SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 100

Päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 9
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja korra Saku Päevakeskuses (edaspidi päevakeskus) ning reguleerib tekkivaid lepingulisi suhteid.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõistet päevahoiuteenus alljärgnevas tähenduses: päevahoiuteenus on hoolduse, järelvalve ja toimetulekut toetava tegevuse pakkumine täisealisele psüühilise erivajadusega puudega inimesele.

§ 2.  Päevahoiuteenuse osutamine

 (1) Päevahoiuteenust osutatakse:
 1) raske ja sügava puudega psüühilise erivajadusega täisealisele isikule (edaspidi isik), kes vastavalt rehabilitatsiooniplaanile, rehabilitatsiooniprogrammile või rehabilitatsioonivajaduse määratlemisel koostatud tegevuskavale vajab päevahoiuteenust, ning kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Saku vald;
 2) päevakeskuse juhataja määratud töötaja ja isiku seadusliku esindaja koostöös koostatud hoolduskava kohaselt;
 3) igal tööpäeval kuni 8 tundi päevas korraga kuni viiele isikule.

 (2) Teenuse saamiseks esitab isiku seaduslik esindaja päevakeskusele avalduse, milles põhjendab teenuse vajadust.

 (3) Isiku kohta avab päevakeskus toimiku, mis sisaldab järgmisi dokumente:
 1) päevahoiuteenuse osutamise leping;
 2) isiku hoolduskava;
 3) rehabilitatsiooniplaan, rehabilitatsiooniprogramm või rehabilitatsioonivajaduse määratlemisel koostatud tegevuskava;
 4) vajadusel muud dokumendid.

§ 3.  Finantseerimine

 (1) Päevahoiuteenus on isikule tasuline.

 (2) Päevahoiuteenuse hinna kehtestab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Vallavalitsus võib isiku seadusliku esindaja taotluse alusel ja päevakeskuse juhataja ettepanekul kaalutlusotsusena alandada majanduslikult vähekindlustatud isiku päevahoiuteenuse hinda.

§ 4.  Lepingu sõlmimine

 (1) Päevahoiuteenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping päevakeskuse juhataja ja päevahoiuteenust vajava isiku seadusliku esindaja vahel. Lepinguga määratakse teenuse kestus ja vallavalitsuse kehtestatud teenuse hind, kui rakendatakse käesoleva määruse § 3 lõiget 3. Lepingu lahutamatuks lisaks on isiku hoolduskava.

 (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui kuus kuud.

 (3) Lepingut võib poolte kokkuleppel muuta või lõpetada. Muudatused fikseeritakse lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Päevakeskuse juhatajal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui:
 1) isik on teenusel olles korduvalt agressiivne ja ohtlik enesele ning teistele;
 2) teenuse taotleja esitab lepingu sõlmimisel tahtlikult valeandmeid;
 3) isiku seadusjärgne esindaja ei täida korduvalt päevakeskuse juhataja nõuet viia isik haigestumise korral teenuselt ära.

 (5) Teenuse taotlejal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest päevakeskusele, kui:
 1) osutatav päevahoiuteenus ei vasta tema soovidele ja vajadustele;
 2) esineb muu mõjuv põhjus.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Päevahoiuteenuse osutamise lepingu vormi kehtestab vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees