Teksti suurus:

Varstu valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2014, 27

Varstu valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 13.11.2007 nr 11
jõustumine 26.11.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 23 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Varstu valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) ja avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) teeninduse korraldus, lugejate ja arvutite kasutajate õigused, kohustused ja vastutus.

 (2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu kasutamise õigus ära võetud.

 (3) Raamatukogu põhiteenused – teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine on tasuta.

 (4) Raamatukogu eriteenused on tasulised:
 1) valguskoopiad – mustvalgete koopiate tegemine vastavalt “Autoriõiguse seadusele”. Autoriõigusega kaitstavaid teoseid on lubatud reprodutseerida autori nõusolekuta ainult isiklikeks vajadusteks. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut;
 2) printimine – mustvalge väljatrükk andmebaasidest;
 3) raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamine – teaviku tagasisaatmise postikulu tasub lugeja vastavalt postiteenuste tariifidele.

 (5) Lugeja registreerimisel tehakse käesolev eeskiri lugejale teatavaks. Lugeja annab allkirja eeskirja tundmise kohta registreerimiskaardile, millega võtab endale materiaalse vastutuse laenatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest. Kuni 15-aastaste laste lugejaks registreerimisel annab registreerimiskaardile allkirja ka lapsevanem või teda asendav isik.

 (6) Raamatukogus on keelatud:
 1) kahjustada raamatukogu teavikuid ja muud vara;
 2) raamatukogus valjusti vestelda, kasutada mobiiltelefone, süüa või muul viisil oma käitumisega häirida teisi raamatukogu kasutajaid;
 3) viibida raamatukogus alkoholi- või narkojoobes;
 4) suitsetada raamatukogu ruumides;

 (7) Käesoleva eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu juhataja raamatukogu kasutusõiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

 (8) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korralduse kohta võib teha raamatukogu juhatajale või Varstu Vallavalitsusele.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav isikukoodi ja pildiga dokument (ID kaart, pass, autojuhiluba, õpilaspilet, pensionitunnistus) ja täita registreerimiskaart, mille alusel väljastatakse raamatukogukaart (edaspidi lugejapilet).

 (2) Lugejapilet peab olema kaasas igal raamatukogu külastamisel. Lugejapilet on nimeline ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

 (3) Kaotatud või lugeja süül kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse uuega. Uus lugejapilet on tasuline.

 (4) Lugeja peab teatama oma isikuandmete (nimi, elukoha aadressiandmed, töökoht, õppeasutus, telefoninumber ja e-maili aadress) muutumisest või lugejapileti kadumisest koheselt raamatukogule.

§ 3.  Teavikute kasutamine

 (1) Laenutustähtaeg on raamatutel 28 päeva, ajakirjadel ja auvistel 7 päeva. Suure nõudlusega teavikute laenutustähtaega on raamatukoguhoidjal õigus lühendada. Laenutustähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui teavikutele pole nõudlust.

 (2) Lugeja kasutuses võib olla korraga kuni 5 teavikut. Lugeja soovil registreeritakse ta väljalaenutatud teavikute (v.a ilukirjandus) saamiseks järjekorda. Teavikute saabumisest teatatakse lugejale. Tellitud teavikuid hoitakse kolm päeva.

 (3) Teatmeteoste ja perioodika ainueksemplare, haruldasi teavikuid ning CD-sid saab kasutada kohapeal.

 (4) Väljaspool Võru maakonda elavatele inimestele ei laenutata koju teabekirjandust ja suure nõudlusega teavikuid.

 (5) Teavikute laenutustähtaja möödumisest teavitatakse lugejat ja meeldetuletuse kulud tasub lugeja.

 (6) Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Laenutustähtaja korduval ületamisel võib rakendada teavikute kojulaenutuse keeldu vastavalt käeoleva eeskirja §1 lg 7, avalikustada võlgnike nimekirja ja rakendada võlgade sissenõudmist inkassofirma või kohtu kaudu.

 (7) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või hüvitama. Raamatukogu võib nõuda tagastamata või rikutud teaviku hinna tasumist turuväärtuses kuid mitte rohkem kui teaviku 10- kordne hind.

 (8) Alaealiste lugejate tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad või neid asendavad isikud.

§ 4.  Avaliku Internetipunkti kasutamine

 (1) Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 (2) AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

 (3) AIP kasutajatele on kaks tasuta töökohta.

 (4) AIP töökohti saavad kasutada kõik käesolevat eeskirja järgivad kasutajad.

 (5) Printimiseks on vajalik raamatukogu töötaja (edaspidi AIP haldur) nõusolek.

 (6) AIP kasutamiseks on võimalik eelregistreerimine kohapeal või telefoni teel. Registreerimise korral peab külastaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb arvuti kasutamise aeg üle järgmisele soovijale.

 (7) AIP esmakordsel kasutamisel esitab külastaja fotoga isikut tõendava dokumendi, tutvub eeskirjaga ning annab allkirja selle nõuete tundmise kohta. AIP kasutajad järgivad võrgus käitumise üldtunnustatud reegleid.

 (8) Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja.

 (9) Pärast arvuti kasutamise lõpetamist ei tohi külastaja arvutit välja lülitada, küll aga peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid.

 (10) AIP kasutajale on keelatud:
 1) omavoliline algkäivituste tegemine (RESET- nupu kasutamine) ja arvuti väljalülitamine ilma AIP halduri loata;
 2) tasuliste interneti lehekülgede ja pornolehekülgede külastamine.

 (11) AIP kasutaja peab kõigist arvuti probleemidest ja tõrgetest kohe teatama AIP haldurile.

 (12) AIP varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, kasutaja on kohustatud hüvitama tema süü läbi ruumi või inventari rikkumisel (hävimisel) tekkinud kahju Varstu Raamatukogule.

 (13) Käesoleva eeskirja rikkumisel on AIP halduril õigus võtta külastajalt AIP kasutamise õigus.

 (14) Varstu Raamatukogu ei vastuta AIP kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest lasub täielikult AIP kasutajal.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Varstu Vallavolikogu 08.02.2000.a.määrus nr 8 «Varstu valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine».

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. novembril 2007.

Aivar Kender
Volikogu aseesimees