Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõhvi valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Jõhvi valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2013, 24

Jõhvi valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 18.04.2013 nr 120

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla ametiasutuste ametnike nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus, kui seadus ei sätesta teisiti.

  (2) Ametiasutuse struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt kõrgharidus.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  (1) Ametniku töökogemust ja kompetentsust hinnatakse ametniku värbamisel ametiasutuse värbamise ja valiku korras kehtestatud viisil.

  (2) Ametiasutuse struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 2-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas.

§ 4.   Nõuded teadmistele ja oskustele

  (1) Ametnik peab:
  1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast ja Euroopa Liidust;
  2) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  3) valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses;
  4) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
  5) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  6) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

  (2) Ametiasutuse struktuuriüksuse juht peab lisaks lõikes 1 sätestatule omama juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid (sh tundma juhtimisprintsiipe ja oskama neid rakendada) ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json