Teksti suurus:

Saarde Vallavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 34 „Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 3

Saarde Vallavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 34 „Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 15.04.2020 nr 10
; rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Teha Saarde Vallavolikogu 28. novembri 2018. a määruses nr 34 “Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes” järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 1 muuta ja sõnastada järgmiselt :“(1) Osalustasu tasub lapsevanem üldjuhul 9 kuu eest aastas (1. september – 31. mai), olenemata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust“;
  2) paragrahvi 3 lõiget 2 muuta ja sõnastatakse järgmiselt: „Osalustasu tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks Saarde Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel. Lapse puudumisel lasteasutusest olenemata puudumise põhjustest vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 ja 8 toodud juhtudel“;
  3) paragrahvi 3 lõiget 7 muuta ja sõnastada järgmiselt: „(7) Vallavalitsuse korraldusega ajutiselt suletud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata osalustasu maksmisest antud perioodil“;
  4) paragrahvi 3 täiendada lõikega 8 järgmises sõnastuses: „(8) Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus vabastada avalduse alusel lapsevanem osalustasust vallavalitsuse poolt määratud perioodiks.”

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. aprillist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json