Teksti suurus:

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Taebla Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2013, 86

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 15.04.2013 nr 134

Otsus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõigete 6 ja 7 alusel, arvestades valdade vahelisi läbirääkimisi ja valdasid esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning arvestades asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kõikide valdade veebilehtedel ning valla elanikele edastati posti teel ühinemislepingu projekt. Ühinemislepingut tutvustati kõikides valdades toimunud rahvakoosolekutel ajavahemikul 18.03.-22.03.2013. a. Ühinemislepingule esitati 27 ettepanekut lepingu täiendamiseks ja täpsustamiseks.

1. Kinnitada Oru, Risti ja Taebla valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
1.1 Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta.
1.2 Lisa 2. Lääne-Nigula valla kaart mõõtkavas 1:50 000.
1.3 Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise põhjendus ja eelarve.
1.4 Lisa 4. Oru, Risti ja Taebla valdade auditeeritud 2011. aasta majandusaasta aruanded.
1.5 Lisa 5. Lääne-Nigula valla juhtimisstruktuur.

2. Kinnitada ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise tulemuste kohta (Lisa 6).

3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse Oru, Risti ja Taebla valla veebilehtedel.

4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Jaanus Mägi
vallavolikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

/otsingu_soovitused.json