HaridusHuviharidus

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Tervishoid

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetamise kord Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 47

Mittetulundustegevuse toetamise kord Jõgeva vallas

Vastu võetud 28.06.2018 nr 46
RT IV, 05.07.2018, 11
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mittetulundustegevuse toetamise korra (edaspidi kord) eesmärk on arendada Jõgeva vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Jõgeva valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise järgmistes tegevusvaldkondades:
  1) turism;
  2) keskkonnakaitse;
  3) tervishoid;
  4) noorsootöö;
  5) rahvakultuur;
  6) haridus;
  7) sotsiaalne kaitse.

  (2) Toetuste liigid on:
  1) tegevustoetus - taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus;
  2) projektitoetus - valla kaasfinantseering ühenduse liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevusteks, sealhulgas üritusteks ja/või investeeringuteks.

  (3) Vallavolikogu eraldab vallaeelarves mittetulundustegevuse toetamiseks summad käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud tegevusvaldkondade lõikes.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste asukoht ning seltsinglaste rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Jõgeva vallas.

  (2) Projektitoetust võivad taotleda kõik isikud Jõgeva valla arengule suunatud tegevusteks.

  (3) Üldjuhul ei eraldata toetust taotlejale, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta.

  (4) Tegevus, millele toetust taotletakse, peab olema kooskõlas Jõgeva valla arengukavaga.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase põhjendatud taotluse hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Kui taotluse esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

  (3) Kui taotleja soovib toetust osalemiseks projektis, mille elluviimine ja seeläbi ka toetuse väljamaksmine toimub tulevastel eelarveaastatel, otsustab toetuse andmise volikogu.

  (4) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus.

  (5) Taotlusele lisatakse:
  1) tegevustoetuse puhul järgmise aasta eelarve kavand ja aasta tegevuskava;
  2) projektitoetuse puhul tegevuse eelarve;
  3) vajadusel õpetajate/juhendajate nimekiri ja teave nende erialase hariduse ja/või kvalifikatsiooni kohta ning kollektiivide liikmete nimekirjad (ees- ja perekonna-nimi);
  4) seltsingutel seltsinguleping.

  (6) Projektitoetuse taotlemisel peab taotleja märkima, kas ja millistest allikatest ta samale tegevusele täiendavat rahastamist taotleb.

  (7) Vallavalitsuse vastava tegevusvaldkonna eest vastutav teenistuja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust seitsme tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (8) Kogu taotluse menetluse ajal on taotlejalt õigus nõuda taotluse sisu kohta täiendavaid dokumente ja selgitusi.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vastava tegevusvaldkonna teenistuja hindab taotlusi, lähtudes hindamiskriteeriumitest, valla eelarves mittetulundustegevuse toetuseks ette nähtud vahendite mahust ning piirkondade tasakaalustatud arengust. Hindamisse kaasatakse vallavolikogu vastavate komisjonide esimehed ja teenuskeskuste juhid.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Hindamiskriteeriumiteks on:
  1) kohaliku kultuuripärandi prioriteedid ja traditsioonid;
  2) projekti vastavus Jõgeva valla arengukavale;
  3) projekti mõjusus;
  4) elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv;
  5) eelarve selgus ja põhjendatus;
  6) järjepidevuse hoidmine.

  (3) Vastava tegevusvaldkonna teenistuja teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, selle suuruse ja saamise tingimuste kohta.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

§ 5.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Vallavalitsus kinnitab korraldusega toetuste jaotamise hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist vallavolikogus, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust. Vallavalitsus võib jätta jaotamata toetusteks eraldatud summast kuni 10%, mida kasutatakse toetuse maksmiseks, kui taotluste esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha.

  (2) Toetuse taotlemisel korra § 3 lõikes 2 sätestatud juhul langetab vallavalitsus otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, lähtudes moodustatud reservi võimalustest.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi Jõgeva Vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele või valla sihtasutusele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksu võlgnevusi;
  3) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  4) taotlus pole piisavalt põhjendatud.

  (4) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud kavandatava tegevuse korraldamiseks.

  (5) Toetuse saajad, toetuse summad ja toetuse eesmärgid avalikustatakse Jõgeva valla veebilehel.

  (6) Kui valla eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vastava tegevusvaldkonna teenistuja määrata volikogu vastava komisjoni ettepanekul taotlejale iga kuu toetust 1/12 eelmisel eelarveaastal eraldatud tegevustoetuse summast.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

§ 6.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Kui toetuse eraldamise otsuses ei ole märgitud teisiti, makstakse toetus välja järgmiselt:
  1) projektitoetus üks kuu enne projekti tegevuste algust;
  2) tegevustoetus kahes võrdses osas, millest esimene ühe kuu jooksul otsuse tegemisest ja teine osa 25. juuliks.

  (2) Seltsingule eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole või tasutakse seltsingu esitatud kuludokumentide alusel kauba müüjale või teenuse osutajale.

  (3) Vallavalitsus võib toetuse väljamaksmiseks sõlmida toetuse saajaga lepingu.

  (4) Toetuse või selle osa võib jätta välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks olnud aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (5) Juhul, kui ei realiseeru tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega raha tagastama. Vallavalitsusel on õigustoetuse saaja avalduse alusel mõjuvatel asjaoludel vähendada tagastamisele kuuluvat summat.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt toetuse eraldamisele järgneva aasta 15. jaanuariks vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja eraldatud toetuse kasutamise.

  (2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Vastava tegevusvaldkonna teenistujal on õigus nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas.

  (3) Vallavalitsusel on õigus toetus täies või osalises mahus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruandeid, nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json