Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2018, 2

Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Vastu võetud 15.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 47 lg 1 alusel ja arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 33.

§ 1.  Üldsätted

  Tartu Laste Turvakodu (edaspidi turvakodu) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev Tartu linna hoolekandeasutus lastele, noortele ja lastega peredele.

§ 2.  Turvakodu tegevusvaldkond ja ülesanded

 (1) Turvakodu tegevusvaldkond on:
 1) turvakoduteenuse osutamine lapsele, noorele või lastega perele;
 2) vajadusel abi osutamine teenusel oleva lapse või noore seaduslikule esindajale või muule last kasvatavale isikule (edaspidi vanem).

 (2) Turvakodu täidab järgmisi ülesandeid:
 1) tagab hülgamist, hooletusse jätmist või vägivalda kogenud lapse ja noore, vajadusel tema vanema õiguste ja huvide kaitse ning aitab korraldada võrgustikutöö põhimõttel nende edaspidist elu;
 2) tagab lastele, noortele ja lastega peredele ajutise ööpäevaringse majutuse ning toitlustuse;
 3) korraldab majutatud lastele ja noortele hariduse omandamise ja huvihariduse võimaldamise;
 4) tegeleb võrgustikutöö põhimõttel majutusel viibivate laste, noorte ja perede taassuunamisega ühiskonda;
 5) korraldab vajadusel juurdepääsu meditsiinilisele abile;
 6) osutab tasuta riide- ja toiduabi;
 7) korraldab isikutele nende east ja vajadusest tuleneva nõustamise;
 8) teavitab üldsust Turvakodu teenustest;
 9) pakub raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust.

 (3) Turvakodu võib osutada teenuseid teistele omavalitsusüksustele tingimusel, et selle eest tasub teenust saav omavalitsusüksus.

§ 3.  Turvakodu juhtimine

 (1) Turvakodu juhib juhataja.

 (2) Turvakodu juhataja:
 1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning turvakodu tulemusliku tegutsemise ja arengu;
 2) vastutab turvakodu üldseisundi, turvakodu raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, turvakodule kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
 3) esindab turvakodu ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades turvakodu ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
 4) teeb ettepaneku turvakodu töötajate koosseisu kinnitamiseks või kinnitab turvakodu töötajate koosseisu, kui linnavalitsus on talle vastava volituse andnud;
 5) kinnitab turvakodu töökorralduse reeglid;
 6) tagab turvakodus tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
 7) kinnitab turvakodu töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
 8) korraldab turvakodu eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
 9) korraldab turvakodu arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele;
 10) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 11) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määrus nr 73 "Tartu Laste Turvakodu põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Aadu Must
esimees