Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Loksa linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2018, 16

Loksa linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2018 nr 1

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg 1 alusel, kooskõlastatult Päästeameti Põhja Päästekeskuse poolt 05.03.2018 nr 7.3-1.2/3614-2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Loksa linna (edaspidi linn) territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) tutvub ja võtab teadmiseks linna tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid;
  2) omab ülevaadet linna territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist linna hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekuid eksperthinnangute tellimiseks;
  5) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  6) kooskõlastab linna evakuatsiooni plaani;
  7) kooskõlastab linna kriisireguleerimise õppuse kavandi ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega;
  8) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  9) abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  10) abistab linna territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel;
  11) kinnitab ja esitab komisjoni järgmise aasta tööplaani koos aastaaruandega regionaalsele kriisikomisjonile (RKK) hiljemalt 31. detsembriks;
  12) osutab abi linna asutustele ja RKK-le hädaolukordadeks valmistumise, lahendamise, elanikkonnakaitse ja turvalisuse korraldamise kohta omavalitsusüksuse territooriumil.

§ 3.   Komisjoni esimees, aseesimees ja koosseis.

  (1) Komisjoni esimees on Loksa linnapea.

  (2) Komisjoni aseesimeheks on linnapea poolt määratud isik või teda asendav linnavalitsuse liige.

  (3) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab linnapea ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega.

  (4) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed ja koheselt teatama nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni istungeid;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus linnapea ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

  (3) Komisjoni töövorm on istung.

§ 6.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni istungid on korralised või erakorralised.

  (2) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.

  (3) Komisjoni korralise istungi toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (4) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (7) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab Loksa linnavalitsuse kantselei, mis:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni istungid;
  3) protokollib komisjoni istungid;
  4) säilitab komisjoni istungite protokollid.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Komisjoni põhimäärus kehtestatakse, muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks linnavalitsuse määrusega.

  (2) Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavalitsuse 12.11.2010 määrus nr 8 “Loksa linna kriisikomisjoni põhimäärus“

  (3) Põhimäärus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Kaskla
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Airi Öösalu
Linnasekretäri asendaja

/otsingu_soovitused.json