SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2017, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Jõelähtme vallas

Vastu võetud 17.03.2016 nr 75
RT IV, 24.03.2016, 52
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2017RT IV, 22.03.2017, 125.03.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14, § 16 lõike 1, § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Isikliku abistaja teenuse osutamise kord (edaspidi kord) sätestab puudega inimesele isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) taotlemise, taotluse menetlemise ja teenuse määramise ja osutamise tingimused ning korra.

 (2) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on:
 1) suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades;
 2) vähendada teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 (3) Teenust on õigustatud saama puudega inimesed, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald.
[RT IV, 22.03.2017, 1 - jõust. 25.03.2017]

§ 2.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutamist korraldab Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Isiklik abistaja on teenuse vahetu osutaja, kes abistab teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi nagu liikumisel, söömisel, riietumisel, toidu valmistamisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist ja kõrvalabi.

 (3) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
 1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
 2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
 3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

 (4) Vahetult teenust osutava isiku valib teenuse saaja.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

 (1) Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või hooldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

 (2) Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
 1) isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
 2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
 3) puude liik ja raskusaste;
 4) isikliku abistaja teenuse vajaduse põhjendus;
 5) teenuse osutaja nimi, sünniaeg, elukoht ning kontaktandmed.

 (3) Taotlusega koos esitatakse puude määramise otsus ja soovi korral taotleja puude liiki esindava organisatsiooni esindaja arvamus taotleja teenusevajaduse kohta.

 (4) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (5) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaalnõunik kodukülastuse, mille käigus hindab teenuse taotleja kõrvalabi vajadust ning selgitab välja teenuse osutamise soovitava algusaja, koha ja mahu.
[RT IV, 22.03.2017, 1 - jõust. 25.03.2017]

 (6) Teenuse määramise otsustab vallavalitsuse sotsiaalnõunik 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest.
[RT IV, 22.03.2017, 1 - jõust. 25.03.2017]

 (7) Isikliku abistaja teenuse osutamise või sellest keeldumise otsuses märgitakse järgmised andmed:
 1) otsuse teinud isiku nimi;
 2) otsuse tegemise kuupäev;
 3) lühikokkuvõte taotlusest;
 4) asjaolud, mille põhjal otsus tehakse või selle tegemisest keeldutakse;
 5) resolutsioon, mis sisaldab seisukohta teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta;
 6) otsuse vaidlustamise kord;
 7) otsuse teinud isiku allkiri.

§ 4.  Teenuse osutamise leping

 (1) Isikliku abistaja teenust osutatakse vallavalitsuse kui teenuse rahastaja, abistaja kui teenuse osutaja ning abistatava kui teenuse saaja vahelise kirjaliku isikliku abistaja teenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) alusel.

 (2) Lepingus lepitakse kokku osutatavate teenuste maht ja tingimused, poolte õigused ja kohustused ning teenuse tasustamine. Lepingu kohustuslik osa on kliendikaart.

 (3) Lepingu tingimused kuuluvad läbivaatamisele vastavalt teenuse saaja reaalsetele vajadustele. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks aastaks. Teenuse vajaduse säilimisel esitab teenuse saaja avalduse teenuse jätkamiseks hiljemalt 2 nädalat enne tähtaja saabumist.

 (5) Teenuse saajal on õigus leping üles öelda sellest vallavalitsusele kirjalikult teatades ilma etteteatamise tähtaega kohaldamata ja olenemata põhjusest.

 (6) Vallavalitsusel on õigus leping üles öelda ilma etteteatamise tähtaega kohaldamata alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 2) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 3) seoses teenuse saaja surmaga.

§ 5.  Teenuse osutamisest keeldumine

 (1) Vallavalitsus keeldub teenuse osutamisest kui:
 1) teenuse vajaduse hindamisel ei tuvastatud isikliku abistaja teenuse vajadust;
 2) isik viibib haiglas ja vajab ravi;
 3) isik on tugevate sõltuvusprobleemidega;
 4) isik põeb nakkushaigusi nakkavas faasis;
 5) isik on voodihaige.

 (2) Isikliku abistaja teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem või tema asendaja. Kui inimene otsusega ei nõustu, on tal õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 6.  Teenuse finantseerimine
[RT IV, 22.03.2017, 1 - jõust. 25.03.2017]

 (1) Teenuse osutamise kulud kaetakse vallaeelarvest või vallaeelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu ja/või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvetele.

 (2) Kuni 18-aastastele lastele on teenus tasuta.

 (3) Alates 18. eluaastast on teenuse saaja omaosalus kuni 50% teenusetunni tasust.

 (4) Omaosaluse protsendi suurus selgitatakse välja iga teenusevajaja puhul eraldi juhtumipõhiselt.

§ 7.  Teenuse vajaduse muutumine

  Teenuse saaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust kõrvalabi vajaduse muutumisest tervisliku seisundi, elukeskkonna muutumise või muu põhjuse tõttu ja esitama vallavalitsusele uue taotluse. Taotluse läbivaatamisele ja teenuse osutamise otsustamisel kohaldatakse käesoleva määruse paragrahvides 3 ja 5 sätestatut.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Kehtestada isikliku abistaja teenuse taotluse vorm vastavalt lisale 1.

 (3) Kehtestada kliendikaardi vorm vastavalt lisale 2.

 (4) Kehtestada isikliku abistaja teenuse aruande vorm vastavalt lisale 3.

 (5) Määrus jõustub 01. aprillil 2016.

Lisa 1 Teenuse taotluse vorm

Lisa 2  Kliendikaardi vorm

Lisa 3 Aruande vorm