Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 30

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

Vastu võetud 08.02.2018 nr 15
RT IV, 17.02.2018, 7
jõustumine 20.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 602.12.2018
28.11.2019RT IV, 04.12.2019, 1207.12.2019
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1527.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Spordi toetamise korra (edaspidi korra) eesmärk on kehtestada Jõgeva valla eelarvest Jõgeva valla elanike spordiga tegelemise toetamise tingimused ja kord.

  (2) Vallaeelarvest makstavad toetused on:
  1) spordiklubi tegevustoetus (noorsportlaste pearaha);
  2) toetus spordiürituse läbiviimiseks;
  3) toetus sportlase võistlusel osalemiseks;
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  4) toetus sportliku saavutuse eest;
  5) treeneri töötasu toetus;
  6) valla esindusvõistkonna toetus.

  (3) Vallavolikogu võib vallaeelarves sporditoetusteks eraldatud summast kuni 20% ulatuses moodustada reservi, mida kasutatakse:
  1) korras ettenähtud toetuse maksmiseks, kui taotluste esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha;
  2) spordiklubi tegevustoetuse suurendamiseks korras ettenähtud juhtudel;
  3) toetuse maksmiseks sportlike saavutuste eest;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Lisaks vallaeelarvest makstavatele toetustele tagab vallavalitsus spordiklubidele noorte treeninguteks Jõgeva vallale kuuluvate treeningbaaside tasuta kasutamise iga treeningrühma eest vähemalt paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 märgitud mahus.

§ 2.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest spordiklubidele antav toetus laste ja noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite või ringijuhtide toetamiseks ja võistlustel osalemiseks.

  (2) Toetust võivad taotleda spordiklubid ja seltsingud (edaspidi spordiklubid), mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) põhitegevusala on sport;
  2) treenitakse 5–19- aastaseid noori, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vald (edaspidi noored);
  3) noorte treeningud toimuvad vähemalt üheksal kuul aastas ja kahel korral nädalas, ühe treeningtunni kestusega vähemalt 45 minutit;
  4) noorte treeneritel on vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon;
  5) noorte treeningud toimuvad üldjuhul Jõgeva vallas, väljaspool Jõgeva valla territooriumi toimuvatel treeningutel osalemist toetatakse üksnes sel juhul, kui Jõgeva vallas puuduvad võimalused vastava spordialaga tegelemiseks.

  (3) Toetuse suurus sõltub spordiklubis treenivate noorte arvust ja vanusest.

  (4) Ühe noore kohta antava toetuse baassumma kinnitab vallavalitsus ühe kuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest arvates. Vallavalitsusel on õigus neljandas kvartalis nimetatud baassummat suurendada, lähtudes vallaeelarves sporditoetusteks ettenähtud kogusumma jäägist.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (5) Toetuse eraldamisel arvestatakse toetust 7–19-aastaste noorte eest koefitsiendiga 1,0 ja 5–6-aastaste eest koefitsiendiga 0,4.

  (6) Ühe noore eest võib toetust saada ainult üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi. Mitme eduka spordiala puhul võib erandjuhul vallavalitsus otsustada toetada mitut spordiklubi.

§ 3.   Toetus spordiürituse läbiviimiseks

  (1) Toetus spordiürituse läbiviimiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Jõgeva vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

  (2) Toetust võivad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 4.   Toetus sportlase võistlusel osalemiseks
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (1) Toetus sportlase võistlusel osalemiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest Jõgeva valla sportlasele antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Toetust võib taotleda võistkonnale või üksikisikule võistlemiseks individuaalalal.

§ 5.   Toetus sportliku saavutuse eest

  (1) Toetus sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Jõgeva valla spordiklubile või sportlasele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas, antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest. Toetust makstakse spordialal, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või -föderatsioon ning milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Madalaim vanusepiir toetuse maksmiseks on üksikvõistleja puhul vanuseklass U14 ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

§ 6.   Treeneri töötasu toetus

  Spordiklubidele, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust, maksab Jõgeva vald omapoolset töötasutoetust riiklikult määratud omapoolse toetuse summast:
  1) V treenerikategooria treeneri eest 100%;
  2) VI ja kõrgema treenerikategooria treeneri eest 120%.

§ 7.   Valla esindusvõistkonna toetus

  (1) Jõgeva Vallavolikogu võib määrata valla esindusvõistkonna ja toetada tema osalemist Eesti meistrivõistlustel ja kõrgematel võistlustel.

  (2) Esindusvõistkonnaks saab määrata täiskasvanute sportmängu võistkonna, mille enamuse moodustavad koduklubi kasvandikud ja kes mängib vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidava võistlussarja kõrgeimas liigas.

  (3) Esindusvõistkonna nimes peab sisalduma selge viide Jõgeva vallale või tema mõnele asustusüksusele või piirkonnale.

  (4) Esindusvõistkonna toetus määratakse üheks kalendriaastaks.
[RT IV, 04.12.2019, 12 - jõust. 07.12.2019]

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks, v.a esindusvõistkonna toetuse, esitab taotleja vallavalitsusele põhjendatud taotluse hiljemalt 1. novembriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.
[RT IV, 04.12.2019, 12 - jõust. 07.12.2019]

  (2) Taotlus sportliku saavutuse eest toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsuse määratud tähtajaks. Toetuse andmiseks kuulutab vallavalitsus üks kord aastas välja taotlusvooru.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

  (3) Taotlus treeneri töötasu toetuse saamiseks esitatakse 10 päeva jooksul treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsuse avalikustamisest.

  (4) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

  (5) Spordiklubi tegevustoetuse taotlusele tuleb täiendavalt lisada:
  1) treeningutel osalevate noorte nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. novembri seisuga;
  2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
  3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

  (6) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele tuleb täiendavalt lisada võistluse või ürituse eelarve.

  (7) Sportlase rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel osalemise toetuse taotlusele tuleb lisada võistlusel osalemise eelarve.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (8) Treeneri töötasu toetuse taotlusele tuleb lisada treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsus.

  (9) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust seitsme tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise, v.a esindusvõistkonna toetuse, otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist, lähtudes vallaeelarve võimalustest. Toetuse taotlemisel määruse § 8 lõikes 2 või 3 sätestatud juhul langetab vallavalitsus otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, lähtudes moodustatud reservi võimalustest.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (11) Spordiürituse läbiviimiseks esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab vallavalitsus spordikomisjoni, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks. Spordiürituste läbiviimise ning § 1 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud toetuste taotluste läbivaatamisse kaasatakse vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Spordiklubi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate noorte arvuga ning vanuse koefitsiendiga.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
  2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) osalejate arvu;
  4) võistluse suunatust erinevatele elanikerühmadele;
  5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Jõgeva valla mainet;
  6) ürituse eelarve põhjendatust.

  (4) Sportlase võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  1) spordiala harrastajate hulka;
  2) spordimeisterlikkuse taset.

  (5) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal vallaeelarvest saadud toetuse kasutamise tingimusi;
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  2) taotlejal on võlgnevusi Jõgeva valla ees;
  3) taotlejal on riigimaksude võlgnevusi;
  4) taotlus ei ole piisavalt põhjendatud.

§ 10.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja 14 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Spordiklubi tegevustoetus makstakse välja kahes osas, millest esimene osa suurusega 70% 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ja ülejäänud osa pärast nimekirja esitamist oktoobrikuu jooksul.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (4) Spordiklubi tegevustoetuse teise osa saamiseks peab toetuse saaja esitama treeningul osalevate noorte nimekirja 1. oktoobri seisuga hiljemalt 10. oktoobriks. Vallavalitsus võib teise osana väljamakstavat toetussummat muuta, kui treeningul osalevate noorte arv on oluliselt vähenenud või suurenenud.

  (5) Toetus spordiürituse läbiviimiseks makstakse välja mitte varem kui 45 päeva enne ürituse toimumist.

  (6) Toetus sportlase võistlusel osalemiseks makstakse välja 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, kui toetuse maksmise otsuses pole määratud teisiti.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (7) Treeneri töötasu toetus makstakse välja neljas osas, esimene osa 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, ülejäänud osad iga kvartali esimese kuu 20. kuupäevaks.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (8) Vallavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (9) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus eelarve vastuvõtmiseni määrata spordiklubi tegevustoetust iga kuu 1/12 lõppenud eelarveaastaks määratud toetustest.
[RT IV, 24.03.2021, 15 - jõust. 27.03.2021]

§ 11.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja, v.a toetuse saamisel sportliku saavutuse eest, on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande, milles märgitakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetatud tegevuse kirjeldus;
  3) toetatud tegevuse sisuline kokkuvõte;
  4) osalejad ja nende arv;
  5) kasutatud toetuse suurus ja lisatakse selle ulatuses kuludokumentide koopiad.

  (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
  1) valla esindusvõistkonna toetuse, spordiklubi tegevustoetuse ja treeneri töötasu toetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
  2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]
  3) sportlase võistlusel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

  (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Vallavalitsusel või vastava valdkonna eest vastutaval teenistujal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.
[RT IV, 29.11.2018, 6 - jõust. 02.12.2018]

§ 12.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json