Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 19

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2010 nr 50
jõustumine 31.05.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel.

§ 1.   Komisjoni eesmärk

  (1) Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärk on nõustada linnavalitsust ning aidata korraldada linnavalitsuse tegevust puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomiseks.

  (2) Komisjon on Tallinnas tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonide ja linnavalitsuse koostööorgan ja nendevahelise sotsiaalse dialoogi edendaja.

§ 2.   Komisjoni tegevus

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

  (2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon ülesanded on:
  1) linnavalitsuse ja puuetega inimeste organisatsioonide koostöö arendamine;
  2) tegevuskava väljatöötamine puuetega inimeste elukvaliteedi parandamiseks Tallinnas, lähtudes Euroopa sotsiaalhartast, Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist „Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid" ning selle tegevuskava täitmise jälgimine;
  3) ettepanekute tegemine (sh uurimisteemade väljatöötamine) uuringute läbiviimiseks, et saada ülevaade puuetega inimeste olukorrast ja vajadustest, uuringutele tuginevate ettepanekute esitamine linnavalitsusele puuetega inimeste probleemide lahendamiseks;
  4) avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse suurendamine puuetega inimestest, nende õigustest, võimekusest ja panusest;
  5) puuetega inimesi puudutavate õigusaktide tõhususe ja täitmise analüüsimine ning ettepanekute tegemine linnavalitsusele vajalike õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl ning tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni koosoleku kutse saadetakse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.

  (5) Komisjoni liikmetel on õigus teha ettepanekuid päevakorra osas.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.

  (7) Iga kalendriaasta alguses kinnitatakse komisjoni aasta tööplaan.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad linna ametiasutuste ja linna ametiasutuste hallatavate asutuste ning puuetega inimeste organisatsioonide esindajad.

  (3) Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni aseesimehe ülesanne on korraldada puuetega inimeste ühenduste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koostööd.

  (6) Komisjoni sekretär on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenistuja, sekretär ei ole komisjoni liige. Sekretär korraldab komisjoni dokumentide hoidmise.

  (7) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisel.

  (8) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 6.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;
  2) moodustada töögruppe valdkonna probleemsete küsimuste läbitöötamiseks;
  3) esitada ettepanekuid linnavalitsusele, mis on linna õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

§ 7.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrus nr 76 "Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni põhimääruse ning koosseisu kinnitamine";
  2) Tallinna Linnavalitsuse 04. aprilli 2001 määrus nr 58 "Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu kinnitamine";
  3) Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrus nr 21 "Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu kinnitamine";
  4) Tallinna Linnavalitsuse 8. aprilli 2009 määrus nr 32 "Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu muutmine".

§ .   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. mail 2010.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json