Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 40

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 35
RT IV, 05.06.2018, 18
jõustumine 08.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 26.03.2021, 229.03.2021
16.03.2023RT IV, 24.03.2023, 2427.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Paide linna elanikke kaasava linnaeelarve osa (edaspidi kaasav eelarve) eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Paide linna elanikke linnaeelarve koostamisse kaasates antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus linnaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida – esitada ideid linna elu edendamiseks ja osaleda linnaelanike hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena teostatav investeeringuobjekt peab linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, maksumusega vähemalt 5000 eurot (ilma käibemaksuta). Kaasava eelarve vahenditest võib katta ka idee elluviimisega seotud muud kulud.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

  (3) Investeeringuobjekt peab olema seotud Paide linnaga, soodustama kogukonna koostööd, valmima menetlusele järgneva eelarveaasta jooksul, olema linnaruumis vajalik ja avalikus kasutuses ning idee elluviimisest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

  (4) Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Paide linna omandis.

  (5) Paide linna kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

  (6) Paide linna eelarve koostamisel arvestada kaasava eelarve osa suuruseks igal eelarveaastal kuni 25 000 eurot.

  (7) Üldjuhul peab investeeringuobjekt paiknema Paide linnale kuuluval kinnistul. Erandkorras võib objekti rajada võõrale kinnistu(te)le, kui idee esitamisel esitatakse kinnistu(te) omaniku kirjalik eelnev kokkulepe objekti rajamiseks ja kasutamiseks.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 2.   Kaasava eelarve menetluse avalikustamine

  Paide linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetluse protsessi ja eesmärki Paide linna veebilehel, Paide linna sotsiaalmeediakontodel ning Paide Linnalehes.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 3.   Idee esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks.

  (2) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ideid esitada perioodil 20. aprill kuni 20. mai.

  (3) Ideed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]

  (4) Esitatud idee sisaldab järgmist teavet:
  1) idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) idee märksõna või -lause, mis annab edasi idee olemuse ja mille abil on idee tuvastatav kaasava eelarve menetluse vältel;
  3) idee eesmärk – millise vajaduse või probleemi see lahendab Paide linna avalikus ruumis või millise uue võimaluse avab, miks on vajalik idee teostamine linnaeelarvest;
  4) idee sihtrühm – kes saavad idee elluviimisest enam kasu;
  5) idee elluviimise hinnanguline maksumus;
  6) idee visuaalne esitlus – esitaja valikul foto, kaart, asukoha skeem, näited sarnastest objektidest mujal, idee visand või muu visuaalset hindamist võimaldav vorm.
  7) kinnisasja omaniku eelnev nõusolek idee elluviimiseks temale kuuluval kinnisasjal juhul, kui rajatav investeeringuobjekt ei hakka paiknema Paide linnale kuuluval kinnisasjal.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

  (5)
[Kehtetu- RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 4.   Ideede esmane analüüs ja hindamine

  (1) Ideede esmase analüüsi ja hindamise viib läbi komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
  1) linnamajandusosakonna juhataja;
  2) linnaarhitekt;
  3) haldusspetsialist;
  4) finantsosakonna juhataja;
  5) kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist;
  6) arenduse peaspetsialist;
  7) linnasekretär.

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab idee vastavust käesoleva määruse §-le 1, võimalikke kasusaajate hulka, idee teostatavust esitatud eelarve piires, esitatud eelarve läbipaistvust ja kulutuste põhjendatust, teostatud idee mõju linnaruumile. Komisjon võib paluda idee esitajalt lisateavet.

  (3) Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille eeldatav maksumus ületab käesoleva määruse § 1 lõikes 6 sätestatud maksumust või ei vasta § 1 lõike 3 nõuetele või ei ole teostatav muudel asjaoludel.

  (4) Komisjon võib sarnaseid ideid liita ja täiendada.

  (5) Komisjon sõelub analüüsi ja hindamise käigus välja ideed, mis esitatakse linnaelanike hääletusele.

  (6) Linnavalitsus tutvustab enne linnaelanike hääletust hääletamisele esitatavaid ideid. Selleks avaldab linnavalitsus Paide linna veebilehel, Paide linna sotsiaalmeediakontodel ning Paide Linnalehes käesoleva määruse § 3 lõike 4 punktides 2-6 loetletud teabe.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 5.   Linnaelanike hääletus

  (1) Linnaelanike hääletuse kuulutab linnavalitsus välja alates 20. juunist.

  (2) Linnaelanike hääletuse kestvus on 14 kalendripäeva.

  (3) Linnaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 20. juuni seisuga Paide linn.

  (4) Linnaelanike hääletuse viib linnavalitsus läbi elektrooniliselt, hääletamisel identifitseeritakse ennast elektroonilist lahendust kasutades. Linnavalitsus teatab hääletuse väljakuulutamisel aja ja koha, kus saab hääletada paberkandjal.

  (5) Iga hääletusel osalev linnaelanik saab hääletada ühe idee poolt.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 51.   Linnaelanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

  (1) Linnaelanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust. Juhul, kui enim hääli saanud ideed ei ole võimalik tuvastada, kuna hääled jagunevad võrdselt, viiakse nende vahel läbi kordushääletus lähtudes käesoleva määruse §-st 5.

  (2) Kui linnaelanike hääletuse tulemuse väljaselgitamisel selgub, et isik on hääletanud kaks või enam korda, arvestatakse selle linnaelaniku ajaliselt viimases järjekorras antud häält.

  (3) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Linnavalitsus avaldab hääletustulemused pärast nende väljaselgitamist Paide linna veebilehel, Paide linna sotsiaalmeediakontodel ning Paide Linnalehes.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 6.   Idee elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub linnaelanike hääletusel enim hääli saanud idee vastavalt linnavalitsuse korraldusele.

  (2) Linnaelanike hääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti elluviimise korraldab linnavalitsus koostöös idee esitajaga.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et idee elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab Paide Linnavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepaneku esitaja ei soovi võimalust kasutada, siis teostatakse ideede nimekirja paremusjärjestuses järgmine objekt.

  (4) Kui enim hääli saanud idee elluviimise maksumus on väiksem linnavolikogu poolt määratud kaasava eelarve objektile ette nähtud maksumusest, viiakse ellu ka järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub linnavolikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (5) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse idee esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist.
[RT IV, 26.03.2021, 2 - jõust. 29.03.2021]

§ 61.   Määruse rakendamine
[RT IV, 24.03.2023, 24 - jõust. 27.03.2023]

  (1) Määruse rakendamine peatatakse kuni 31. detsembrini 2025 ning kaasava eelarve menetlust Paide linnas aastatel 2023, 2024 ja 2025 ei korraldata.

  (2) Linnaeelarves olevaid kaasava eelarve jaoks kavandatud vahendeid eelarveaastatel 2024, 2025 ja 2026 kasutatakse ajavahemikul määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2025 Paide Linnavolikogu 19. jaanuari 2023 otsuse nr 5 „Vabadussõja mälestuse jäädvustamine Paide linnas“ täitmiseks.
[RT IV, 24.03.2023, 24 - jõust. 27.03.2023]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json