Teksti suurus:

Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2013, 8

Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.04.2013 nr 9

Määrus on antud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1. Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruses nr 29 „Halinga valla põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 35 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Revisjonikomisjon täidab riskijuhtimise osapoole funktsiooni.“.
2) paragrahvi 46 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 46 Vallavanema puhkusele lubamine“;
3) paragrahvi 46 lõiked 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
4) paragrahvi 56 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Halinga vallal on arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.“;
5) paragrahvi 56 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas arengukavaga. Arengukava peab arvestama valla üldplaneeringut. Kui täiendav arengukava sisaldab tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsi, ei pea seda arengukavas esitama.“;
6) paragrahvi 56 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Arengukava koostatakse valla kohta ja selles esitatakse vähemalt:
1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.“;
7) paragrahvi 56 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Arengukava osa on eelarvestrateegia, mille nõuded on sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.“;
8) paragrahvi 56 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.“;
9) paragrahvi 56 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Valitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamise protsessi ning tagab kehtestatud arengukava järgimise. Valitsus avalikustab arengukava või selle muutmise eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab valitsus koos oma seisukohaga volikogule.“;
10) paragrahvi 56 lõiget 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Volikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist. Uus volikogu koosseis võib eelarvestrateegiat uuendada valimiste järgsel aastal igal ajal enne 15. oktoobrit.“;
11) paragrahvi 57 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa. Eelarvestrateegia nõuded on sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.“;
12) paragrahvi 57 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.“;
13) paragrahvi 57 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Konsolideerimisgrupi üksus esitab rahandusministeeriumi poolt kinnitatud vormil andmed eelseisva nelja aasta kohta iga aasta 25. aprilliks valitsusele.“.
14) paragrahvi 61 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Valitsus võib volikogu vastava otsuse alusel võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel investeeringuteks, põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, kohaliku omavalitsuse üksuste finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1-3 ja 7 nimetatud võlakohustuste täitmiseks ning § 37 lõikes 2 nimetatud laenude andmiseks.“;
15) paragrahvi 61 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Volikogu võib võtta valla või temast sõltuva üksuse rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi. Volikogu võib otsustada laenu võtmise iga üksikjuhtumi puhul eraldi või kehtestada valitsusele eelarveaastaks piirmäära, milleni võib võetavate laenude kogusumma ulatuda.“;
16) paragrahvi 61 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga anda laenu ainult temast sõltuvale üksusele investeeringuteks ja üksnes tagada sõltuva üksuse samaks ostarbeks võetavaid kohustusi.“;
17) paragrahvi 61 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga valla või sõltuva üksuse võlakohustuse tagamiseks koormata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmiseks olulist kinnisasja või lubada vastavat kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamist või kinnisasja koormamist piiratud asjaõigusega selliselt, et kinnisasja või hoonestusõiguse võõrandamisel või koormamisel jätkuks kinnisasja kasutamine endisel otstarbel.“.
18) paragrahvi 65 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Eelarve eelnõu 1. lugemise seletuskirjas sisalduvad selgitused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva aasta tulude ja kulude kohta, selgitusi eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias erinevate andmete oluliste erinevuste kohta, ülevaade Halinga valla arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ja nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest, ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega, ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta, valla oodatav põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoorumus eelseisva eelarveaasta lõpuks ning muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.“;
19) paragrahvi 68 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib valitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha eelarve eelnõus kavandatud väljamineku, kui selle tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja see tuleneb:
1) õigusaktist;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1–3, 5–52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lõikest 2;
4) kohtuotsusest.“;
20) paragrahvi 68 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
21) paragrahvi 68 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib valitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha lõikes 1 nimetamata väljamineku volikogu määratud liigenduses ühe kaheteistkümnendiku ulatuses:
1) eelmise aasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust, kui kavandatav väljaminek on alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas summas, või
2) alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatud väljaminekust, kui see on väiksem eelmise aasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust.“;
22) paragrahvi 69 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) väljaminekud vähenevad;“;
23) paragrahvi 69 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
24) paragrahvi 69 lõike 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) Valitsus võib teha lisaeelarve eelnõu volikogule esitamisest kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni eelnõus kavandatud väljamineku, kui selle tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja see tuleneb:
1) õigusaktist;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1–3, 5–52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;“;
3) kohtuotsusest.“;
25) paragrahvi 69 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Valitsus võib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lõikest 2 tulenevaid väljaminekuid teha enne lisaeelarve vastuvõtmist.“;
26) paragrahvi 70 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest;“;
27) paragrahvi 71 lõiket 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Raamatupidamine esitab rahandusministeeriumile eelarvestrateegia tegevusvaldkondade kaupa ning eelarve, lisaeelarve ja andmed eelarve täitmise kohta tegevusalade kaupa.“;
28) paragrahvi 71 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Raamatupidamine esitab andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.“;
29) paragrahvi 72 lõie 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Valitsus või valitsuse hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-s 24, § 26 lõike 4 punktis 4 ning lõigetes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.“;
30) paragrahvi 72 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Vallvalitsus ning valla ametiasustuse hallatav asutus võivad sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.“;
31) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Valitsuse võimalikud korrigeerivad tegevused sissetulekute alalaekumise korral on:
1) eelarveaastasiseselt anda valla hallatavate asutuste juhtidele korraldus väljaminekute tegemata jätmiseks või edasi lükkamiseks kuni olukorra paranemiseni (näiteks lisatasude, tulemustasude ja preemiate maksmise keeld, lähetustesse ja koolitustele saatmise keeld, remonttööde tellimise keeld, soetuste piiramine);
2) läbi valitsuse tasandi eelarve muutmise vähendada eelarveaasta väljaminekuid tervikuna, kui see ei lähe vastuollu volikogu poolt kinnitatud eelarvega.“;
32) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) Läbi seirearuande antakse korrigeeritavate tegevuste kohta infot volikogule ning kui lõikes 7 punktides 1 ja 2 loetletud tegevused ei anna tulemust, tuleb valitsusel koostada lisaeelarve eelnõu ning esitada see volikogule vastu võtmiseks.“.
33) paragrahvi 76 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „15. märtsiks“ tekstiosaga „15. aprilliks“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Peetson
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json