Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 2

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 16.05.2013 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1232 eurot;

2) 351-700 õpilast 1369 eurot;

3) 701-900 õpilast 1505 eurot;

4) üle 900 õpilase 1641 eurot.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1649 eurot kuus.

(3) Tallinna Mustamäe 1. Lasteaia-Algkooli ja Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli direktori töötasu alammäär on 1129 eurot kuus.

(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 999 eurot;

2) 4-10 rühma 1129 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1218 eurot.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1129 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1218 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1437 eurot.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1129 eurot kuus.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1218 eurot kuus.";

2) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(v.a põhikooli ja gümnaasiumi direktor)";

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pedagoogi (v.a lõikes 1 nimetatud) töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust järgmine:

1) noorempedagoog 715 eurot;

2) pedagoog 715 eurot;

3) vanempedagoog 808 eurot;

4) pedagoog-metoodik 922 eurot.";

4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 380 eurot kuus.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. maist 2013.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json