Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Varstu valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2014, 28

Varstu valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.03.2007 nr 5
jõustumine 01.04.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Varstu valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord.

 (2) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus.

§ 2.  Toetuse saaja

  Sotsiaaltoetust võib üldjuhul saada isik, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Varstu vald.

§ 3.  Sotsiaaltoetuse liigid

 (1) Kindlaksmääratud toetused, mida makstakse avaldust esitamata:
 1) sünnitoetus;
 2) ranitsatoetus;
 3) koolilõputoetus;
 4) eakate juubelitoetus;
 5) jõulutoetus;
 6) matusetoetus.

 (2) Kindlaksmääratud toetuste suuruse kehtestab vallavalitsus igal aastal peale vallaeelarve vastuvõtmist.

 (3) Ühekordsed toetused, mida makstakse konkreetsete avalduste alusel.

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Varstu vald.

 (2) Toetuse maksmise aluseks on sünnitunnistus.

§ 5.  Ranitsatoetus

 (1) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale, kelle laps võetakse valla koolide I klassi.

 (2) Toetus makstakse koolide poolt esitatud nimekirjade alusel lapsevanema arveldusarvele enne kooliaasta algust.

§ 6.  Koolilõputoetus

 (1) Koolilõputoetust makstakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele.

 (2) Toetus makstakse valla koolide poolt esitatud koolilõpetajate nimekirjade alusel või mujal päevases õppevormis õppivale kooli lõpetajale lapsevanema teatise alusel.

§ 7.  Eakate juubelitoetus

 (1) Eakate juubelitoetust makstakse 75, 80, 85, 90, 95 ja vanemate juubelite puhul.

 (2) Juubelitoetuse saajate nimekirja koostab registripidaja ning kord kvartalis esitab selle vallavalitsusele.

§ 8.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust makstakse eakatele alates 75 eluaastast.

 (2) Jõulutoetus eelkooliealistele lastele antakse kätte jõulupakkidena.

 (3) Jõulutoetused makstakse välja või antakse kätte registripidaja poolt esitatud nimekirjade alusel.

§ 9.  Matusetoetus

 (1) Toetust makstakse isiku surma korral, kelle elukohaks rahvastikuregistris oli Varstu vald.

 (2) Matusetoetus makstakse surmatunnistuse alusel matuse korraldajale.

 (3) Matusetoetus makstakse matuse korraldajale sularahas või kantakse tema arvelduskontole 3 päeva jooksul.

 (4) Omasteta isiku surma korral korraldab matuse vallavalitsus.

§ 10.  Ühekordsed toetused

 (1) Prillitoetust makstakse kuni 24-aastaste üldhariduslike koolide päevases õppevormis õppivate õpilaste prillide maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

 (2) Tervisetoetust makstakse abivajajatele ortopeediliste proteeside või muude abivahendite eest tasumise või rehabilitatsiooniga seonduvate teenuste osaliseks kompenseerimiseks.

 (3) Erakorralist toetust makstakse erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks.

§ 11.  Vältimatu sotsiaalabi

  Inimesele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi. Vältimatu sotsiaalabi on hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

§ 12.  Toetus ülalpidamiskulude katmiseks hoolekandeasutuses

 (1) Hoolekandeasutuses viibivate vanurite hoolduse eest tasumiseks koostatakse lepingud.

 (2) Vallavalitsus tasub ülalpidamiskulud juhul, kui vanuril või seadusjärgsel ülalpidajal puuduvad selleks vahendid.

§ 13.  Toetuste taotlemine

 (1) Toetuste taotlemiseks esitab taotleja Varstu Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, millele lisatakse kulu tõendavad dokumendid. Avaldus koos lisadokumentidega esitatakse sotsiaaltöö spetsialistile, kellel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (2) Sotsiaaltoetust võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (sotsiaaltöötaja, hooldaja, eestkostja, õpetaja, perearst).

§ 14.  Avalduste menetlemine

 (1) Avalduste vastuvõtmise, neile vastamise ja toetuste väljamaksmise korraldab valla sotsiaaltöö spetsialist.

 (2) Avalduses andmete varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse menetlemine ja valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

 (3) Sotsiaaltoetuste maksmise otsustab vallavalitsus lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja vormistab selle korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamise päevast.

 (4) Otsus avalduse rahuldamata jätmise korral (koos vastava põhjendusega) tehakse avaldajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast vastava korralduse vastuvõtmist.

§ 15.  Sotsiaaltoetuse väljamaksmine

 (1) Sotsiaaltoetus makstakse taotleja poolt avalduses märgitud arvelduskontole või sularahas vallavalitsuse raamatupidamisest.

 (2) Toetussumma võib kanda sihtotstarbeliselt maksete tasumiseks teenust osutavale asutusele või isikule.

§ 16.  Rakendussätted

 (1) Varstu Vallavolikogu 12.02. 2002.a. määrusega nr 4 kinnitatud «Varstu valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine» tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2007.a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees