SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2017, 3

Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 16.03.2017 nr 6
jõustumine 01.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist Pärnu linnas elavatele lastega peredele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.

  (2) Käesoleva määruse rakendamise eesmärgiks on lastega perede toimetuleku toetamine ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine tugiisikuteenuse osutamise kaudu.

§ 2.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus lastega peredele on sotsiaalteenus, mis seisneb lapse ja/või tema seadusliku esindaja jõustamises ja juhendamises tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas.

  (2) Jõustamine on tugiisiku abiga teenuse saaja toimetulekuraskusi põhjustavate küsimustega tegelemine isiku enda poolt juhitud lahendusteni jõudmisel. Jõustamise eesmärk on aidata teenuse saajal näha ennast põhjusliku tegurina ja tugiisikut partneri ja nende teadmiste ja oskuste omajana, mida isik teenuse saajana võiks kasutada lahenduse leidmisel oma probleemidele;

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 3.   Teenuse saajad

  (1) Teenuse saajateks võivad olla:
  1) lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  2) lastega pered, kus vanematel puuduvad teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;

  (2) Lastega pere on õigustatud teenust saama, kuni nende alaealine laps, kes ei õpi, saab 18-aastaseks, või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps saab 19-aastaseks. Lapse 19-aastaseks saamisel on pere õigustatud teenust saama kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 4.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks on teenuse saaja vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikide järgmiste tegevuste abil:
  1) koostöö teenuse saaja, teenuse osutaja ning juhtumiga tegeleva lastekaitsespetsialisti vahel, mis seisneb teenuse vajaduse hindamises ja tulemustest sõltuvalt töö sisu, ülesannete ja korralduse planeerimises;
  2) teenuse saajate jõustamine lapse arengut soodustavate tingimuste ja lapsega seotud õiguste tagamisel;
  3) teenuse saajate juhendamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  4) teenuse saajate toetamine – emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine;
  5) lapse turvalisuse jälgimine peres;
  6) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine, sealhulgas teenuse saajate rahulolu-uuringud.

  (2) Teenuse sisu täpsel sõnastamisel ja teenuse mahu määramisel lähtutakse:
  1) teenuse vajaduse esmase hindamise tulemustest;
  2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

§ 5.   Teenuse osutamise koht

  Teenust osutatakse üldjuhul Pärnu linna territooriumil teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, vajadusel koos teenuse saajaga ka erinevates ametiasutustes väljaspool tema tavapärast elukeskkonda.

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 6.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse soovija taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond).

  (2) Teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist (edaspidi lastekaitsespetsialist) teenust taotlema õigustatud isiku kirjalikul nõusolekul.

  (3) Lapse heaolu ohtu sattumisel võib teenuse määrata ka lapse seadusliku esindaja nõusolekuta, kui teenuse osutamine on kohtu poolt rakendatud abinõuks ohu ärahoidmisel ja lapse huvide kaitsel.

§ 7.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Teenuse esmakordsel taotlemisel viib sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist läbi teenuse vajaduse hindamine. Korduvhindamine toimub vastavalt vajadusele või teenuse taotlemise asjaolude äralangemisel või muutumisel.

  (2) Hindamiseks kasutatakse klienditöö käigus kogunenud teavet (kodukülastused, info erinevatelt ametkondadelt jmt).

  (3) Hindamisel võib lastekaitsespetsialist tugineda ka haridus-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna spetsialistide soovitustele.

§ 8.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutajaks on Pärnu linnavalitsuse hallatav asutus Pärnu Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus) tugiisikute kaudu.

  (2) Tugiisikuks ei saa olla teenuse saaja pereliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

  (3) Keskus lähtub teenuse osutamisel enda poolt välja töötatud ja sotsiaalosakonnaga kooskõlastatud teenuse osutamise juhendist, mis sisaldab teenusele ja tugiisikutele seatud nõudeid, klienditeeninduse standardit, tagasiside süsteemi, kaebuste lahendamise protseduuri ning kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi.

  (4) Tugiisikul on õigusteenuse osutamisest ajutiselt keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi-, narko-, toksilises või muus joobes, agressiivne või muul viisil ohtlik. Teenuse osutamise ajutise keeldumise põhjustest tuleb tugiisikul kohe teavitada keskust.

§ 9.   Teenusele suunamine

  (1) Sotsiaalosakond otsustab isiku teenusele suunamise oma otsusega teenuse taotluse ja teenuse vajaduse esmase hindamise tulemusena. Sotsiaalosakond edastab otsuse teenusele suunamise kohta teenuse saajale ja keskusele.

  (2) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena isik teenust ei vaja. Võimalusel soovitab lastekaitsespetsialist lapse või tema pere toetamiseks teisi meetmeid, sealhulgas teisi Pärnu linnas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Pärast teenusele suunamist korraldab keskus kohtumise, mille käigus keskuse esindaja, tugiisik ning klient, kaasates vajadusel juhtumiga tegeleva lastekaitsespetsialisti, täpsustavad teenuse sisu ja muutuste saavutamiseks vajalikud tegevused. Võimalusel osalevad kohtumisel mõlemad lapsevanemad.

  (2) Täpsustatud andmete põhjal sõlmitakse keskuse ja kliendi ning tugiisiku vahel 3-poolne leping, millesse märgitakse kliendile osutatava teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ja tegevuste loetelu ning teenuse osutamise koht.

  (3) Teenuse vajaduse muutumisel teavitab keskus või klient kirjalikult sotsiaalosakonda ning keskus korraldab kohtumise keskuse esindaja, tugiisiku ja kliendi vahel, kaasates juhtumiga tegeleva lastekaitsespetsialisti, teenuse vajaduse hindamiseks ja muutmiseks. Kohtumine protokollitakse keskuse esindaja poolt ja edastatakse teadmiseks sotsiaalosakonnale.

§ 11.   Teenuse eest tasumine

  Keskuse poolt osutatav teenus on klientidele tasuta ja teenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 12.   Lepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Leping lõppeb lepingus märgitud tähtaja saabumisega.

  (2) Leping lõpetatakse ennetähtaegselt teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja soovil või lastega pere elama asumisel teise kohaliku omavalitsusüksuse territooriumile.

  (3) Lepingu ennetähtaegse lõpetamise sooviavaldus koos põhjendusega esitatakse teenuse saaja või keskuse poolt sotsiaalosakonnale, kes teeb põhjendatud juhul otsuse teenuse lõpetamise kohta. Sotsiaalosakond edastab otsuse teenuse lõpetamise kohta kirjalikult teenuse saajale ja keskusele.

§ 13.   Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine, dokumentatsioon ja aruandlus

  (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

  (2) Keskus on kohustatud esitama sotsiaalosakonnale töötundide aruande teenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (3) Keskus esitab klienditöö aruande sotsiaalosakonnale vastavalt sotsiaalosakonna esindaja pöördumisele või teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu lõppemise järel 10 tööpäeva jooksul või teenuse lõpetamise otsuse teatavaks tegemise järel 10 tööpäeva jooksul.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 17.03.2016 määrus nr 6 „Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json