooskõlastades selle eelnevalt taotluse esitaja või tema seadusliku esindajaga, valmistab ette koduteenuse osutamise lepingu projekti ja teeb vallavanemale ettepaneku lepingu sõlmimiseks.

 (6) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalnõunik inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

 (7) Koduteenuste osutamisega seotud vaidlusi lahendab sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem või tema asendaja. Kui inimene otsusega ei nõustu, on tal õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 6.  Koduteenuste osutajad

 (1) Koduteenust osutab vahetult vallavalitsuse palgaline koduhooldustöötaja.

 (2) Koduhooldustöötaja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks rehabilitatsiooniplaani alusel ja/või vastab hooldustöötaja kutsestandardis kehtestatud nõuetele.

 (3) Koduhooldustöötaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust ja ametijuhendist, abivajajaga sõlmitud lepingust ja koduteenuste osutamise hoolduskavadest.

 (4) Koduhooldustöötajaks ei võeta tööle isikut, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

 (5) Täistööajaga koduhooldustöötaja võib koduteenust osutada kuni 15-le teenuse saajale sõltuvalt teenuse saajate toimetulekuvõimest ning elukohtade vahemaast.

 (6) Koduhooldustöötaja töökoormust hindab sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem või tema asendaja.

§ 7.  Koduteenuste osutamise leping

 (1) Koduteenust osutatakse vallavalitsuse kui teenuse osutaja ja abivajaja kui teenuse saaja vahelise kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) alusel.

 (2) Lepingus lepitakse kokku osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused. Lepingu kohustuslikud lisad on: hoolduskava ja kliendi kaart.

 (3) Lepingu tingimused kuuluvad läbivaatamisele vastavalt teenuse saaja reaalsetele vajadustele. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks aastaks. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt üheks aastaks, kui teenuse saaja ei ole hiljemalt üks kuu enne lepingu tähtaja saabumist teatanud teenuse osutajale kirjalikult soovist leping lõpetada.

 (5) Teenuse saajal on õigus leping üles öelda sellest vallavalitsusele kirjalikult teatades ilma etteteatamistähtaega kohaldamata ja olenemata põhjusest.

 (6) Vallavalitsusel on õigus leping üles öelda ilma etteteatamistähtaega kohaldamata alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutuse;
 3) seoses teenuse saaja surmaga.

 (7) Vallavalitsusel on õigus leping üles öelda sellest teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale 10 tööpäeva kirjalikult ette teatades alljärgnevatel põhjustel:
 1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenuseta;
 2) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks.

§ 8.  Koduteenuse eest tasumine

 (1) Koduteenust osutatakse alljärgneva hinnakirja alusel:
 1) teenuse osutamine – 3,50 €/h;
 2) teenuse osutamine soodushinnaga (kliendi omaosalustasu) – 1,00 €/h.

 (2) Koduteenuse eest ei maksa isik, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 2-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud soodushinnaga on koduteenust õigus saada isikul, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

 (4) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud isikud tasuvad koduteenuste eest kehtestatud teenuse tunnihinna alusel.

§ 9.  Arvestus, järelevalve ja tagasisidesüsteem

 (1) Koduhooldustöötaja fikseerib kõik teenuse saaja kodukülastused kuupäevaliselt ning teenuse saaja kinnitab seda oma allkirjaga.

 (2) Koduteenuse eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub teenuse eest arve alusel, mille vallavalitsus esitab hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuse eest tasutakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 (3) Järelevalvet koduteenuse osutamise üle teostab sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem või tema asendaja ja maavanem.

 (4) Koduteenuse korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaaltööspetsialist vastavalt oma pädevusele.

 (5) Kord kalendriaasta jooksul teostab sotsiaalnõunik teenuse saajate seas rahulolu-uuringu. Uuringu tulemusi kasutatakse teenuse paremaks korraldamiseks ja töötajate täienduskoolituse läbiviimise vajaduste väljaselgitamiseks. Kui uuringu tulemustest selgub, et teenuse saaja ei ole saavutanud head koostööd koduhooldustöötajaga, määrab sotsiaalnõunik võimaluse korral ja kokkuleppel teenuse kasutaja ja/ning tema esindajaga, teise koduhooldustöötaja. Kui uuringu tulemustest selgub, et koduhooldustöötaja kohta on kaebusi enam kui pooltel teenuse kasutajatest, kaalutakse vastava koduhooldustöötajaga töölepingu lõpetamist.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata koduhooldustöötajatele, kes töötavad nimetatud töökohal käesoleva korra jõustumise ajal.

 (2) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 7 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“.

 (3) Kinnitada avalduste vormid vastavalt lisadele alljärgnevalt:
 1) lisa 1 – koduteenuse taotluse vorm;
 2) lisa 2 – lepingu vorm;
 3) lisa 3 – hoolduskava vorm;
 4) lisa 4 – kliendikaardi vorm;
 5) lisa 5 – aruandelehe vorm.

 (4) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koduteenuse taotluse vorm

Lisa 2 Lepingu vorm

Lisa 3 Hoolduskava vorm

Lisa 4 Kliendikaardi vorm

Lisa 5 Aruande vorm