Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2018, 21

Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 6

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 ja Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 4 “Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine” punkti 18.1 alapunkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Türi valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks loa (edaspidi raieluba) andmise tingimused ja kord.

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra suurusest.

  (3) Üksikpuu (edaspidi puu) käesoleva määruse tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa metsaseaduse tähenduses.

  (4) Määrust ei kohaldata järgmistel juhtudel:
  1) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
  2) tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel;
  3) täielikult kuivanud puu raiumisel.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda kinnisasja, millel puu kasvab, omanik või kinnisasja kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjalik taotlus (edaspidi taotlus).

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja andmed (taotleja nimi; juriidilise isiku puhul ka esindaja nimi; füüsilise isiku isikukood või sünniaeg; juriidilise isiku puhul registrikood; füüsilise isiku või juriidilise isiku asukoht teadete saatmiseks ja haldusakti kättetoimetamiseks, sidevahendi number);
  2) puu, mille raiumiseks raieluba taotletakse, andmed (puu liik, raiutavate puude arv, asukoha aadress ja täpsem kirjeldus);
  3) puu raiumise soovi põhjendus.

  (4) Taotlusele lisatakse
  1) raiutava puu asukoha skeem;
  2) kinnisasja, millel asub raiutav puu, omaniku seadusjärgse esindamise korral esindamise õigust tõendav dokument;
  3) kinnisasja, millel asub raiutav puu, omaniku volituse alusel esindamise korral esindamise õigust tõendav volikiri;
  4) kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis asuva puu puhul kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek puu raiumiseks, kui see on nõutav vastava loodusobjekti kaitse-eeskirja kohaselt;
  5) muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis asuva puu puhul Muinsuskaitseameti nõusolek puu raiumiseks;
  6) ehitise kaitsevööndis asuva puu puhul vastava ehitise omaniku või valdaja nõusolek ja tingimused raietööks kaitsevööndis.

  (5) Raieloa taotlusi säilitatakse 3 aastat.

§ 3.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab ametiasutus.

  (2) Raieloa andmise menetluses ametiasutus:
  1) kontrollib taotluses ja sellele lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) kaasab vajadusel puu ülevaatamisse ja raiumise vajalikkuse hindamisse eksperte või teisi ametiasutuse ametnikke.

  (3) Ametiasutusel on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid tõendeid puu raiumise põhjendamiseks (dendroloogi või muu eksperdi hinnang puu seisundi, selle väheväärtuslikkuse või ohtlikkuse kohta vms);
  2) teha taotlejale ettepanek uue puu istutamiseks ning määrata istutatava puu liik, istutuskoht ja istutamise tähtaeg.

  (4) Ametiasutus võib raieloa andmisest keelduda, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid või keeldub ametiasutusele nõutavate andmete esitamisest;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks, kuid selline nõusolek on õigusaktide alusel nõutav;
  3) puu raiumise soov ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) puu on dendroloogiliselt väärtuslik, terve, elujõuline ning ohutu ümbritsevale keskkonnale, inimeste tervisele ja varale;
  5) puu raiumine on vastuolus kehtiva detailplaneeringu või haljastusprojektiga;
  6) raieluba taotletakse puu raiumiseks lindude pesitsusajal ning raieloas märgitud puul asub lindude pesitsuskoht;
  7) muudel juhtudel, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid ning avalike huvide ja erahuvide kaalumise tulemusi.

  (5) Juhul, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega, on ametiasutusel õigus puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmise või raieloa andmisest keeldumise asemel anda raieluba puu võra kärpimiseks.

  (6) Raieloa väljastab või raieloa andmisest keeldumise haldusakti annab ametiasutus 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

  (7) Raieloas märgitakse vähemalt:
  1) raieloa saaja andmed;
  2) raiutava puu liik;
  3) raiutavate puude arv ja asukoht;
  4) raieloa kehtivuse aeg;
  5) raiumise lisatingimused (andmed teiste isikute ja asutuste antud nõusolekute ja tingimuste kohta, raietööl nõutavad kohustuslikud ohutusabinõud, ettepanek uue puu istutamiseks, selle puu liik, istutuskoht ja -tähtaeg jms).

  (8) Raieloataotlusi ja raielubasid säilitatakse 3 aastat.

§ 4.   Määruse kehtestuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 tunnistada kehtetuks Türi Vallavalitsuse 26. augusti 2014 määrus nr 14 „Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord“ (RT IV, 29.03.2016, 159).

Pipi-Liis Siemann
vallavanem

Lii Laanemets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json