HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Saku Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 96

Saku Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Saku Huvikeskuse (edaspidi huvikeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja järelevalve.

§ 2.  Nimi ja asukoht

 (1) Huvikeskuse ametlik nimetus on Saku Huvikeskus.

 (2) Huvikeskuse asukoht on Harjumaa, Saku vald, Saku alevik.

§ 3.  Õiguslik seisund

 (1) Huvikeskus on vallavalitsuse hallatav kultuuriasutus. Huvikeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Huvikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

 (3) Huvikeskus omab tööandja õigusi. Huvikeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab huvikeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

 (4) Huvikeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Huvikeskuse pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Saku Huvikeskus“, sõõri alumisel äärel kiri „Saku vald“. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

 (2) Huvikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Huvikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Huvikeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 6.  Huvikeskuse tegevuse eesmärk

  Huvikeskuse tegevuse eesmärgiks on:
 1) tingimuste ja võimaluste loomine huvitegevuseks;
 2) kultuuriteenuse korraldamine ja vahendamine läbi erinevate kultuurisündmuste;
 3) rahvakultuurikollektiivide tegevuse säilitamine ja arendamine;
 4) paikkondliku kultuurielu edendamine.

§ 7.  Huvikeskuse ülesanded

 (1) Huvikeskuse ülesanded on:
 1) kontsertide, etenduste, näituste, rahvapidude, riiklike tähtpäevade tähistamise ja valla kultuurisündmuste korraldamine või nende korraldamisele kaasaaitamine;
 2) lastele, noortele ja täiskasvanutele huvitegevuste kaudu võimaluste pakkumine loovaks ja arendavaks tegevuseks ning sisukaks vaba aja veetmiseks;
 3) huvialaringide töö korraldamine;
 4) festivalide, seminaride, kursuste, konverentside ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
 5) rahvakultuuri ja paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine;
 6) kultuurialasele koostööle kaasaaitamine vallas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, koolide, lasteaedade, huvikooli, spordikeskuse, raamatukogude ja äriühingutega;
 7) Saku valla eripära ja ajaloo propageerimine;
 8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
 9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 10) Saku valla esindussündmuste korraldamine koostöös teiste hallatavate asutustega.

 (2) Huvikeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid ning osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

§ 8.  Juhataja

 (1) Huvikeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemusi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja oma tegevuses:
 1) juhib huvikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide ja ülesannete täitmise, kannab vastutust huvikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) koostab ja esitab vallavalitsusele ettepanekud valla eelarve koostamiseks vastavalt Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korrale;
 3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
 4) tegutseb huvikeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab lepingud huvikeskuse töötajatega;
 6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 7) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 8) kehtestab huvikeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab üle arhiivile;
 9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid huvikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks, kooskõlastades need eelnevalt nõukoguga;
 11) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 12) on aruandekohustuslik huvikeskuse nõukogu ja vallavalitsuse ees;
 13) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

 (4) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 9.  Huvikeskuse nõukogu

 (1) Huvikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) on huvikeskuse juures tegutsev organ, mille ülesandeks on ettepanekute tegemine huvikeskuse töö paremaks korraldamiseks, huvikeskuse töö hindamine ja muude keskuse tegevust puudutavate oluliste tegevuste läbiarutamine.

 (2) Nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus, kuulates ära juhataja ettepaneku. Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda. Nõukogu volitused kestavad kolm aastat.

 (3) Nõukogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Nõukogu koosolekute protokollimise tagab juhataja.

 (4) Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aastas.

 (5) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim nõukogu liige. Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku huvikeskuse juhataja. Huvikeskuse juhataja võib vajadusel nõuda nõukogu koosoleku kokkukutsumist.

 (6) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine kõigis huvikeskuse tööd ja arengut puudutavates küsimustes;
 2) ettepanekute tegemine huvikeskusega seonduvate sihtprogrammide ja – projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
 3) huvikeskuse tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine huvikeskuse juhatajale ja vallavalitsusele;
 4) huvikeskuse eelarve eelnõu ja tegevusplaani läbivaatamine ning arvamuse avaldamine;
 5) huvikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise kohta arvamuse avaldamine.

 (7) Huvikeskuse juhataja võib osaleda sõnaõigusega nõukogu töös.

§ 10.  Huvikeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

 (1) Huvikeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Huvikeskuse vara on Saku valla omand.

 (2) Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise korrale.

 (3) Huvikeskust finantseeritakse Saku valla eelarvest.

 (4) Volikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on huvikeskuse kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastub huvikeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ehk omatulu.

 (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 11.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Huvikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Teenistusliku järelvalvet huvikeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 12.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees