Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haljala Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 19.12.2017 nr 3
RT IV, 29.12.2017, 35
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2020RT IV, 24.04.2020, 527.04.2020, rakendatakse alates 1.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Haljala Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) ning vallavanema palga või töötasu määramise ja maksmise korda.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Palga ja töötasu komponendid

  (1) Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest.

  (2) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, milles lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel vallavanema käskkirjaga ning töötaja põhipalk lepitakse kokku ja sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

  (3) Muutuvpalga osad on:
  1) tulemuspalk;
  2) preemia;
  3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete eest, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest.

  (4) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalga juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast eelarvevahendite olemasolu korral.

  (5) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas, teenistuja töötulemuste hindamise tulemusel.

  (6) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest lähtudes eelarve võimalustest. Preemia maksmise otsustab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või töölepingus fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad ametniku või töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas vallavanema käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

  (8) Muutuvpalga ja lisatasude maksmiseks moodustatakse eelarves juhifond, arvestusega 1% kuni 3% protsenti vallavalitsuse teenistujate põhipalkade kogusummast ja palgafondi kokkuhoiuga tekkinud vahenditest.

§ 3.   Põhipalga vahemik

  (1) Teenistuskohad on jaotatud palgagruppideks, millele vastab palgavahemik ja milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalgavahemikud on järgmised:

PalgagruppTeenistuskohadPalgavahemik
miinimummäärmaksimummäär
1töötajadalampalga määr2000
2ametnikud11002000
3juhid16002500

[RT IV, 24.04.2020, 5 - jõust. 27.04.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

  (2) Lõikes 1 sätestatud palgavahemike alusel määrab vallavanem teenistuja individuaalse põhipalga, lähtudes ametniku või töötaja ülesannete ja tööde erinevusest, töökoormusest, teenistuja teadmistest, oskustest ja kogemustest.

  (3) Vallavanema töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste suuruse määrab volikogu.

§ 4.   Palga ja töötasu maksmise tingimused, aeg ja viis

  (1) Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Palga ja töötasu (edaspidi palk) maksmise arvestusperioodiks on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus palgasumma kandmisega teenistuja pangakontole kuu viimasel tööpäeval kui teenistuja ei ole taotlenud palga maksmist sularahas vallavalitsuse kassast. Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja raamatupidajat kirjalikult.

§ 5.   Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu)

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu 10% kuni 30 % asendatava teenistuja põhipalgast.

  (2) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

  (3) Teenistuja asendamise käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

§ 6.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja kirjaliku avalduse alusel järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 7.   Side ja transpordikulude hüvitamine

  (1) Teenistujatele hüvitatakse mobiiltelefoni kulud ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või võimaldatakse kasutada ametiautot.

  (2) Kulude hüvitamise piirmäärad ja kütuse limiidid kehtestatakse vallavanema käskkirjaga.

§ 8.   Haigushüvitise maksmise tingimused ja kord

  Teenistujale makstakse hüvitist haigestumise või vigastuse korral kuni kaheksa kalendripäeva eest 70 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras arvutatud teenistuja keskmisest palgast või töötasust.

§ 9.   Tasustamine tasemekoolituse ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal

  Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse teenistujale keskmist palka või töötasu.

§ 10.   Toetused

  (1) Teenistujatele, kellel täitub 10, 15, 20 jne aastat teenistust Haljala valla asutuses (-tes), avaldatakse tänu kauaaegse teenistuse eest, antakse tänukiri koos rinnamärgiga ja makstakse vallavanema käskkirjaga toetust järgmiselt:
  1) 10-aastase teenistuse eest 100 eurot;
  2) 15-aastase teenistuse eest 150 eurot;
  3) 20-aastase teenistuse eest 200 eurot ja nii edasi viie aasta kaupa.

  (2) Teenistujale, kellel sünnib laps, makstakse vallavanema käskkirjaga toetust 250 eurot, mitmike sünni puhul 250 eurot lapse kohta.

  (3) Teenistujale, kelle perekonnas on juhtunud traagiline sündmus (surm) makstakse vallavanema käskkirjaga toetust 100 eurot. Perekonna liikmeteks on arvatud teenistuja abikaasa (elukaaslane), lapsed ja vanemad.

  (4) Teenistuja teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu makstakse talle vallavanema käskkirjaga toetust kahe kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud Haljala valla asutuses (-tes) kokku vähemalt kümme aastat.

  (5) Teenistujale säilitatakse tööalasel koolitusel osalemise ajal palk või töötasu.

  (6) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

  (7) Toetuste maksmiseks eraldatakse vahendid vallaeelarve reservfondist.

  (8) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json