KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 12

Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 16.05.2013 nr 7
jõustumine 01.07.2013, osaliselt 01.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Saku valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Loomade üle peetakse arvestust kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri (interneti aadress www.llr.ee) osaks olevas Saku valla lemmikloomade registris.

  (4) Lemmikloomaregistrisse tuleb kanda alaliselt või peamiselt Saku valla haldusterritooriumil peetavad loomad.

  (5) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses ning põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ sätestatust.

  (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et hoida ära looma omal tahtel välja pääsemine.

  (3) Loomapidaja on kohustatud märgistama looma mikrokiibiga ja registreerima looma lemmikloomaregistris looma kolmanda elukuu jooksul või looma omandamisest ühe kuu jooksul.

  (4) Looma pidamisel ei tohi rikkuda öörahu kella 23.00-6.00.

  (5) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama looma heaolu eest vastutava isiku.

  (6) Loomapidajal on soovitatav tiheasustusalal paigaldada vahetult kõnnitee ääres asuva territooriumi piirdele koera olemasolust informeeriv hoiatussilt.

§ 3.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms).

  (2) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades vajadusel jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

  (3) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera võib jätta kuni pooleks tunniks järelevalveta loomaomanikule vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab olema välistatud koera lahtipääsemine ja koerast tulenev oht ning koer peab kandma tema iseloomust, kasvust või muudest asjaoludest tulenevalt suukorvi.

  (4) Loomapidajal on keelatud:
  1) loomaga viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
  2) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (5) Lõike 4 punktis 1 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

  (6) Loomapidaja on kohustatud koristama looma väljaheited.

§ 4.   Lemmikloomaregistrisse andmete sisestamine, muutmine

  (1) Lemmikloomaregistrisse sisestab andmed:
  1) loomapidaja (riigiportaalis www.eesti.ee);
  2) Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) loomapidaja esitatud ankeedi alusel;
  3) veterinaararst loomapidaja esitatud ankeedi alusel.

  (2) Vallavalitsus sisestab andmed lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast ankeedi saamist.

  (3) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised loomapidaja andmed:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) telefon;
  4) e-posti aadress;
  5) aadress rahvastikuregistri järgi ning kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist.

  (4) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised looma andmed:
  1) liik;
  2) tõug;
  3) kiibinumber;
  4) looma nimi;
  5) sünniaeg;
  6) sugu.

  (5) Lemmikloomaregistris saab:
  1) loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ning sisestada looma surmaaja;
  2) vallavalitsus või veterinaararst muuta loomapidaja ja looma andmeid.

§ 5.   Lemmikloomaregistrist andmete väljastamine

  Vallavalitsus väljastab lemmikloomaregistrist andmed ametiisikutele ametiabi korras.

§ 6.   Hulkuvate loomade püüdmine

  (1) Hulkuv loom on loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 tähenduses omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom. Omanikuta loomaks loetakse identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada. Loomapidaja juurest lahti pääsenud loomaks loetakse loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (2) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab vallavalitsus.

  (3) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt tagastada loomapidajale, paigutab vallavalitsus looma kuni loomapidajale tagastamiseni hoiupaika.

  (4) Püütud looma hoitakse hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest hoiupaiga koduleheküljel või Saku valla koduleheküljel.

§ 7.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet. Eeskirja § 2 lõikes 1 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning politseiasutus.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsuse vastav ametnik.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja § 2 lõige 3 jõustub kasside mikrokiibiga märgistamise ja lemmikloomaregistrisse kandmise osas 1. juulil 2014.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 13. novembri 2008. a määrus nr 15 „Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ ja Saku Vallavolikogu 13. novembri 2008. a määrus nr 16 „Saku valla koerte registri põhimäärus“.

  (3) Määrus jõustub 1. juulil 2013.

Marianne Rande
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json