Teksti suurus:

Rae valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2014. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2014, 32

Rae valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 15.04.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus §22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Eesti Kultuurkapitali ja Rae Vallavalitsuse vahelise sihtstipendiumi lepingu nr.S05-13/1236L, Eesti Kultuurkapitali ja Rae Kultuurikeskuse vahelise toetusstipendiumi lepingu nr M01-13/0243L, Harju Maavalitsuse ja Rae Vallavalitsuse vahelise riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu nr 7-6/2014, Harju Maakonnaraamatukogu ja Rae Vallavalitsuse vahelise 10.02.2014 lepingu nr 19, Harju Maavalitsuse ja Rae Vallavalitsuse vahelise 20.02.2014 alaealiste komisjonile riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu, Vabariigi Valitsuse 10.03.2014 korralduse nr 82, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Jüri Gümnaasiumi vahelise lepingu nr 7-7.1/22-14, Kaitseministeeriumi ja Jüri Gümnaasiumi vahelise 24.03.2014 lepingu nr 109/1403, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel

§ 1.  Rae valla 2014.aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

 (1) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 265 172 eurot.

 (2) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 346 956 eurot.

 (3) Vähendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 10 089 eurot.

 (4) Suurendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 27 214 eurot.

 (5) Vähendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 3 386 eurot.

 (6) Suurendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 3 000 eurot.

 (7) Suurendada tulusid likviidsete varade vähendamise arvel summas 44 095 eurot.

 (8) Punktides 1 – 7 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eelarvemuudatuste sisu

/otsingu_soovitused.json