SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2017, 5

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord

Vastu võetud 16.03.2017 nr 5
jõustumine 01.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavate raske ja sügava puudega lastele järgmiste tugiteenuste korraldamist:
 1) lapsehoiuteenus,
 2) tugiisikuteenus,
 3) muud tugiteenused.

§ 2.  Tugiteenuste eesmärk

  Tugiteenuste korraldamise eesmärk on raske või sügava puudega lapse ja tema perekonnaliikmete toimetuleku toetamine.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 3.  Teenuse saaja

  Õigus saada tugiteenuseid on raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omaval isikul või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajal. Lapse 18-aastaseks saamisel on käesoleva määruse alusel õigustugiteenuseid saada kuni selle kalendriaasta lõpuni.

§ 4.  Lapsehoiuteenus

 (1) Lapsehoiuteenus on puudega lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seadus § 129 lõikes 1 nimetatut hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

 (2) Lapsehoiuteenust osutatakse üldjuhul teenuse osutaja ruumides, põhjendatud vajadusel ka lapse elukohas või mujal.

 (3) Lapsehoiuteenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest ja teiste lapsele osutatavate teenuste mahust.

§ 5.  Tugiisikuteenus

 (1) Tugiisikuteenus on puudega lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamise teenus, mille eesmärk on lapse arengu toetamine, sh hooldustoimingute teostamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel väljaspool kodu, on vajaduse korral puudega lapsele täiskasvanud saatjaks.

 (2) Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadustele tema igapäevases elukeskkonnas ja vajadusel ka erinevates ametiasutustes väljaspool tema tavapärast elukeskkonda.

 (3) Tugiisikuteenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest ja teiste lapsele osutatavate teenuste mahust.

§ 6.  Muud tugiteenused puudega lapsele

 (1) Põhjendatud vajadusel korraldatakse raske ja sügava puudega lapsele ja tema perele muude tugiteenuste osutamine, mis vajaduspõhiselt parandavad puudega lapse arengut ja pere toimetulekut lapse puudest tulenevalt.

 (2) Muude tugiteenuste täpsem sisu ja osutamise tingimused lepitakse kokku juhtumipõhiselt hinnatud teenuse vajadusest lähtudes.

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 7.  Teenuse taotlemine

  Teenuse taotlemiseks esitab teenuse soovija Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) taotluse, millele on lisatud:
 1) lapse isikut tõendav dokument;
 2) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
 3) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
 4) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul).

§ 8.  Teenuse vajaduse hindamine

 (1) Teenuse esmakordsel taotlemisel viib sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist läbi teenuse vajaduse hindamise. Korduvhindamine toimub vastavalt vajadusele või teenuse taotlemise asjaolude äralangemisel või muutumisel.

 (2) Hindamiseks kasutatakse hindamisvahendit raske või sügava puudega lapsele ja tema perele tugiteenuste vajaduse väljaselgitamiseks.

 (3) Hindamine viiakse üldjuhul läbi teenuse saaja tavapärases elukeskkonnas.

 (4) Hindamisel võib lastekaitsespetsialist tugineda ka haridus-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide soovitustele ning võtta aluseks kehtiva rehabilitatsiooniplaani tegevuskava.

§ 9.  Teenuse korraldamise otsus

 (1) Tugiteenuste määramise kuni 420 euro ulatuses kalendriaastas lapse kohta otsustab sotsiaalosakond.

 (2) Tugiteenuste määramise üle 420 euro kalendriaastas lapse kohta otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon.

 (3) Otsuse aluseks on teenuse taotlus ja teenuse vajaduse hindamise tulemus.

 (4) Sotsiaalosakond edastab teenuse korraldamise otsuse teenuse saajale ja teenuse osutajale.

§ 10.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuseid osutavad Pärnu Linnavalitsuse hallatavad asutused Pärnu Lasteküla ja Pärnu Sotsiaalkeskus.

 (2) Teenuse taotleja võib ise leida endale sobiva teenusepakkuja, kes on eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

§ 11.  Lepingu sõlmimine

 (1) Sotsiaalosakond sõlmib teenuse osutaja ja teenuse taotlejaga kolmepoolse halduslepingu määruse § 4 ja § 5 nimetatud teenuste puhul.

 (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate teenuste loetelu, maht ja kestvus.

 (3) Lepingu sõlmimine muude tugiteenuste puhul otsustatakse juhtumipõhiselt.

§ 12.  Lepingu lõpetamine

  Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult sotsiaalosakonna lastekaitseteenistusega.

§ 13.  Rahastamine

  Tugiteenuseid rahastatakse linnaeelarvelistest vahenditest kuni 420 euro ulatuses ühes kalendriaastas lapse kohta. Vahendite olemasolul võib linna eelarvest rahastamise maht olla suurem, kui see on vajalik puudega lapse ja tema perekonna toimetuleku tagamiseks.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. oktoobri 2016 määrus nr 24 “Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees