Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vatla Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2014, 12

Vatla Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 16.04.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Hanila valla põhimääruse § 49 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vatla Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on kohalikule elanikkonnale kultuurilist ja meelelahutuslikku tegevust pakkuv asutus.

  (2) Rahvamaja on Hanila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Rahvamajal on oma eelarve vallaeelarve koosseisus, mille kinnitab Hanila Vallavolikogu.

  (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest

  (5) Rahvamaja asukoht on Vatla mõis, Vatla küla, 90103 Lääne maakond.

§ 2.   Rahvamaja põhiülesanded ja tegevusalad

  (1) Rahvamaja tegevuse põhiülesanded on:
  1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  2) kohalike elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
  3) kohaliku kultuurielu edendamine;
  4) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
  5) kohaliku seltsielu edendamine;
  6) professionaalse kunsti vahendamine;
  7) koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega piirkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.

  (2) Rahvamaja tegevusalad on:
  1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
  2) elanike vaba aja veetmise korraldamine;
  3) kursuste ja õpiringide korraldamine;
  4) kultuuriürituste korraldamine;
  5) näituste ja väljapanekute korraldamine;
  6) valla veebilehel ja vajadusel ajakirjanduses oma tegevuse kajastamine.

§ 3.   Rahvamaja juhtimine

  (1) Rahvamaja tegevust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi.

  (3) Juhataja kohustused:
  1) juhib rahvamaja tegevust ja vastutab rahvamajale pandud ülesannete täitmise eest;
  2) tegutseb rahvamaja nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teeb ettepanekuid vallavanemale rahvamaja töötajate tööle võtmiseks ja töölt vabastamiseks;
  4) valdab, kasutab ja käsutab rahvamaja vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  5) koostab rahvamaja eelarve ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab vastuvõetud eelarvest kinnipidamise eest;
  6) töötab välja rahvamaja töökorralduse reeglid ja esitab need kinnitamiseks vallavanemale;
  7) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  8) vastutab rahvamajas üldise tuleohutuse eest;
  9) tegeleb erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  11) koostab ja esitab tähtaegselt ettenähtud statistilised aruanded;
  12) peab arvestust isetegevus- ja huvialaringide töö üle;
  13) koostab tegevusvaldkonnaga seotud projekte ja juhib neid;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Juhatajal on õigus:
  1) taotleda projektide kaudu täiendavaid rahalisi vahendeid;
  2) saada vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  3) saada tööks vajalikku täienduskoolitust;
  4) esindada rahvamaja oma pädevuse piires;
  5) esitada vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu muutmiseks;
  6) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

§ 4.   Rahvamaja struktuur ja töökorraldus

  (1) Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus rahvamaja juhataja ettepanekul. Töötamine rahvamajas toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

  (2) Juhataja ja teiste rahvamaja töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Rahvamaja töösisekord määratakse kindlaks töökorralduse reeglitega.

§ 5.   Rahvamaja majandamise alused ja aruandlus

  (1) Rahvamaja varad ja vahendid moodustuvad vallavalitsuse poolt tema valdusse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud rahvamaja tegevuse käigus.

  (2) Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Hanila Vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

  (3) Rahvamaja ülalpidamise kulud kaetakse valla eelarvest eraldatud vahenditest.

  (4) Rahvamaja majanduslikust tegevusest (tasulised üritused, teenused jms) laekuvad tulud lülitatakse valla eelarvesse ja neid kasutatakse rahvamaja kulude katteks.

  (5) Rahvamajal on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (6) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab rahvamaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (7) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (8) Rahvamaja finantstegevust juhib juhataja. Rahvamaja raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

  (9) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (10) Rahvamaja vara ja raha kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (11) Rahvamaja on aruandekohustuslik vallavolikogu ja vallavalitsuse ees.

§ 6.   Rahvamaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Rahvamaja ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 7.   Rahvamaja põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Hanila Vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma vallavalitsus ja vallavolikogu vastav alaline komisjon.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 24. märtsi 1998. a määrus nr 28 “Vatla Rahvamaja põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json