PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kehtna valla üldplaneeringu kehtestamine

Kehtna valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2014, 8

  Kehtna valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 16.06.2009 nr 73

  Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 31, planeerimisseaduse § 24 lõikele 3 ja § 25 lõigetele 4 ja 5 ning Rapla maavanema 29.05.2009 korralduse nr 381 „Kehtna valla üldplaneeringu järelevalve“ alusel, Kehtna Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada Kehtna valla üldplaneering.

  § 2.   Vallavalitsusel saata määruse ärakiri koos kehtestatud üldplaneeringuga Rapla maavanemale ja Maa-ameti Rapla katastribüroole ühe kuu jooksul üldplaneeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Vallavalitsusel avaldada teade üldplaneeringu kehtestamisest ajalehes „Nädaline“, Kehtna valla ajalehes „Valla Vaatleja“ ja valla kodulehel ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 4.   Määrust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Kehtna Vallavolikogule haldusmenetluse seaduse § 74-76 sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 9, 91 ja 10 sätestatud korras.

  § 5.   Määrus jõustub 22.juunil 2009.

  Märt Riisenberg
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Kehtna valla üldplaneeringu seletuskiri

  Lisa 2 Kehtna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  Lisa * Kehtna valla üldplaneeringu kaardid on kättesaadavad Kehtna Vallavalitsuses ja Kehtna valla kodulehel www.kehtna.ee

  /otsingu_soovitused.json