HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 1

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.03.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, huvikooli seaduse § 13 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 otsuse nr 76 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rapla valla ametiasutuse hallatavasse huvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2.   Õppurid

  (1) Huvikooli õppuriteks määruse tähenduses on põhiõppes eelkõige lapsed alates 7. eluaastast ja noored. Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud ja huvikooli ettevalmistusõppes 5-6-aastased.

  (2) Huvikooli võetakse õppureid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rapla vald, üldjuhul õppeaasta alguses.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid õppeperioodi vältel, sh kelle elukoht on väljaspool Rapla valla haldusterritooriumi, esitades avaldusele lisaks rahvastikuregistrijärgse kohaliku omavalitsuse garantiikirja õpilaskoha kulude tasumise kohta.

  (4) Arvestust õppurite huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise üle peab huvikooli direktor.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Õppurite huvikooli vastuvõtmise aeg, tingimused ja avalduse näidisvorm avaldatakse huvikooli kodulehel.

  (2) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab alaealise õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) või õppur kooli direktorile avalduse.

  (3) Huvikooli vastuvõtmine, v.a ettevalmistusõppes, võib toimuda konkursi või vastuvõtukatsete alusel, mille läbiviimise korra, sh eesmärgi ja hindamise alusel pingerea moodustamise, töötab välja huvikool. Kord kinnitatakse ja konkursi- või vastuvõtukomisjon moodustatakse huvikooli direktori käskkirjaga.

  (4) Huvikooli vastuvõetud õppurite nimekirja(d) kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

§ 4.   Õppuri üleminek teise huvikooli

  (1) Ühest huvikoolist teise üleminek toimub vanema või õppuri avalduse alusel õppeaasta lõpul. Mõjuvatel põhjustel on erandjuhul üleminek võimalik õppeaasta kestel.

  (2) Teise huvikooli üleminejale antakse vajadusel kaasa tunnistus või dokument, millel on kajastatud jooksva õppeaasta asjakohase huviala õppekava läbitud õppeainete loend ja olemasolul hinded ning individuaalplaani koopia.

§ 5.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub vanema või õppuri avalduse alusel, huvikooli algatusel või huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel avalduse alusel esitab vanem või õppur huvikooli direktorile sellekohase avalduse hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist. Üldjuhul arvatakse õppur huvikoolist välja pärast õppeperioodi lõppemist. Mõjuvatel põhjustel on võimalik õppur huvikoolist välja arvata õppeperioodi kestel.

  (3) Õppuri võib huvikooli algatusel ja õppenõukogu olemasolul sellega kooskõlastatult huvikoolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
  2) kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  3) huvikooli kodukorra ja/või üldtunnustatud käitumisnormide korduva rikkumise korral;
  4) õppetasu võlgnevuse korral, arvates maksetähtajast rohkem kui kolm kuud.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine kinnitatakse direktori käskkirjaga. Õppuri väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel teavitatakse vanemat või õppurit viie tööpäeva jooksul, arvates direktori käskkirja väljaandmisest.

  (5) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ka selle kuu eest, mil õppur välja arvati, järgides kooli pidaja kehtestatud õppetasu maksmise perioodi.

  (6) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.   Õpingute peatamine

  (1) Õpingud võib vanema või õppuri avalduse alusel tervislikel põhjustel peatada kuni üheks õppeaastaks.

  (2) Õpingute peatamine vormistatakse huvikooli direktori käskkirjaga.

§ 7.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Kui huviala õppekavas on lõpetamise tingimuseks seatud lõpueksamite sooritamine, töötab eksamite läbiviimise korra välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõputunnistus või -dokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend ning millele olemasolul lisatakse hinneteleht. Lõputunnistuse või -dokumendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

§ 8.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Juuru Vallavalitsuse 29. augusti 2012 määrus nr 9 “Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolistväljaarvamise ja huvikooli lõpetamise“;
  2) Rapla Vallavalitsuse 3. märtsi 2014 määrus nr 10 “Rapla Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“;
  3) Rapla Vallavalitsuse 19. mai 2014 määrus nr 17 “Rapla Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ja kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021. aastal.

Meelis Mägi
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json