Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Jõgeva vallavara valitsemise kord

Jõgeva vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 49

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõgeva vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 08.02.2018 nr 14
RT IV, 23.02.2018, 24
jõustumine 26.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Jõgeva vallavara valitsemise kord sätestab Jõgeva vallale vara omandamise ja Jõgeva valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra.

  (2) Vallavara valitsemise korras sätestatut ei kohaldata vallavara suhtes, mille valitsemiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks on riigi või Jõgeva valla õigusaktidega kehtestatud teistsugune kord.

§ 2.   Vallavara komisjon

  Eelläbirääkimistega ja enampakkumise korras vallavara kasutusse andmise ning võõrandamise korraldajaks on vallavara komisjon, mis koosneb vähemalt kolmest liikmest ning mille moodustab vallavalitsus oma korraldusega.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.   Vallavara valitsemine ja üleandmine

  (1) Vallavara valitsemine on tegevus vallavara omandamisel, valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel ning vallale kohustuste võtmisel.

  (2) Vallavara valitsejad on:
  1) valla ametiasutus;
  2) vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

  (4) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (5) Valla poolt omandatav vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vara õigusakti või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma. Kui niisugust vallavara valitsejat seadusest või tehingust otseselt ei selgu, määrab vara valitseja vallavalitsus.

  (6) Vallale kuuluvate aktsiate, osade ja väärtpaberite valitseja on vallavalitsus kui ametiasutus.

  (7) Vallavara majandamiseks vajalikud lepingud, sh üürilepingud, sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

  (8) Vallavara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus. Bilansivälise vara üleandmine ühelt valitsejalt teisele võib toimuda vastavate valitsejate kokkuleppel.

  (9) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu, bilansilise väärtuse või soetamismaksumuse ning üleandmise õigusliku aluse kohta.

§ 4.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara arvestust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond õigusaktides sätestatud korras.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Vallavara inventeerimine toimub valla raamatupidamise sise-eeskirjades kehtestatud korras.

§ 5.   Vallavara kasutamine

  Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) kohaliku võimu teostamiseks;
  3) tulu saamiseks.

§ 6.   Avalikul otstarbel kasutatav vallavara

  (1) Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kättesaadavad igaühele nagu avalikud teed, tänavad, pargid, haljasalad, veekogud, rannad jm ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

  (2) Vallavara valitseja võib seada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamiseks tingimusi.

  (3) Vallavalitsus tagab teabe avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta, kasutamise tingimused ja piirangute avalikustamise.

  (4) Asi, mis väliselt sarnaneb avalikult kasutatava vallavara asjaga, kuid mis ei ole määratud avalikuks kasutamiseks, peab olema looduses piirimärkidega ja tõketega tähistatud kui eraasi.

§ 7.   Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara

  (1) Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejatele õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmiseks.

  (2) Kui vallavara ei ole vajalik kohaliku võimu teostamiseks, on vallavara valitseja kohustatud sellest teatama vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast vastava omapoolse otsuse tegemist. Sellise vara edasise kasutamise otsustab vallavalitsus. Kinnisvara edasise kasutamise kohta teeb otsuse vallavolikogu.

§ 8.   Tulu saamiseks kasutatav vallavara

  (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel ja valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada, kasutatakse üldjuhul tulu saamiseks.

  (2) Tulu saamiseks antakse vallavara rendile või üürile.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 9.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

  (2) Vallavara omandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui omandatakse kinnisvara või vallavara omandamine ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  2) vallavalitsus, kui omandatakse vallavara maksumusega 36 000 eurot või rohkem;
  3) kõigil ülejäänud juhtudel vallavara valitseja tema käsutusse antud eelarveliste vahendite piires.

  (3) Kingi ja pärandi puhul, mis toob vallale kaasa rahalisi kohustusi, otsustab selle vastuvõtmise või sellest loobumise vallavolikogu, teistel juhtudel vallavara valitseja.

  (4) Kohaliku omavalitsusüksuse kui seadusjärgse pärija ülesandeid täidab vallavalitsus (ametiasutusena).

  (5) Vallale tasuta üle tulnud vara hindamise korraldab vallavalitsus ja vara võetakse vallavarana arvele vara hariliku väärtuse järgi.

§ 10.   Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta ja selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud või kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves ning selle võtmist ei ole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

4. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 11.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara kasutusse andmine toimub tasu eest või tasuta.

  (2) Tasu eest kasutusse andmine toimub avaliku või piiratud suulise või kirjaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras või otsustuskorras.

  (3) Vallavara antakse kasutusse avaliku enampakkumise korras, kui ei ole alust anda vallavara kasutusse otsustuskorras või eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (4) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel arvestatakse samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid. Vallavara võib tasuta kasutusse anda vaid paragrahvis 17 märgitud juhtudel.

  (5) Vallavara kasutusse andmine võib olla tähtajaline või tähtajatu.

  (6) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi. Lepingu allkirjastaja on kohustatud tagama sõlmitava kasutuslepingu vastavuse vara kasutusse andmise haldusaktiga. Lepingut ei pea sõlmima, kui kasutusse antakse vallavara valitseja valitsemisel või kasutuses olevaid ruume või territooriume, mida teine isik kasutab ühekordsete ürituste korraldamiseks või piiratud aja jooksul vallavalitsuse kinnitatud tunnitasu või tariifide alusel.

  (7) Vara tasuta kasutamise lepingus tuleb fikseerida kasutaja vastutus vara säilimise eest ning poolte osalus varaga seotud kulutuste (kindlustus, küte, valve, remont vms) katmisel.

  (8) Vallavara kasutaja poolt vara osaliselt või täielikult allkasutusse andmine kolmandale isikule on lubatud üksnes vara kasutusse andmise lepinguga sätestatud tingimustel ja korras.

§ 12.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab üldjuhul vallavalitsus.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusse antakse tema kasutuses olevat maa-ala, ruume ja inventari:
  1) ühekordsete ürituste korraldamiseks;
  2) kasutusse andmise tähtajaga kuni 30 päeva vallavalitsuse kehtestatud hinnakirja alusel.

  (3) Vallavara kasutusse andmiseks annab loa vallavolikogu, kui vara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

  (4) Vallavara kasutusse andmise otsustamisel tuleb määrata kasutusse andmise tingimused, enampakkumise puhul pakkumise viis, tingimused ja alghind.

§ 13.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  2) valla osalusega äriühingutele;
  3) valla poolt asutatud sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mille liikmeks vald on;
  4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud;
  6) kui vallavara on vajalik tööde tegemiseks või teenuste osutamiseks, mille teostaja leidmiseks on vald korraldanud konkursi ning konkursi võitja soovib sõlmida selle vara kasutuslepingu;
  7) vallaga äriruumide kasutuslepingut omavale isikule tema majandustegevuse laiendamiseks täiendava äriruumi taotlemisel tingimusel, et täiendav äriruum asub juba kasutatava äriruumi vahetus läheduses ning ei ole sellest suurem;
  8) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara kasutuslepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  9) paragrahvi 12 lõikes 2 märgitud juhtudel.

  (2) Kasutusse andmise otsustamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 sätestatud alusel tuleb arvestada eelkõige järgmiste asjaoludega:
  1) kehtiva kasutuslepingu järgsete kohustuste täitmine kasutaja poolt;
  2) vallavara vajalikkus valla enda ülesannete täitmiseks;
  3) kasutusse andmise otstarbekus samale kasutajale olemasolevas turusituatsioonis, sealhulgas teiste isikute huvi selle vallavara kasutamise vastu.

§ 14.   Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumise eesmärk on vallavara kasutusse andmisel võimalikult suure kasu saamine.

  (2) Enampakkumise korraldamise otsuses peab olema märgitud:
  1) kasutusse antava vara nimetus, vajadusel varaga tutvumise aeg ja koht;
  2) kasutusse andmise tähtaeg;
  3) enampakkumise viis (avalik või piiratud, suuline või kirjalik);
  4) kirjaliku enampakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
  5) enampakkumise toimumise koht ja aeg;
  6) alghind (kui on määratud), osavõtumaks ja tagatisraha (kui on määratud);
  7) osalejate ring piiratud enampakkumise korral;
  8) objekti kasutusotstarve;
  9) nõuded pakkumiste vormistamiseks;
  10) muud olulised tingimused enampakkumisel osalemiseks ja kasutuslepingu sõlmimiseks.

  (3) Alghinda ei pea määrama, kui kasutusse antava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt nurjunud või kui alghinna määramise korral võib eeldada enampakkumise nurjumist.

  (4) Enampakkumise korraldamisest annab korraldaja teada vähemalt ühes kohalikus ajalehes ja valla veebilehel. Teade ajalehes avaldatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne enampakkumise toimumist. Teistkordsel enampakkumisel võib nimetatud tähtaeg olla viis kalendripäeva.

  (5) Enampakkumist korraldab vallavara komisjon.

  (6) Enampakkumise võitja kinnitab vallavalitsus.

  (7) Enampakkumine loetakse nurjunuks kui:
  1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) osavõtja ei täida enampakkumise tingimustes ettenähtud kohustusi.

  (8) Enampakkumise võitja loobumisel kasutuslepingu sõlmimisest või tingimustes ettenähtud kohustuste mittetäitmisel võib sõlmida kasutuslepingu enampakkumisel komisjoni poolt paremuselt teiseks tunnistatud pakkumise teinud osalejaga.

  (9) Kirjalikul enampakkumisel võrdsete kõrgemate pakkumuste korral korraldatakse suuline või kirjalik enampakkumine võrdsed pakkumised teinud osalejate vahel.

§ 15.   Vallavara kasutusse andmine pideva avaliku teavitamisega

  (1) Kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras on nurjunud, võib vallavalitsus pakkuda vallavara kasutusse pideva avaliku teavitamisega järgmistel tingimustel:
  1) vallavara kasutusse andmise kuulutus avaldatakse avalikus kinnisvaraportaalis ja valla veebilehel. Kuulutuse avaldamise ajaperioodi otsustab vallavara komisjon;
  2) vallavara kasutusse andmise tingimused on samad, mis läbi viidud enampakkumise aluseks olevas otsuses sätestatud tingimused.

  (2) Tingimuste üle võib pidada läbirääkimisi. Kui vallavara kasutusse andmiseks on loa andnud volikogu ja läbirääkimiste tulemusena on vara kasutusse andmise eelduseks volikogu määratud tingimustest leebemad tingimused, otsustab vara kasutusse andmise volikogu. Teistel juhtudel langetab vara kasutusse andmise otsuse vallavalitsus.

§ 16.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringute suurus;
  4) töökohtade loomine paikkonda;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub paragrahvis 14 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (4) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise.

  (5) Eelläbirääkimistel selgitab vallavara komisjon pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul, kui vallavalitsus on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

  (6) Eelläbirääkimised protokollitakse.

  (7) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutusse võtmise kõigi tingimuste kohta.

  (8) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 märgitud pakkumiste alusel valib vallavara komisjon välja parima pakkumise.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitab vallavalitsus.

§ 17.   Vallavara tasuta kasutusse andmine

  Vallavara võib tasuta kasutada anda:
  1) hoolekande- ja sotsiaalasutustele;
  2) heategevuslikele organisatsioonidele;
  3) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
  5) avalike ürituste läbiviimiseks;
  6) juriidilistele isikutele, kus valla osalus ületab 51% selle juriidilise isiku põhikapitalist või vallale kuulub vähemalt 51% aktsiatega või osakutega määratud häältest;
  7) aiasaaduste kasvatamise eesmärgil, kui maatüki suurus on kuni 0,3 ha;
  8) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

5. peatükk ELURUUMIDE VALITSEMINE JA ÜÜRILE ANDMINE 

§ 18.   Eluruumide valitsemine

  (1) Eluruumide valitseja on vallavalitsus, kes võib eluruumide haldamise anda lepinguga üle kolmandale isikule.

  (2) Vallale kuuluva korteriomandi puhul esindab korteriomanike üldkoosolekul valda eluruumide haldamise üleandmise lepinguga määratud või vallavanema volitatud isik.

§ 19.   Eluruumide üürile andmine

  (1) Üldjuhul antakse eluruumid üürile sotsiaalhoolekandelise abina.

  (2) Eluruumi tagamise teenust vajavate isikute puudumisel võib vallavalitsus anda kuni viieks aastaks eluruume üürile sotsiaalabi mittevajavatele isikutele, eelkõige vallale vajalikele spetsialistidele.

§ 20.   Üürilepingu sõlmimine, pikendamine ja lõpetamine

  (1) Eluruumi kasutamise aluseks on kirjalik eluruumi üürileping, mille sõlmib vastava otsuse alusel eluruumi valitseja.

  (2) Eluruum antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga, millele kirjutavad alla üürnik ja eluruumi valitseja.

  (3) Paragrahvi 19 lõike 2 alusel sõlmitud üürilepingu pikendamise tähtaja möödumisel otsustab vallavalitsus.

6. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 21.   Vallavara võõrandamine

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmanda isiku omandisse andmine.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ei ole otstarbekas;
  2) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
  3) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
  4) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 22.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara võõrandamiseks annab loa vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisvara;
  2) vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid;
  3) vallavara tasuta või alla hariliku väärtuse ning sellise vara harilik väärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (3) Vallavara võõrandamise otsuses märgitakse:
  1) vallavara võõrandamise viis;
  2) alghind, osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  3) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tingimused;
  4) eelläbirääkimistega pakkumisel müügi lisatingimused ning parima pakkumise väljaselgitamise kord;
  5) otsustuskorras võõrandamisel vara müügihind;
  6) müügilepingu põhitingimused;
  7) muud vajalikud andmed ja tingimused.

§ 23.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alla hariliku väärtuse;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Üldjuhul võõrandatakse vallavara avaliku enampakkumise korras.

§ 24.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) võõrandatav vara võib hävida või rikneda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) enampakkumisega võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi või on nurjunud;
  3) võõrandatavat vara kasutatakse pikaajalise rendilepingu (üle viie aasta) alusel ja rendilepingu järgi on rentnikul vara väljaostu õigus;
  4) vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele (sh vallavara üleandmine mitterahalise sissemaksena osakapitali) või valla poolt asutatud sihtasutustele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  5) võõrandatakse vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid teistele selle äriühingu aktsionäridele või osanikele võõrandamise otsustaja poolt kinnitatud hinnaga;
  6) vallale kuuluvat kinnisvara võõrandatakse vahetuse teel;
  7) muudel juhtudel volikogu otsuse alusel.

§ 25.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumise eesmärk on vallavara võõrandamisel võimalikult suure kasu saamine.

  (2) Enampakkumise korraldamise otsuses peab olema märgitud:
  1) võõrandatava vara nimetus, vajadusel varaga tutvumise aeg ja koht;
  2) enampakkumise viis (avalik või piiratud, suuline või kirjalik), kirjaliku enampakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
  3) enampakkumise toimumise koht ja aeg;
  4) alghind (kui on määratud), osavõtumaks ja tagatisraha (kui on määratud);
  5) osalejate ring piiratud enampakkumise korral;
  6) nõuded pakkumiste vormistamiseks;
  7) muud olulised tingimused enampakkumisel osalemiseks ja müügilepingu sõlmimiseks.

  (3) Enampakkumisel müüdav vara hinnatakse asja hariliku väärtuse või valitseja erilise huvi järgi. Vajadusel kasutatakse eksperthinnangut. Alghinda ei pea määrama eelläbirääkimistega pakkumisel ja kui võõrandatava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt nurjunud või kui alghinna määramise korral võib eeldada enampakkumise nurjumist.

  (4) Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 10 päeva enne enampakkumise toimumist kohalikus või vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes ning valla veebilehel.

  (5) Enampakkumise võitjaks kuulutatakse avalikul enampakkumisel kõrgeima hinna pakkunud osavõtja ja eelläbirääkimistega pakkumisel osavõtja, kelle pakkumine vastas kõige enam kehtestatud müügitingimustele.

  (6) Enampakkumine loetakse nurjunuks kui:
  1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) ostja ei tasu ettenähtud tähtajaks ostuhinda või ei täida muid müügitingimustes ettenähtud kohustusi.

  (7) Enampakkumise võitja kinnitab vallavalitsus.

  (8) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist on pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul.

  (9) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimisele temale teatatud ajal. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab ta õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha või realiseeritakse pangagarantii.

  (10) Enampakkumise võitja loobumisel müügilepingu sõlmimisest võib vallavalitsus sõlmida müügilepingu komisjoni poolt enampakkumisel paremuselt teiseks tunnistatud pakkumise teinud osalejaga.

§ 26.   Vallavara võõrandamine pideva avaliku teavitamisega

  (1) Kui vallavara võõrandamine enampakkumise korras on nurjunud, võib vallavalitsus pakkuda vallavara võõrandamiseks pideva avaliku teavitamisega järgmistel tingimustel:
  1) vallavara võõrandamise andmise kuulutus avaldatakse avalikus kinnisvaraportaalis ja valla veebilehel. Kuulutuse avaldamise ajaperioodi otsustab vallavara komisjon;
  2) vallavara võõrandamise tingimused on samad, mis läbi viidud enampakkumise aluseks olevas otsuses sätestatud tingimused.

  (2) Tingimuste üle võib pidada läbirääkimisi. Kui vallavara võõrandamiseks on loa andnud volikogu ja läbirääkimiste tulemusena on vara võõrandamise eelduseks volikogu määratud tingimustest leebemad tingimused, otsustab vara võõrandamise volikogu. Teistel juhtudel langetab vara kasutusse andmise otsuse vallavalitsus.

§ 27.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) müüdava vara teatud sihtotstarbelise kasutamise või tegevuse kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
  4) tööhõive tagamine;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub paragrahvis 25 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (4) Eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused või ainult lisatingimused.

  (5) Eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused.

  (6) Isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

  (7) Eelläbirääkimiste sisu ei kuulu avaldamisele avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (9) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta.

  (10) Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades kehtestatud lisatingimusi ja pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (12) Eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitab vallavalitsus.

  (13) Pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul ning täitma eelläbirääkimistel kokkulepitud lisatingimused tähtaegselt enne või pärast müügilepingu sõlmimist.

7. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE JA MUUL VIISIL KÄSUTAMINE 

§ 28.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevatele kinnis- ja vallasasjadele piiratud asjaõiguse seadmine.

§ 29.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub isikliku servituudina tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks ning tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (2) Vallavara koormatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks koormamise otsustaja. Tasuta koormamine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

  (3) Vallavara koormamise korraldab vallavalitsus.

§ 30.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele, kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on füüsiliselt või moraalselt vananenud ning selle kasutusse andmine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

  (2) Vallavara mahakandmise aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara koosseis ja bilansiline maksumus ning kasutuskõlbmatuks muutumise põhjus.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavara valitseja, kui vallara (v.a ehitis) jääkmaksumus on null (0) või kui tegemist on bilansivälise varaga;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Kõlbmatuks tunnistatud vallavara hävitatakse või utiliseeritakse, ehitis lammutatakse.

§ 31.   Vallavara pantimise keeld

  Vallale kuuluvat kinnisasja ei ole lubatud pantida.

§ 32.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus (ametiasutus).

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise:
  1) vallavolikogu, kui nõude suurus on 6400 eurot või rohkem;
  2) vallavalitsus, kui nõude suurus on 500 kuni 6399 eurot;
  3) muudel juhtudel vallavara valitseja.

  (3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

§ 33.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json