Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 23

Rakvere linnavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga

Vastu võetud 22.04.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määruse nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määrust nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ (RT IV, 30.04.2016, 15) täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:
§ 31. Määruse rakendamine
(1) Määruse §-s 1 sätestatut ei rakendata 2020. aasta aprillis ja mais.
(2) Rakvere linnaga sõlmitud halduslepingu alusel osutatavat lapsehoiuteenust kasutavale vanemale hüvitatakse aprillis ja mais 2020 vanema poolt lapsehoiuteenuse eest makstud tasu taotluse alusel, kuid mitte rohkem kui määruse § 1 punktis 4 sätestatud määras. Taotlus esitatakse igakuuliselt Rakvere Linnavalitsusele ning selles tuleb esitada järgmised andmed:
1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
2) pangakonto andmed;
3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.“

§ 2. Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord“ (RT IV, 29.12.2018, 80) paragrahvi 11 muudetakse ja lisatakse lõige 22 järgmises sõnastuses:
„(22) Käesoleva määruse alusel lapsehoiuteenust saavate ja eralasteaias käivate laste vanematele makstakse toetust eralasteasutuse õppemaksu tasumisel 2020. aasta aprilli ja mai eest määras, mis on kuni 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Eralasteasutustes käiva lapse vanem esitab igakuuliselt toetuse saamiseks Rakvere Linnavalitsusele taotluse, milles tuleb esitada järgmised andmed:
1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
2) pangakonto andmed;
3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.“

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json