Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Räpina valla Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagatise tagastamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 21

Räpina valla Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagatise tagastamise kord

Vastu võetud 22.04.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõigete 5 ja 5¹ ning Räpina Vallavolikogu 25.03.2020 määrusega nr 8 kinnitatud „Räpina valla Keskraamatukogu kasutamise eeskirja“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Räpina valla Keskraamatukogust (edaspidi raamatukogu) teavikute kojulaenutamisel tagatise määramise alused ning tagatise võtmise ja tagatise tagastamise kord.

§ 2.   Tagatise määramise alused

  Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukoht on väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

§ 3.   Tagatise suurus

  Tagatise suurus on teaviku taassoetamise maksumus, mis ümardatakse ühe euro täpsusega. Tagatise minimaalne suurus on viis eurot.

§ 4.   Tagatise võtmine

  (1) Tagatise maksmise kohustuse ning tagatise suuruse otsustab raamatukogu direktor või raamatukoguhoidja.

  (2) Tagatise tasumisel täidab raamatukogu direktor või raamatukoguhoidja kassa sissetuleku orderi, kuhu märgitud:
  1) lugeja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress;
  3) kui tagatise maksab kolmas isik, siis selle isiku ees- ja perekonnanimi, kelle eest tagatist maksti;
  4) teenuse sõnaline selgitus;
  5) tagatise summa;
  6) kuupäev;
  7) raha vastu võtnud isiku allkiri.

§ 5.   Tagatise tagastamine

  (1) Teaviku tagastamisel esitab lugeja tagatise maksmise kohta antud kassa sissetuleku orderi kviitungi, mille alusel tagastatakse lugejale tagatisraha. Kui lugeja on kassa sissetuleku orderi kviitungi kaotanud, tagastatakse tagatis talle kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Lugejale tagatise tagastamisel vormistab raamatukogu direktor või raamatukoguhoidja esitatud kassa sissetuleku orderi kviitungi alusel kassa väljamineku orderi, kuhu on märgitud:
  1) lugeja ees-ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress;
  3) tagatise tagastamise alus (sissetuleku orderi number);
  4) tagatise summa;
  5) kuupäev;
  6) tagatise tagastaja ja lugeja allkiri.

  (3) Tagatise tagastamise kohta väljastatakse lugejale kassa väljamineku orderi kviitung.

  (4) Juhul, kui lugeja on teaviku rikkunud või jätnud määratud tähtajaks teaviku tagastamata, tuleb lugejal teavik asendada teise eksemplariga või hüvitada vastavalt „Räpina valla Keskraamatukogu kasutamise eeskirjale“. Tagatis makstakse lugejale tagasi pärast teaviku asendamist või arvestatakse kahjuhüvitise osamaksuks.

  (5) Välja võtmata tagatissummad kajastatakse Räpina Vallavalitsuse raamatupidamises kohustusena kuus kuud (arvestatakse viimasest teavikute tagastamise tähtajast), pärast seda arvatakse tagatissummad Räpina valla tuludesse.

§ 6.   Dokumentide säilitamine

  Tagatise võtmise, tagastamise ja tasaarveldamisega seotud dokumente säilitatakse seitse aastat pärast tagatise tagasimaksmist või tasaarveldamist.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json