HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haridusvaldkonna tunnustamise kord

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haridusvaldkonna tunnustamise kord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 5
RT IV, 27.04.2019, 2
jõustumine 30.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2020RT IV, 24.04.2020, 1127.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Võru Vallavolikogu 16.01.2019. a määruse “Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord” § 21 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide (edaspidi koos nimetatud haridusasutused) õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate (edaspidi koos nimetatud õpetajad) ning haridusasutuste õpilaste tunnustamise alused ja korra.

  (2) Õpetajate tunnustamise eesmärk on väärtustada ja esile tõsta õpetaja töö olulisust, tunnustada õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Võru valla arengut, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, ülevaatustel, olümpiaadidel.

  (3) Õpilaste tunnustamise eesmärk on motiveerida haridusasutuste õpilasi saavutama parimaid individuaalseid õpitulemusi ning tunnustada neid aineolümpiaadidel eduka esinemise eest.

§ 2.   Õpetajate tunnustusena antavad aunimetused

  Tunnustusena antavad aunimetused on:
  1) aunimetus aasta kooliõpetaja. Tunnustus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste igakülgsele arengule.
  2) aunimetus aasta klassijuhataja. Tunnustus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste ühtekuuluvustunde ja turvalise keskkonna loomisele.
  3) aunimetus aasta lasteaiaõpetaja. Tunnustus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule koolieelses lasteasutuses.
  4) aunimetus aasta noorõpetaja. Tunnustus antakse õpetajale, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Võru vallas õpetajana kuni kolm aastat.
  5) aunimetus aasta huvihariduse õpetaja. Tunnustatakse õpetajat (sh huvijuhti) või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 3.   Õpilaste ja nende juhendajate tunnustamine

  (1) Vallavanem tunnustab haridusasutuste õpilasi järgmiselt:
  1) I ja II kooliastme edukate õpilaste tunnustusüritus või preemiareis. Koolid esitavad vallavalitsusele tunnustatavad arvestusega, et igast klassist on esindatud kuni 2 õpilast;
  2) III kooliastme ja gümnaasiumiõpilaste tunnustamine väga heade õpitulemuste eest vallavanema tänukirja ja meenega.
[RT IV, 24.04.2020, 11 - jõust. 27.04.2020]

  (2) Eduka esinemise eest maakondlikel või piirkondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel (1.‑3. koht) tunnustab vallavanem haridusasutuste õpilasi alates 7. klassist k.a. ja huvialakooli õpilasi ning nende juhendajaid tänukirja ja meenega.

  (3) Eduka esinemise eest vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel (1.-3. koht) tunnustab vallavanem haridusasutuste õpilasi alates 7. klassist k.a ja huvialakooli õpilasi ning nende juhendajaid tänukirja ja meenega.

  (4) Eduka esinemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel (1.- 3. koht) tunnustab vallavanem haridusasutuste õpilasi alates 7. klassist k.a ja huvialakooli õpilasi ning nende juhendajaid tänukirja ja meenega.

  (5) Aunimetus õpilaste aasta haridustegu. Tunnustus antakse õpilasele või kooliõpilaste grupile omaalgatuslikule haridusalase projekti või ürituse korraldamise eest.

  (6) Koolid esitavad tunnustatavate nimekirja vallavalitsusele kokkulepitud tähtpäevaks kord aastas.

§ 4.   Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

  (1) Ettepaneku õpetajate tunnustamiseks võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekus märgitakse järgmised andmed:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress);
  2) kandidaadi amet;
  3) kandidaadi professionaalne tegevus haridusasutuse tasandil;
  4) kandidaadi tegevus Võru valla, Võru maakonna, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil;
  5) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress).

§ 5.   Õpetajate aunimetuse omistamine

  (1) Ettepanekud aunimetuste andmiseks esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks k.a.

  (2) Otsuse aunimetuse ja preemia andmise ning preemia suuruse kohta teeb vallavalitsus.

  (3) Kandidaatide puudumisel võib vallavalitsus jätta aunimetuse ja/või preemia andmata.

  (4) Aunimetuse võib ühele õpetajale anda mitmel erineval aastal.

  (5) Tunnustusena antavad aunimetused antakse üle üks kord aastas Võru valla õpetajate päeva tähistamisel.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json