Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord Rae vallas

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2014, 33

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord Rae vallas

Vastu võetud 15.04.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 2, 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Rae vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavanemat või volikogu esimeest talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige;
  3) valla asutuse juht;
  4) valla osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liige;
  5) valla poolt asutatud sihtasutuste tegevjuht, juhatuse ja nõukogu liige;
  6) mittetulundusühingu juhatuse liige, kui selle mittetulundusühingu on asutanud vald või selles osaleb vald.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab vallakantselei.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Seotud isikute andmeid on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, vallasekretär, vallaeelarve eest vastutavad isikud, vallavalitsuse asutuste juhid ning vallavalitsuse valitsemise all oleva äriühingute nõukogu liikmed.

  (2) Seotud isikud on defineeritud Korruptsioonivastase seaduse § 7.

  (3) Seotud isikute andmed esitatakse Rahandusameti juhatajale iga aasta 31. märtsiks.

  (4) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab Rahandusameti juhataja.

§ 5.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitavad registrile deklarantide halduritena Rae valla infotehnoloogia spetsialistid.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 6.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Huvide deklaratsioonide kontrollimise õigus on Rae valla revisjonikomisjonil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjonil on õigus kontrollida kõigi määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (3) Rae valla revisjonikomisjonil on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Rae valla revisjonikomisjon protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (5) Juhul kui deklarandi deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab Rae valla revisjonikomisjon viivitamatult volikogu esimeest ja vallavanemat. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Vallavanema ülesanded

  Vallavanem korraldab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 8.   Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust valla ametiasutuses koordineerib vallavanem.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavolikogu 19. veebruari 2013 määrus nr 97 „Majanduslike huvide deklareerimise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json