Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 19. augusti 2010 määruse nr 25 “Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 3

Jõhvi Vallavolikogu 19. augusti 2010 määruse nr 25 “Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord” muutmine

Vastu võetud 16.05.2013 nr 122

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 28² lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 19. augusti 2010 määruses nr 25 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 4 sõnastatakse:

§ 4. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine
(1) Hooldajaks määramist taotlev isik esitab Jõhvi Vallavalitsusele (ametiasutus, edaspidi vallavalitsus) taotluse, millele lisatakse:
1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta;
4) perearsti tõend hooldaja tervisliku seisundi kohta.
(2) Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse vastav teenistuja (edaspidi sotsiaalametnik) külastab hooldust vajava puudega isiku kodu. Kodukülastuse käigus viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine ja täidetakse hindamisakt. Hindamisakti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks.
(3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.”;

  2) paragrahv 5 lõige 1 sõnastatakse:

“(1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja valitsuse korraldusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.”;
  3) paragrahv 6 sõnastatakse:

§ 6. Hooldaja kohustused
Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
3) teavitama vallavalitsust hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
4) teavitama vallavalitsust hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest viie tööpäeva jooksul asjaolude tekkimisest.”;
  4) paragrahv 7 lõige 2 sõnastatakse:

“(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on valitsusel õigus sotsiaalametniku ettepanekul hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine omal algatusel lõpetada.”;
  5) paragrahv 8 sõnastatakse:

§ 8. Järelevalve
Sotsiaalametnikul on õigus teostada järelevalvet hooldaja tegevuse üle vähemalt kaks korda aastas.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json