Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2018, 1

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 20.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 ja Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 4 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkti 38.1 alapunkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib lisaks ehitusseadustikule, veeseadusele ja nende alusel kehtestatud riiklikele õigusaktidele õigussuhteid, mis tekivad Türi valla haldusterritooriumil reovee ja kuivkäimla kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee ja kuivkäimla sisu äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.

  (2) Määrus on kohustuslikuks täitmiseks isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee ja kuivkäimla kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid veeseaduse tähenduses.

  (2) Lisaks veeseaduses sätestatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kogumismahuti - lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  2) kohtkäitlus - reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) kohtkäitlussüsteem - reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  4) omapuhasti ehk kohtpuhasti - rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  5) purgimiskoht – koht, mis on Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud tekkekohast ära veetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  6) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  7) purgimisteenus - reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või -sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  8) reoveekogumisala - ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  9) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  10) septik - pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt.

2. peatükk NÕUDED REOVEE JA KUIVKÄIMLA KOHTKÄITLUSELE 

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on Türi vallas lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Türi valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui selleks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem.

  (3) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle alusel antud reoveekäitlust reguleerivatest õigusaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti ja septiku ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti või septiku ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) esitada 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui ametiasutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (3) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti või septiku kasutusele võtmiseks esitada ametiasutusele kogumismahuti või septiku andmed koos hoone kasutusloa taotlusega. Eraldi kogumismahutile kasutusteatist esitama ei pea.

  (4) Olemasolevale hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku kasutuselevõtmiseks, tuleb ametiasutusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusteatis hiljemalt 5 tööpäeva peale mahuti paigaldamist.

  (5) Ametiasutusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku lekkekindluse tõendamiseks enne septiku kasutusele võtmist selle ülevaatust ja katsetamist.

§ 6.   Omapuhasti paigaldamine ja kasutuselevõtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb lähtuda veeseadusest, ehitusseadustikust ning riiklikest õigusaktidest, mis reguleerivad reovee puhastamist ning kanalisatsiooniehitise veekaitsenõudeid.

  (2) Omapuhasti rajamiseks tuleb ametiasutusele esitada projekteerimistingimuste taotlus koos omapuhasti võimaliku asukohaskeemiga (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

  (3) Vähemalt 10 päeva enne ehitustööde alustamist tuleb ametiasutusele esitada ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos projekteerimistingimuste alusel koostatud ehitusprojektiga. Kui ametiasutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (4) Omapuhasti kasutuselevõtuks tuleb hiljemalt 5 tööpäeva pärast omapuhasti rajamist ametiasutusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide ja omapuhasti kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide ja omapuhasti kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui üks kord aasta jooksul.

  (6) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kes vastab käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud tingimustele.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud reovee koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 5 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (8) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

§ 8.   Kuivkäimla tühjendamise tingimused

  (1) Tiheasustusaladel (määratud üldplaneeringuga) on keelatud kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine.

  (2) Kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel võib kuivkäimla sisu oma kinnistul kompostida vaid tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele.

  (3) Kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta pärast komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid.

  (4) Kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 9.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada ametiasutusele ehitusteatis. Kui ametiasutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 10 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitisregistrist tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada ametiasutusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel hiljemalt 3 kuud pärast uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

3. peatükk NÕUDED PURGIMISTEENUSELE 

§ 10.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Türi valla purgimiskoht on Türi linna reoveepuhastussüsteemi ülepumpla, mille aadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Linnu tänav 12. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (3) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära eeskirjajärgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (4) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord pärast purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, äraveetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 11.   Järelevalve

  Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet ametiasutus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

§ 12.   Vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja ametiasutuse ettekirjutusi.

  (2) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse kehtestuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavalitsuse 4. juuli 2017 määrus nr 5 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ (RT IV, 05.07.2017, 61).

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json