SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõelähtme valla eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2017, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõelähtme valla eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 78
RT IV, 24.03.2016, 54
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.08.2017RT IV, 26.08.2017, 101.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, § 22 lg 1 p 5 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 57 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid ning nende määramise ja maksmise Jõelähtme vallas.

 (2) Toetust on reeglina õigustaotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald.

 (3) Jõelähtme valla eelarves toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk TOETUSE LIIGID 

§ 2.  Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid

  Jõelähtme vallas makstakse alljärgnevaid perekonna sissetulekust mittesõltuvaid toetusi:
 1) sünnitoetus;
 2) ranitsatoetus;
 3) medaliga ning põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetus;
 4) matusetoetus;
 5) eakate, puudega laste perede ja paljulapseliste perede jõulutoetus.

3. peatükk TOETUSE MAKSMISE TINGIMUSED, TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE 

§ 3.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale tingimusel, et:
 1) lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja lapse elukohana on registreeritud Jõelähtme vald või
 2) mõlemad vanemad on Jõelähtme valla elanikud hiljemalt enne lapse sünni registreerimist ja laps koos vanematega on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

 (2) Lapse lapsendanud vanemale makstakse sünnitoetust kui lapse lapsendanud vanemad vastavad käesoleva korra § 3 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud tingimustele, lapse lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1 aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on esitatud vallavalitsusele.

 (3) Sünnitoetust makstakse lapsevanemale, kelle laps registreeritakse vallaslapsena ning kes vastab käesoleva korra § 3 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud tingimustele.

 (4) Juhul kui üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse sünni registreerimist ning lapse sünnijärgse elukohana registreeritakse Jõelähtme vald kuid teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel registreeritud Jõelähtme valda, makstakse sünnitoetust 50% ulatuses.

 (5) Sünnitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase avalduse.

§ 4.  Ranitsatoetus

 (1) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) lapse esmakordselt I klassi õppima asumisel tingimusel, et:
 1) vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli algust või
 2) laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga;
 3) taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees.
[RT IV, 26.08.2017, 1 - jõust. 01.09.2017]

 (2) Ranitsatoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 3 kuu jooksul pärast lapse esmakordset kooli minekut.

§ 5.  Medaliga ning põhi- ja huvikooli kiitusega lõpetanu toetus

 (1) Medaliga ning põhi- ja huvikooli kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi ja kiitusega põhikooli või huvikooli lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või haridusasutus.

 (2) Medaliga lõpetanu toetust saab taotleda isiku nimel:
 1) kes on medaliga lõpetanud Jõelähtme valla kooli;
 2) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja lõpetanud medaliga mõne teise omavalitsuse kooli.

 (3) Kiitusega lõpetanu toetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga, olenemata sellest, kus piirkonnas isik koolis käib.

 (4) Medaliga ning põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane avaldus hiljemalt 3 kuu jooksul pärast medaliga/kiitusega kooli lõpetamist. Avaldusele lisatakse kooli lõputunnistuse ärakiri.

§ 6.  Matusetoetus

  Matusetoetust makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Jõelähtme vald. Matusetoetuse saamiseks esitab matusekulude kandja (isik, kelle avalduse alusel surm on registreeritud) vormikohase avalduse.

§ 7.  Eakate, puudega laste perede ja paljulapseliste perede jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele inimestele, puudega laste peredele (kuni 16. aastane laps, kellele on määratud puue arstliku ekspertiisi komisjoni otsusega) ja paljulapselistele peredele (peres neli ja enam last), kui toetuse saajate elukoht on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

 (2) Eakatele, kelle hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenust finantseerib osaliselt vallavalitsus, jõulutoetust ei maksta.

4. peatükk MUUD TOETUSE MAKSMISE SÄTTED 

§ 8.  Toetuste suurus

 (1) Käesoleva korra § 2 punktides 1-4 nimetatud toetuste suurused määrab Jõelähtme Vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

 (2) Jõulutoetuse suuruse määrab vallavalitsus igaks eelarveaastaks arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

§ 9.  Toetuste avalduste menetlemine

 (1) Käesoleva korra § 2 punktides 1-4 nimetatud toetuste avaldused vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

 (2) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab vastava valdkonna spetsialist taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

 (3) Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatama.

 (4) Käesoleva korra tingimustele vastavate § 2 punktides 2 ja 5 nimetatud toetused makstakse välja raamatupidamisele esitatud vallavalitsuse sotsiaalnõuniku või teda asendava ametniku poolt kinnitatud nimekirja alusel.

 (5) Käesoleva korra tingimustele vastavate § 2 punktides 1 ja 4 nimetatud toetuste määramiseks annab vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist märkega taotluse avaldusel raamatupidamisele korralduse toetuse väljamaksmiseks.

§ 10.  Toetuse maksmine ja tagasinõudmine

 (1) Sünnitoetust makstakse välja:
 1) käesoleva korra § 3 lõike 1 punktis 1 ja § 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul – mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
 2) käesoleva korra § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul – sünni registreerimise ja avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuu esimese 10 kalendripäeva jooksul.

 (2) Ranitsatoetus makstakse välja:
 1) käesoleva korra § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul – alates lapse koolimineku aasta 15. septembrist 10 kalendripäeva jooksul otsustuse tegemise hetkest;
 2) käesoleva korra § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul – avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuu esimese 10 kalendripäeva jooksul.

 (3) Käesoleva korra § 2 punktis 3 nimetatud toetus makstakse välja mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul pärast otsustuse tegemist.

 (4) Jõulutoetus makstakse välja rahvastikuregistri ja Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal koostatud ja sotsiaalnõuniku poolt kinnitatud nimekirjade alusel.

 (5) Muudel valla õigusaktidega reguleerimata juhtudel otsustab toetuste määramise ja maksmise vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (6) Toetust makstakse ülekandega avalduses nimetatud pangakontole või erandkorras sularahas vallavalitsuse kassast.

 (7) Kui toetuse määramise aluseks on taotleja teadlikult esitanud valeandmed, kuulub toetus tagasinõudmisele.

 (8) Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult ja/või tasaarveldades Jõelähtme valla poolt makstavate toetuste arvel või kohtu kaudu.

 (9) Kui toetuse maksmiseks puudub alus, jäetakse toetuse avaldus rahuldamata.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Kinnitada avalduste vormid vastavalt lisadele alljärgnevalt:
 1) Lisa 1 – sünnitoetuse avalduse vorm;
 2) Lisa 2 – ranitsatoetuse avalduse vorm;
 3) Lisa 3 –medaliga/põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetuse avalduse vorm;
 4) Lisa 4 – matusetoetuse avalduse vorm.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (3) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

Lisa 1 Sünnitoetuse avalduse vorm

Lisa 2 Ranitsatoetuse avalduse vorm

Lisa 3 Medaliga või kiitusega lõpetanu toetuse avalduse vorm

Lisa 4 Matusetoetuse avalduse vorm