Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Lääneranna valla hankekord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2018, 19

Lääneranna valla hankekord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 9 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Lääneranna valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Lääneranna valla ametiasutuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hankija) korraldavate hangete planeerimist, hanke eest vastutavate isikute määramist ja hangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korraldamist.

  (2) Korras reguleerimata küsimustes juhindub hankija riigihangete seaduses (RHS) ja muudes antud valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hanke korraldamisel tuleb tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, hanke kontrollitavus, võimalusel keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihanke korraldamise üldpõhimõtete kohaselt.

  (2) Hange peab olema korraldatud ja dokumenteeritud selliselt, et hanke mõistlikkust ja põhjendatust oleks võimalik tagantjärgi kontrollida. Hanke nõuetekohase dokumenteerimise eest vastutab hanke eest vastutav isik.

  (3) Hankemenetluse käigus loodud dokumendid (hankedokumendid, pakkumused, küsimused-vastused, protokollid jne),v.a õigusaktid ja lepingud, kogutakse ja säilitatakse ühes toimikus.

  (4) Kui hange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas, siis e-keskkonnas koostatavaid dokumente ametiasutuse dokumendiregistris täiendavalt ei registreerita.

  (5) Hanke eeldatava maksumuse arvestamisel peab lähtuma turuhinnale vastavast hinnatasemest. Kestvuslepingu puhul summeeritakse hankelepingu eeldatav kogumaksumus kogu lepingu kehtivusaja jooksul.

  (6) Kui hankelepingu eeldatav maksumus ei ole teada, peab hankelepingu eest vastutav isik teostama eelnevalt turu-uuringu, mille dokumendid säilitatakse sarnaselt hankemenetluse dokumentidele.

  (7) Riigihanke menetlused viiakse üldisel juhul läbi riigihangete registris e-hankena.

  (8) Läbirääkimiste pidamine on lubatud kui riigihangete seadus võimaldab läbirääkimiste pidamist ning selline võimalus ette nähtud hanke alusdokumentides või hanketeates. Läbirääkimiste lubatavuse korral tuleb tagada pakkujate võrdne kohtlemine.

  (9) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamisel on vastutaval isikul lubatud läbirääkimiste pidamine vastavalt vajadusele.

§ 3.   Hankemenetluste liigitamine ja menetlusreeglite kehtestamine

  (1) Riigihanke menetlused
  1) riigihange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem RHS § 14 lõikes 2 nimetatud piirmääraga;
  2) lihthange - hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem RHS § 14 lõikes 1 nimetatud piirmääraga, kuid jääb alla RHS § 14 lõikes 2 sätestatud piirmäära.

  (2) Ostumenetlused
  1) väikehanke – hange, mille maksumus on suurem kui 10 000 eurot, kuid jääb alla lihthanke piirmäära;
  2) ost – hange, mille maksumus jääb alla 10 000 euro;
  3) ostumenetluse täpse korra ja hindamiskriteeriumid määrab hanke korraldaja igakordselt.

  (3) Hanke korraldaja võib volitada enda nimel riigihanget korraldama keskset hankijat või osaleda ühishanke korraldamisel.

2. peatükk Hanke planeerimine ja korraldamine 

§ 4.   Hankeplaan

  (1) Hankeplaani koostamiseks esitavad ametiasutus ja hallatavad asutused arendusosakonnale eelarvega kaetud põhjendatud hankevajaduste loetelu koos hanke eeldatava maksumuse ja hankelepingu eest vastutava isiku nimega.

  (2) Hankeplaan koostatakse eelarveaastaks ja kinnitatakse vallavalitsuse poolt kahe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (3) Hankeplaan koostatakse lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta. Vajadusel võib hankeplaan sisaldada hankeid alla lihthanke piirmäära.

  (4) Hankeplaanis märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke algatamise eeldatav aeg kuu täpsusega;
  5) hanke korraldaja ja hanke korraldamise eest vastutav isik (edaspidi hanke eest vastutav isik);
  6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  7) muud vajalikud andmed.

  (5) Hankeplaan avalikustatakse Lääneranna valla veebilehel.

  (6) Hanke korraldamisel on hanke korraldaja kohustatud hankeplaanist kinni pidama ning vajadusel esitama vallavalitsusele ettepaneku hankeplaani muutmiseks.

  (7) Kuni hankeplaani kinnitamiseni või erakorralistel juhtudel toimub riigihanke korraldamine vallavalitsuse korraldusel.

§ 5.   Hanke korraldaja

  (1) Valla nimel korraldab hanget ametiasutus. Hallatavad asutused, kelle eelarvesse asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimiseks vajalikud vahendid on ette nähtud, korraldavad hanke koostöös ametiasutusega või isikuga kellele vallavalitsus on hanke korraldamise ülesandeks teinud, arvestades hankekorras sisalduvaid erisusi.

  (2) Hanke korraldamiseks annab loa vallavolikogu, kui:
  1) hankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, millega ei ole arvestatud eelarvestrateegias või mille eeldatav maksumus ületab valla eelarvestrateegias kavandatud kulutusi.

  (3) Lihthanke piirmäära ületava hanke korraldamise otsustab vallavalitsus hankeplaani kinnitades.

§ 6.   Vallavalitsuse pädevus

  (1) Lihthanke piirmäära ületava hanke korral on vallavalitsuse pädevuses:
  1) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  2) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  3) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  4) hankelepingu sõlmimise otsustamine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  5) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine;
  6) hankelepingu muutmise tingimuste määramine.

  (2) Kõiki teisi hankija ülesandeid täidavad neile pandud pädevuse piires hanke eest vastutav isik või hankelepingu eest vastutav isik, kui need ülesanded ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

§ 7.   Vastutavad isikud

  (1) Hanke korraldamise ja hankelepingu täitmise eest vastutab ning teeb vajalikke toiminguid isik, kelle vastutusvaldkonda toiming kuulub või hankeplaanis või vallavalitsuse korraldusega määratud isik.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) vastutab hanketeate ja hankedokumentide ettevalmistamise ja nende nõuetele vastavuse eest;
  2) korraldab koostöös hankelepingu täitmise eest vastutava isikuga hanke alusdokumentide koostamise ning töötab välja vajalikud kvalifitseerimis- ja hindamiskriteeriumid;
  3) loob, sisestab ja allkirjastab hankedokumente hanke menetlemisel elektrooniliselt riigihangete e-keskkonnas;
  4) korraldab hankedokumentide väljastamise ja pakkumuste vastuvõtmise;
  5) vastutab hankemenetluse tähtaegadest kinnipidamise eest;
  6) vastab pakkujate esitatud küsimustele ja selgitustaotlustele;
  7) avab pakkumusi, kõrvaldab pakkuja või taotleja hankemenetlusest, kvalifitseerib pakkuja või taotleja, kontrollib pakkumuse vastavust ning hindab pakkumusi;
  8) viib läbi kontrollmenetluse põhjendamatult madala pakkumuse tuvastamiseks;
  9) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise;
  10) teavitab pakkujaid hankija otsustest, kusjuures otsusest teavitamisel tuleb jälgida, et ei avaldataks konfidentsiaalset teavet, nt ärisaladust;
  11) täidab muid hankekorrast ja riigihangete seadusest tulenevaid hankija ülesandeid, mis ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

  (3) Hanke eest vastutaval isikul on õigus allkirjastada asutuse nimel väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega või järelepärimiste tegemisega.

  (4) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) Koostab hanke lähteülesande ja hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse ning määratleb vajadusel kvalifitseerimis- ja hindamiskriteeriumid;
  2) kontrollib hankelepingust kinnipidamist ja kohustuste tähtaegset täitmist, sealhulgas jälgib pretensioonide esitamise tähtaegu, garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist jms;
  3) vastutab ostetud kauba või teenuse vastuvõtmise eest ning kontrollib lepingu täitja esitatud arvete, näidatud koguste, hindade jms õigsust;
  4) on kontaktisikuks hankelepingu täitmisel tekkinud vaidluste ja probleemide lahendamisel;
  5) valmistab vajadusel ette hankelepingu muudatused ja esitab need otsustamiseks vastavalt hankemenetluse liigile kas vallavalitsusele või asutuse juhile;
  6) allkirjastab asjade või tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti;
  7) teeb muid hankelepingu täitmisega seotud toiminguid.

  (5) Kui hankelepingu täitmise eest vastutavat isikut ei ole määratud on selleks ametiasutuse, osakonna või hallatava asutuse juht.

  (6) Hanke eest vastutava isiku ülesanded võib täies mahus või osaliselt üle anda hanke hindamiskomisjonile. Komisjoni moodustab hanke korraldaja.

  (7) Hanke hindamiskomisjoni liige:
  1) osaleb hanke hindamis- ja kvalifitseerimisprotsessis, teostab pakkumuste hindamist ja allkirjastab koostatud protokollid;
  2) ei avalda teavet, mille avaldamine takistaks õigusaktide täitmist, oleks vastuolus avaliku huviga, rikuks ettevõtjate ärisaladust või kahjustaks konkurentsi.

  (8) Kui ei ole määratud teisiti, siis on hanke hindamiskomisjon 3-liikmeline ja sinna kuuluvad hanke eest vastutav isik, hankelepingu täitmise eest vastutav isik ja hankelepingu vastutava valdkonna juht.

  (9) Juhul, kui hankemenetluse läbiviimine ostetakse sisse eraõiguslikult isikult, määratakse hindamiskomisjoni liikmeks hanke läbiviija poolt nimetatud isik.

§ 8.   Riigihankemenetluse läbiviimine

  Hanke hindamiskomisjoni ettepanekul otsustab vallavalitsus korraldusega:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  4) pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

§ 9.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankelepingu sõlmimise ja selle muutmise otsustab hanke korraldaja. Hankelepingu sõlmib ametiasutuse või hallatava asutuse juht.

  (2) Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikus vormis, kui selle maksumus on võrdne või ületab 5000 eurot. Kõik autoriõigusega seonduvad lepingud vormistatakse kirjalikult, välja arvatud juhul kui autoriõiguse seadus näeb ette teisiti.

  (3) Kui hankelepingu maksumus jääb alla 5000 euro, võib hankelepingut asendada pakkuja poolt esitatud arve või muu asja ostmist, teenuse või ehitustöö tellimist tõendav dokument.

  (4) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis või hankelepingus.

§ 10.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmine ja teenuste ning ehitustööde tellimine

  (1) Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmisel ja teenuste ning ehitustööde tellimisel valib hanke korraldaja riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid arvestades ning lähtuvalt hanke objektist sobivaima menetluse.

  (2) Konkurentsi olemasolu korral tuleb tagada erinevate pakkumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe. Ettepanek pakkumuse esitamiseks tuleb teha võimalusel vähemalt kolmele isikule. Ostmine või tellimine võib olla vormistatud ka hinnapäringuna.

  (3) Hanke korraldaja peab põhjendama menetluse algatamisel põhjendama kutse saanud isikute valiku aluseid.

  (4) Pakkumuse esitamiseks võib teha ettepaneku ühele isikule, kui:
  1) esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras;
  2) hanke maksumus on alla 5000 euro.

  (5) Konkurentsi olemasolu korral avaldab hanke korraldaja valla veebilehel hanketeate, mis sisaldab vähemalt:
  1) hanke objekti kirjeldust, hanke tingimusi või teave tingimuste väljastamise või tutvumise koha kohta;
  2) pakkumuste esitamise tähtaeg;
  3) hanke korraldaja kontaktandmed.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json