HaridusKool

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 94

Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.03.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ § 68 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Põhimääruse reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Pärnu Õppenõustamiskeskuse (edaspidi Keskus) üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimise alused, järelevalve, asjaajamise ja finantseerimise alused ning ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.  Keskuse tegutsemise üldised alused

 (1) Keskus on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis lähtub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

 (2) Keskuse täielik nimi on Pärnu Õppenõustamiskeskus.

 (3) Keskuse postiaadress on Metsa 1, 80010 Pärnu.

 (4) Keskuse asjaajamiskeel on eesti keel.

 (5) Keskusel on oma nimetusega sümboolika, mille kasutamine toimub Keskuse asjaajamiskorras sätestatud alustel.

 (6) Keskuse tegevust koordineerib linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 3.  Tegevuse eesmärk

 (1) Keskuse tegevuse põhieesmärgiks on läbi toimiva koostöövõrgustiku olla haridusasutusi, lapsi, noori ja lapsevanemaid nõustav ja teenindav hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus.

 (2) Keskuse tegevuse eesmärgiks on:
 1) tagada Pärnu linna eelkooliealiste laste eripedagoogilise ning üldhariduskoolide psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise teenuse kättesaadavus;
 2) pakkuda Pärnu linna lastele, noortele, spetsialistidele ja lastevanematele kvaliteetset mitmekülgset teavitamis- ja nõustamisteenust, et toetada laste ja noorte arengut, toimetulekut ja ennetada nende riskikäitumist;
 3) pakkuda Pärnu linna elanikele paari-, pere- ning individuaalset psühholoogilist nõustamisteenust.

 (3) Keskus tagab eesmärkide täitmiseks ja teenuste osutamiseks vajalike kvalifitseeritud spetsialistide olemasolu.

§ 4.  Ülesanded

 (1) Keskus korraldab laste ja noorte hariduslike erivajaduste varajaseks märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks metoodilist nõustamist ja psühholoogilise, eripedagoogilise ning sotsiaalpedagoogilise alase teenuse osutamist lastele, noortele, lastevanematele ning õppeasutuste pedagoogidele ja spetsialistidele.

 (2) Keskuse ülesandeks on:
 1) koordineerida ja pakkuda õppenõustamisteenuseid (sh psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline nõustamine) ja loovteraapiat;
 2) koondada, süstematiseerida ja vahendada noorte infot ning teavitamis- ja nõustamisalaseid metoodilisi, teavitus- ja infomaterjale;
 3) koolikohustuse mittetäitmise ja põhihariduseta koolist väljalangevuse üldine ja juhtumipõhine analüüs ja ennetustegevuste koordineerimine ja läbiviimine koostöös linnavalitsuse vastavate osakondadega;
 4) paari-, pere- ja individuaalse psühholoogilise nõustamise osutamine Pärnu linna elanikele.

 (3) Keskuse tegevuse põhieesmärkide ja ülesannete täitmiseks Keskus:
 1) teeb koostööd Pärnu linna haridusasutuste, linnavalitsuse osakondade ning laste- ja noortega tegelevate asutuste ja organisatsioonidega;
 2) kogub ning analüüsib lapsi ja noori puudutavat teavet ja informatsiooni, mis on nõustamiseks, teenuse osutamiseks ning keskuse tegevuste planeerimiseks vajalikud;
 3) kaasab oma tegevusse ja teenuste arendamisse noori, haridusasutusi, linnavalitsuse osakondi ning teisi koostööpartnereid;
 4) osaleb tegevuse eesmärkidest tulenevate ürituste, teabepäevade, kursuste ning koolituste korraldamisel;
 5) pakub nõustamisteenuseid;
 6) korraldab teenuste kvaliteedi tagamiseks ja edasiarendamiseks uuringuid;
 7) osaleb teavitamis- ja nõustamisteenuste arendustöös;
 8) teeb siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd;
 9) osaleb Pärnu linna, maakonna, üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides;
 10) informeerib avalikkust oma tegevusest;
 11) korraldab teiste teenuste pakkumist, mis ei ole vastuolus käesoleva põhimääruse, Keskuse arengukava ja teiste õigusaktidega.

§ 5.  Arengukava

 (1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse Keskuse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt kuueks aastaks.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) keskuse visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
 2) keskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
 3) tegevuskava neljaks aastaks;
 4) arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kinnitatakse Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud korras.

 (4) Arengukava avalikustatakse Keskuse veebilehel.

3. peatükk Juhtimine 

§ 6.  Juhtimine

 (1) Keskust juhib Keskuse direktor (edaspidi direktor), kes tagab Keskuse tulemusliku toimimise, vastutab Keskuse üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud isik.

 (4) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori ettepanekul.

 (5) Direktor:
 1) esindab Keskust ja tegutseb Keskuse nimel ning käsutab Keskuse eelarvevahendeid temale antud volituste ulatuses;
 2) on tööandja õigust omavaks isikuks Keskuse töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustusega;
 3) korraldab ja kindlustab Keskuse ülesannete täitmise;
 4) korraldab Keskuse majandustegevust;
 5) valdab, kasutab ja käsutab Keskuse vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas õigusaktidega;
 6) korraldab Keskuse aruandluse ja on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
 7) lahendab muid tema pädevusse antud ülesandeid;
 8) annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (6) Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid linnapea käskkirjas määratud isik.

4. peatükk Töötajad 

§ 7.  Töötajad

 (1) Keskuse töötajad on direktor, eripedagoogid, koolipsühholoogid, sotsiaalnõustajad, psühholoogid ja teised töötajad.

 (2) Töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud direktor vastavuses töölepingu seadusega ja teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (3) Keskuses töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi.

 (4) Töötajate ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

5. peatükk Vara, finantseerimine, asjaajamine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.  Keskuse vara ja eelarve

 (1) Keskuse vara moodustavad talle Pärnu linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Keskuse vara haldamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Keskusel on oma eelarve. Keskuse kulud kaetakse linna eelarvest.

 (3) Keskuse eelarve tuludeks on eraldised linnaeelarvest, laekumised fondidest ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

 (4) Keskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

 (5) Keskuse eelarve taotluse esitab direktor vastavalt linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korrale.

 (6) Keskuse eelarve kinnitab linnavolikogu.

 (7) Keskuse raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

 (8) Keskuse rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 9.  Keskuse asjaajamine ja aruandlus

 (1) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid.

 (2) Keskuse asjaajamiskord ja keskuses peetavate dokumentide loetelu kinnitab direktor oma käskkirjaga.

 (3) Keskuse dokumentatsiooni korrasoleku eest vastutab direktor.

 (4) Isikuandmeid sisaldavate dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub Keskus isikuandmete kaitse seadusest ja keskuse asjaajamiskorrast.

§ 10.  Järelevalve

  Keskuse ja direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab teenistusliku järelevalvet linnavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 11.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Keskuse korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus.

 (2) Keskuse ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

 (3) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Pärnu linna haridusasutusi hiljemalt neli kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 12.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Keskuse põhimääruse ja selle muudatused kehtestab linnavolikogu.

§ 13.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. novembri 2008 määrus nr 25 „Pärnu Õppenõustamiskeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json