Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu määruste muutmine seoses haiguse COVID-19 leviku tõkestamisega

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 7

Rakvere linnavolikogu määruste muutmine seoses haiguse COVID-19 leviku tõkestamisega

Vastu võetud 17.03.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud § 27 lõike 3 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“

§ 1. Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määruse nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määrust nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ (RT IV, 24.04.2020, 25) täiendatakse paragrahviga 3 2 järgmises sõnastuses:
§ 3 2. Määruse rakendamine 2021. aastal
(1) Määruse §-s 1 sätestatut ei rakendata 2021. aasta aprillis ja mais.
(2) Rakvere linnaga sõlmitud halduslepingu alusel osutatavat lapsehoiuteenust kasutavale vanemale hüvitatakse aprillis ja mais 2021 vanema poolt lapsehoiuteenuse eest makstud tasu taotluse alusel, kuid mitte rohkem kui määruse § 1 punktis 4 sätestatud määras. Taotlus esitatakse Rakvere Linnavalitsusele ning selles tuleb esitada järgmised andmed:
1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
2) pangakonto andmed;
3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.
§ 2. Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord“ (RT IV, 24.04.2020, 24) paragrahvi 11 muudetakse ja lisatakse lõige 2 3 järgmises sõnastuses:
(2 3) Käesoleva määruse alusel lapsehoiuteenust saavate ja eralasteaias käivate laste vanematele makstakse toetust eralasteasutuse õppemaksu tasumisel 2021. aasta aprilli ja mai eest määras, mis on kuni 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Eralasteasutustes käiva lapse vanem esitab toetuse saamiseks Rakvere Linnavalitsusele taotluse, milles tuleb esitada järgmised andmed:
1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
2) pangakonto andmed;
3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.
§ 3. Rakvere linnavolikogu 26. augusti 2020. a määruse nr 9 „Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 26. augusti 2020. a määruse nr 9 „Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine“ (RT IV, 29.08.2020, 2) täiendatakse paragrahviga 4 1 järgmises sõnastuses:
§ 4 1. Määruse rakendamine
(1) Määruse §-s 1 sätestatud õppetasu vähendatakse 2021. aasta märtsis ja aprillis 50%.
(2) Määruse §-s 2 sätestatud õppetasu vähendatakse 2021. aasta aprillis 50%.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json